Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Jan 2020

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
           f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁÖ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ ¢£ÁAPÀ 01-01-2020 gÀAzÀÄ PÀ®¨ÉgÀPÉ PÉÊ ºÉAqÀ E¸ÉàÃl /ªÀÄlPÀ dÆeÁl ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼ ªÉÄïÉÀ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ, «ªÀgÀ PɼÀPÀAqÀAwzÉ
PÀæ.¸ÀA
¥ÉÆð¸ï oÁuÉ
C¥ÀgÁzÀ ¸ÀÀASÉå & PÀ®A
DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸ÀÀ
d¦Û ªÀiÁrzÀ ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ
01
°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ
01/2020 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ
1)zÉêÉAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà PÉÆgÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 60ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À
2)CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà §½UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 45ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀ¥Àà®zÉÆrØ
3)±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ¨ÉÊUÀÄqÀØ ªÀAiÀiÁ: 32ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À
4)¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ¤ÃgÀÄPÉÆqÀ ªÀAiÀiÁ: 30ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À
5)±ÀgÀt §¸À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà AiÀiÁzÀVj ªÀAiÀiÁ: 60ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À
6)ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà gÁUÉÃj ªÀAiÀiÁ: 45ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄqÀzÀ£Á¼À
1) 9,200/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2) 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ

02
°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ
02/2020 PÀ®A 87 PÉ.¦ DPïÖ
1)PÁ²A vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 31ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÀiÁåPÁ¤Pï PÉ®¸À ¸Á: UÀzÉݪÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ
2)CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁgÀ®¢¤ß ªÀAiÀiÁ: 32ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄ®UÀ®¢¤ß
3)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà AiÉÆÃa£ÀzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 36ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄ®UÀ®¢¤ß
4)²ªÀÅ @ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà eÁAvÀ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ: 22ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀ§gÀ, G G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: AiÀÄ®UÀ®¢¤ß
5)ªÀiÁ½AUÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ±À½UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 23ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: mÁmÁ J¸ï ZÁ®PÀ ¸Á: AiÀÄ®UÀ®¢¤ß
6)ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ CA©ÃUÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 36ªÀµÀð, eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¦AZÀtÂ¥ÀÄgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀ
7)¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÀÄdÓ®gï ªÀAiÀiÁ: 25ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á: ºÀÄ°UÀÄqÀØ
8)§¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 37ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: LzÀ£Á¼À
9)CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 35ªÀµÀð, eÁ: ºÀÆUÁgÀ G: PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: LzÀ£Á¼À

1) 8,400/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2) 52 E¸ÉàÃl
 J¯ÉUÀ¼ÀÄ

03
UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ
01/2020 PÀ®A; 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ.
1)±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ39 eÁ °AUÁAiÀÄvÀ G ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á-ªÀĸÀgÀPÀ¯ï  2)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ  ¥ÉÃl¥Àà  eÁ:J¼ÀªÀgÀÄ 35ªÀµÀð  G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:ªÀĸÀgÀPÀ¯ï 3)°AUÀ¥Àà vÀAzÉ  ®PÀëöä¥Àà  eÁ:¨sÀdAwæ  24ªÀµÀð G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:ªÀĸÀgÀPÀ¯ï 4)«ÃgÉñÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà 27ªÀµÀð eÁ:¨sÀdAwæ G:PÀÆ®PÉ®¸À ¸Á:ªÀĸÀgÀPÀ¯ï 5)²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÀ¸À¥Àà 28ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀĸÀgÀ¯ï 6)¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ¥ÀAZÀtÚ UÀÄqÀÄUÀÄAn 28ªÀµÀð eÁ:§tfUÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀĸÀgÀPÀ¯ï 7)ºÁf vÀAzÉ gÀÄPÀÄä¢Ýãï 26ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G:¥sÁgɸïÖ VqÀ PÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ¸Á:ªÀĸÀgÀPÀ¯ï
gÀÆ. 12270/-£ÀUÀzÀĺÀt ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯É UÀ¼ÀÄ 04
£ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ
01/2020 ಕಲಂ 87  ಕೆ.ಪಿ ಯಾಕ್ಟ್
1) ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಉಮ್ಮಾರ ವಯ:60 ಮುಸ್ಲಿಂ, : ಕೂಲಿಕೆಲಸ            ಸಾ: ಲೇಪ್ರಸಿ ಕಾಲೋನಿ  - 6364514480
2)
ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಗೋಕರಪ್ಪ :57, ಜಾ: ಹರಿಜನ : ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ ರಾಯಚೂರುದಲ್ಲಿಪಿವನ್ ಕೆಲಸ (ಸರಕಾರಿ ನೌಕರ) ಸಾ: ಮನೆ ನಂ. 4-4-57 ಸಿ.ಎಂ.ಡಿ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು-9902768500
3)
ವಿರೇಶ. : 42 ಸಾ: ಸತ್ಯನಾಥ ಕಾಲೋನಿ ರಾಯಚೂರು (ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ)
ನಗದು ಹಣ 1230/- ರೂಗಳು & ಕಣದ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ 600/-ರೂ ಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು = 1830/- ರೂ.ಗಳು  ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು
ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ MlÄÖ  04 ¸ÀASÉå, E¸ÉàÃmï/ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹ 25 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 31700-/- UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è PÀÆqÀ PÁ£ÀÆ£ÀĨÁ»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CAvÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÆAqÁ PÁAiÉÄÝAiÀÄrAiÀÄ°è UÀr¥ÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ §UÉÎ ¥Éưøï C¢üãÀ C¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ vÀªÀÄä  ¥ÀlÖt CxÀªÁ UÁæªÀÄUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁ»w ¤Ãr ¸ÀºÀPÀj¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃjzÉ. ªÀiÁ»wzÁgÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß UË¥ÀåªÁV EqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.

ದಿನಾಂಕ;-02-01-2020 ರಂದು 1130 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ವಯ 34 ವರ್ಷ, ಭೋವಿ , ವ್ಯಾಪಾರ (ತಿರುಮಲ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್) , ಸಾ: IDSMT LAY OUT ರಾಯಚೂರು ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಗಣಕ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೇಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ;-02-01-2020 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1030 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು-ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆಯ ನಂದೀಶ್ವರ ಗುಡಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎದುರಗಡೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶನು HONDA SHINE M/C NO.KA36EB6162 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು IDSMT LAY OUT ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಆರೋಪಿತನು ಕವಳೆ ತುಂಬಿದ LORRY NO.KA 44/2080 ನೇದ್ದನ್ನು ಅರ್.ಟಿ.ಓ. ವೃತ್ತದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿ ಲಾರಿಯ ಮುಂದೆ ರೋಡ್ ಹಂಪ್ಸ್  ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಲಾರಿಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸದೇ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಲಿಯ ಚಾಲಕನು  ಲಾರಿಯ  ಮುಂದೆ ಹಾದು ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ವೆಂಕಟೇಶನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ದೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಲಾರಿಯ ಹಿಂದಿನ ಎಡಗಡೆ ಗಾಲಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗಿ  ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ರೋಡಿನ ಎಡಗಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ  ವೆಂಕಟೇಶ  ಇವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಎಡಗಡೆ ಭಾಗದ ಹತ್ತಿರ ಸೀಳಿ ಕರಳುಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತನ ವಿರುದ್ದ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್  ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 01/2020 ಕಲಂ 279, 304(A) IPC ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.