Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Nov 2014

Press Note and Reported Crimes


                                 
                        ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ ¥ÀæPÀluÉ:

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃwUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢ü ¢£ÁAPÀ: 30.09.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß ºÉaÑ£À £ÁUÀjPÀjUÉ EzÀgÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹ PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀPÉÌ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 10.11.2014 gÀ ªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¹zÀÄÝ, ¨sÀwðªÀiÁrzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 15.11.2014 gÉƼÀUÁV ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj DªÀgÀt, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ°è ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, r.J.Dgï. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÉÆ.¸ÀASÉå: 9480803806 CxÀªÁ 9480803814 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¹ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. £ÁUÀjÃPÀgÀÄ EzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
:: ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ  ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁ»wUÀ¼À §UÉÎ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ::

          ªÉƨÉʯïUÀ½UÉ ¤ÃªÀÅ ¥ÉæöÊeï UÉ¢ÝgÀÄ«j ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À ºÁUÀÆ ¨ÁåAPï SÁvÉ £ÀA§gÀ£ÀÄß  J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁr, CAvÁ ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. PÀ½¹, CAvÀæeÁ®zÀ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß ¹®ÄQ¹ §gÀħgÀÄvÁÛ UɼÉAiÀÄgÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ§½¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÉÃPÀ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt EAvÀºÀ CAvÀæeÁ®zÀ°è ¹®ÄQ ªÉÆøÀ ºÉÆÃUÀ¢gÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è,  f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üÃPÁjUÀ¼ÁzÀ JA. J£ï. £ÁUÀgÁeï gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 06/11/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗದಿಗೆಪ್ಪ ತಂದೆ ವಿರುಪಣ್ಣ ಅವಟಿ, 44ವರ್ಷ, ಗಾಣಿಗೇರ, ಕಾರ್ ಚಾಲಕ, ಸಾ.ಕಂಬಾರ ಗಲ್ಲಿ ಬಿಳಗಿ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಕಾರ್ ನಂ. ಕೆಎ-29/ಎಮ್-6216 ನೇದ್ದನ್ನು ಲಿಂಗಸ್ಗೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮುದಗಲ್-ಲಿಂಗಸ್ಗೂರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ಕ್ರಾಸ್ ದಾಟಿ ನಂತರ ಕಾರ್ ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ ನ್ನು ಪಲ್ಟಿಗೊಳಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಎಡಗೈ ಎಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ, ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕೊಡಿಗೆಪ್ಪಗೋಳ, 31ವರ್ಷ, ಪೊಟೋ ಸ್ಟೂಡಿಯೋ, ಹಿಂದೂ ಕುರಬರು, ಸಾ.ಗಾಂದಿನಗರ ಬಿಳಗಿ ತಾ.ಬಿಳಗಿ ಜಿ.ಬಾಗಲಕೋಟೆ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ   ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  UÀÄ£Éß £ÀA: 155/2014 PÀ®A 279, 337 L¦¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¢:09-11-2014 gÀAzÀÄ K¸ÀÄ vÀAzÉ qÁ夯ï, ªÀAiÀiÁ:30ªÀµÀð, Qæ²ëAiÀÄ£ï,    ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  EªÀgÀÄQæµÀÚ£À¢AiÀÄ°è «Ää£À eÁ° vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤Ãj£À ªÀÄzÀåzÀ°è ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30-35 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¤Ãj£À°è d¼ÀPÀªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ G¸ÀÄgÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2014 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಫಿರ್ಯಾದಿ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ®èAiÀÄå,C£ÀégÀzÀªÀgÀÄ,65ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ªÀĸÀgÀPÀ¯ï vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ  ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಸರಕಲ್ ಸೀಮಾಂತರದ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ.422 ರಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ¦ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೋದಾಗ 1] ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà,23ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ,  2] ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, 20ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ E§âgÀÄ  ¸Á:-«¨sÀÆw ºÀ½î vÁ:±ÁºÀ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಕಳುಹಿಸದೇ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾದ-ವಿವಾದ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲು ಹೋಗದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ದಿನಾಂಕ:08/11/2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ  ಆರೋಪಿತರು  OmDUಮೊಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಲೈಟಿನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಗಂಡನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು ಬಂದು ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಪುನ: ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಾಗ ತಾನು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ತನ್ನ ಬಲಗೈ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ನಿಂಗಪ್ಪನು ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನಲೇ ಈವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸೇ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಸಾಕಿ ತಾವು ತಂದ ಮೊಟಾರು ಸೈಕಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೊಟಾರು ಸೈಕಲನ್ನು ನೋಡಲು ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೊಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.33/ಹೆಚ್-7657 ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ    UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA. 119/2014 PÀ®A: 323, 324, 504, 506  ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

                    ಫಿರ್ಯಾದಿ f. C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ®Ä ¸Á:J£ï.n.E. ¥sÁªÀÄð¹ PÁ¯ÉÃeï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲು ದಿನಾಂಕ 08-11-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ರೂಮಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲೇಔಟನಲ್ಲಿರುವ ನವೋದಯ ಹಾಸ್ಟೇಲ್ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 09-11-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ವಿನೋದ, ವಿಕ್ಕಿ, ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿನಃ ಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆನ್ನೆಗೆ, ಎಡಗಾಲಿಗೆ, ಭುಜಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ದುಃಖಾಪಾತಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನೇತಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.106/2014 ಕಲಂ 323, 324, 504, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.11.2014 gÀAzÀÄ 4 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 700/-   UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄjÃvÀåPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.