Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ
£ÁUÀjÃPÀ  §AzÀÆPï vÀgÀ¨ÉÃw ²§gÀ ( ¹.Dgï.n.¹)
          F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀĸÀÜ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÁUÀjÃPÀjUÉ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉãÀAzÀgÉ, f¯Áè ¥Éưøï CqÀ½vÀ¢ªÀÄzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÁUÀjÃPÀjUÁV §AzÀÆPï vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆf¸À®Ä ¤zsÀðj¸À¯ÁVzÀÄÝ, vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä EZÉÑAiÀÄļÀî £ÁUÀjÃPÀgÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ( r J¸ï ¦ , r.J.Dgï) PÁAiÀiÁð®AiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11-11-2013 jAzÀ jAzÀ 20.11.2013 gÀªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä w½¸À¯ÁVzÉ ºÁUÀÆ ¤UÀ¢vÀ  CfUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr, ¢£ÁAPÀ: 23.11.2013 gÀ M¼ÀUÁV ªÉÄîÌAqÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä §AzÀªÀjUÉ CzsÀåvÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CfðUÀ¼À£ÀÄß M¦àPÉƼÀÄèªÀ CxÀªÁ  wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀjUÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
       F ¥ÀæPÀluÉ ªÀÄÆ®PÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ w°AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉ£ÉAzÀgÉ, zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄ®UÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ mÁæ¦üPï vÉÆAzÀgÉ DUÀÄwÛgÀĪÀ PÁgÀt zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝgÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÉÆñÁ¯É (Poundy) UÉ MAiÀÄå¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ  (IMV Act) CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃjzÉ.
ªÉÆøÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                dAiÀÄgÁªÀiï eÉ.PÉ C¸ÉÆöAiÉÄÃmïì EAd¤ÃAiÀÄgïì & PÀAmÁæöåPÀÖgïì «dAiÀĪÁqÀ PÉÃgÁ¥sï ®PÀëöätgÁªï , qÁ|| ²æäªÁ¸À D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöätgÁªï qÁ|| ²æäªÁ¸À D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ     gÀªÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ºÉUÀqÉ ¥sÁgÀA ºË¸ï ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ¸Á¨ï vÀAzÉ µÀA±ÀÆgï¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:34ªÀ, G: SÁ¸ÀV £ËPÀgÀ , ¸Á: ºÉUÀqÉ ¥sÁgÀA ºË¸ï ªÀÄÄA¨sÁUÀ, ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä UÀÄwÛUÉ ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÀ±ÀåPÀvÉVAvÀ ºÉZÀÄÑ PÀlÖqÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:01-07-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-50 UÀAmÉUÉ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁr ªÁºÀ£À £ÀA.J¦-16/n©-3507 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨ÉÃgÉqÉ ¸ÁV¹ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ £ÀA©PÉzÉÆæúÀ ªÀiÁr PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.230/2013 , PÀ®A. 406 , 420 , 379 , 511 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ:- 04-11-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆâ£À ¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ£À°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà vÀAzÉ: ¨Á®zÀAqÀ¥Àà ¸Á¹éUÉÃgÀ, 55ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmï zÉêÀzÀÄUÀð. FvÀ£ÀÄ  ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà , £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UËgÀA¥ÉÃmï zÉêÀzÀÄUÀð.  FvÀ£À  CtÚ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, `` J£À¯É ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£Àß CtÚ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤£Àß ºÉ¸ÀgÀ°è ªÀiÁrPÉÆ CAvÁ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛ£À¯É ‘’ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢Ý, ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 298/2013 PÀ®A: 341,323,504,506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ:- 07-11-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: ªÀÄ®ètÚ, 52ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: AiÀiÁlUÀ¯ï.   FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ: «ÃgÀ£ÀUËqÀ, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ: «ÃgÀ£ÀUËqÀ,ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ: ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, F±À¥Àà vÀAzÉ: ±ÀgÀt¥Àà, ¥Àæ¨sÀtÚ vÀAzÉ: ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: AiÀiÁlUÀ¯ï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  §AzÀÄ, DgÉÆævÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, AiÀiÁPÉ F eÁUÀzÀ°è §gÀÄwÛj ¤ªÀÄUÉãÀÄ ¸ÀA§AzsÀ«zÉ CAvÁ CAzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¤UÉ ZÀ¥Àà° PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ £É®PÉÌ PÉqÀ« ºÁQ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ fêÀ ¸À»vÀªÁV ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA. 299/2013                                            PÀ®A: 143,147,148,323,324,354,355,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-  
              ದಿನಾಂಕ 07.11.2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ಮಾನ್ವಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾತ್ ಮೈಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ಮುಂದೆ ಮೃತ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ತಂದೆ ಗುಲಾಮ್ ನಬೀ ಸಾಬ ವಯ: 40 ವರ್ಷ ಈತನು ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ K.A.36/E.A.7880 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗದೇ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಎಡಕಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಗು, ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಮಾತನ್ನಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇದ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುವಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಸದರಿ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ 19.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 270/2013 PÀ®A 279, 304 (J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ¦ügÁå¢ü   ²æà ªÉƺÀäzÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ 42 ªÀµÀð ªÀÄĹèA MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀÄ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ d¯Á®¸Á§ vÀAzÉ SÁd¸Á§ 26 ªÀµÀð ªÀÄĹèA MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀÄ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½£À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EªÀgÀ°è ªÀÄ£À¸Á ªÀÄ£À¸ÀÄì ¸Àj¬Ä®èzÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆÃUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢.7/11/13 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÁQëÃzÁgÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÁ w½zÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £À£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ ªÀÄ®QUÉ,Q«UÉ.ªÀÄÆVUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ PÁ°¤AzÀ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ M¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 199/2013. PÀ®A.504,323,324, L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 

               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:08.11.2013 gÀAzÀÄ 138 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

PRESS NOTE ON 08.11.2013

¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ

                  F ¥ÀæPÀluÉ ªÀÄÆ®PÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ w°AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉ£ÉAzÀgÉ, zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄ®UÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ mÁæ¦üPï vÉÆAzÀgÉ DUÀÄwÛgÀĪÀ PÁgÀt zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èzÀÝgÉ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÉÆñÁ¯É (Poundy) UÉ MAiÀÄå¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ªÁºÀ£À PÁAiÉÄÝ  (IMV Act) CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¸À®Ä PÉÆÃjzÉ

£ÁUÀjÃPÀ  §AzÀÆPï vÀgÀ¨ÉÃw ²§gÀ ( ¹.Dgï.n.¹)

          F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀĸÀÜ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÁUÀjÃPÀjUÉ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉãÀAzÀgÉ, f¯Áè ¥Éưøï CqÀ½vÀ¢ªÀÄzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÁUÀjÃPÀjUÁV §AzÀÆPï vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß DAiÉÆf¸À®Ä ¤zsÀðj¸À¯ÁVzÀÄÝ, vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä EZÉÑAiÀÄļÀî £ÁUÀjÃPÀgÀÄ CfðUÀ¼À£ÀÄß G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ( r J¸ï ¦, r.J.Dgï) PÁAiÀiÁð®AiÀÄ¢AzÀ                 ¢£ÁAPÀ: 11-11-2013 jAzÀ 20.11.2013 gÀªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä w½¸À¯ÁVzÉ ºÁUÀÆ ¤UÀ¢vÀ  CfUÀ¼À£ÀÄß ¨sÀwð ªÀiÁr, ¢£ÁAPÀ: 23.11.2013 gÀ M¼ÀUÁV ªÉÄîÌAqÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ¸À°è¸ÀĪÀÅzÀÄ. ªÉÆzÀ®Ä §AzÀªÀjUÉ CzsÀåvÉ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CfðUÀ¼À£ÀÄß M¦àPÉƼÀÄîªÀ CxÀªÁ  wgÀ¸ÀÌj¸ÀĪÀ C¢üPÁgÀ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀjUÉ EgÀÄvÀÛzÉ.
.
                                                   ¸À»/-                                                                              

¥ÉưøïCüÃPÀëPÀPÀgÀÄ,                                                                                                                        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.