Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊ£Áeï ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzï  U˸ï , ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À , ¸Á: UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÀªÀgÀ Nt ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ £ÀA.1 ªÀĺÀäzï U˸ï FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÉÆzÀ®Ä UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ , £Á¢¤AiÀÄgÁzÀ ¥sÀjÃzÁ ¨ÉÃUÀA, ¥Á¹ ¨ÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ £ÉUÉtÂÚ vÀ§¸ÀÄìªÀiï ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÀjzÀæ ªÀÄÄAqÉ£À ªÀiÁrPÉÆAr« CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà UÉÆÃqÉ PÀlÄÖªÀªÀgÀ NtÂAiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, 15 ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28-09-2013  gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £Á¢¤AiÀÄgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¹AzsÀ£ÀÆj£À §r¨ÉøïzÀ°èzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ a£Á° ªÀÄÄAqÉ ¤£Àß UÀAqÀ£À £ÁªÉãÀÄ §aÑnÖªÉãÀÄ , E°èUÉPÉ §A¢ CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, E£ÉÆߪÉÄä E°èUÉ §AzÀgÉ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/2013 PÀ®A. 498(J) , 504, 323, 506, ¸À»vÀ 34  L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           DgÉÆævÀgÁzÀ 1) SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ VqÀØ° ªÀÄĹèA, ¸Á: PÀ«vÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠧AzÉãÀªÁd vÀAzÉ §ÄqÉ߸Á§ ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ«vÁ¼À gÀªÀÀjUÀÆ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀĪÁV ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ dUÀ¼ÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 21-08-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DPÉUÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, ªÀiÁ£ÀPÉÌ PÀÄAzÀÄAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄ vÁÛgÉ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 130/2013 PÀ®A 147.447,323,504,506,354.¸À»vÀ 149 L.¦.¹.¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 52 ªÀµÀð eÁw:ºÀÆUÁgÀ    ¸Á:AiÀÄqÁæ«Ä. vÁ: eÉêÀgÀV. f¯Áè UÀÄ®âUÁð.FvÀ£À  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ªÉÃzÀ²æà @ vÀ£ÀÄeÁ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð FPÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.07.2013 gÀAzÀÄ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀÆgÀ¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÁA¥ÀæzÁAiÀÄPÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ,ºÁUÀÆ CvÉÛ ªÀiÁªÀA¢gÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ C£ÉÆãÀåªÁVzÀÝgÀÄ. ªÀÄzÀĪÉVAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°èAiÉÄà £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ CzÉà ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 28.09.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ ¹°AUï ¥Áå¤UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ÃAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

             AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ PÀj§¸Àì¥Àà ZÀAzÀægÉrØ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J¯ÉPÀÆqÀèV PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ PÀj§¸Àì¥Àà ZÀAzÀægÉrØ ªÀAiÀiÁ: 75 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: J¯ÉPÀÆqÀèV PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¥Á±Àéð ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ¦Ãmïì PÁ¬Ä¯É ¸ÀºÀ §A¢zÀÄÝ C®è°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è. fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£À ªÀiÁr C¸ÀܪÀå¸ÀÜUÉÆAqÀÄ ºÁgÁ¥ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤ÃrzÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁPÀ 28-09-2013 gÀAzÀÄ 01-15 ¦.JAPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 21/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¦ügÁå¢ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀÀ£À ¸ÀA¨sÀ¢PÀ¼ÁzÀ CvÉÛ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ; 28.09.2013 gÀAzÀÄ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄzÁݣɥÀà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ F¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ zÀÄrØ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¥ÉÆøïÖ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀÄrAiÀÄ°èPÉÌ zÀÄqÀÄØ PÉýzÀgÉ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 174/2013 PÀ®A 341, 504, 324, 506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29.09.2013 gÀAzÀÄ 49 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 7800/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.