Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Nov 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

²æÃzÉë vÀAzÉ ¢: £ÁUÀ¥Àà ªÀ: 17 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¦.AiÀÄÄ.¹ «zÁåy𤠸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀægÀÄ
gÁeÉñÀéj vÁ¬Ä gÀvÀߪÀÄä ªÀAiÀiÁ: 17 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¦.AiÀÄÄ.¹ «zÁåy𤠸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ
 
               F ªÉÄîÌAqÀ  ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽§âgÀÆ ¹AzsÀ£ÀÆj£À C¤PÉÃvÀ£À PÁ¯ÉÃf£À°è ¦.AiÀÄÄ.¹ «zÁåyð¤AiÀÄgÁVzÀÄÝ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¢£Á®Ä §¸ïì ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 07-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 7-00 UÀAmÉUÉ PÁ¯ÉÃfUÉ CAvÁ ºÉÆÃVzÀݪÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ gÀvÀߪÀÄä vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà zÉêÀzÁ¹ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ FPÉAiÀÄÄ ºÀÄqÀÄPÁr «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆæ 1£Éà PÀĪÀiÁgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéjAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ DgÉÆæ 2£Éà ¥ÀæPÁ±À ¸ÁQëzÁgÀ §¸ÀìªÀÄä EªÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C±ÉÆÃPÀ ¥ÉæÃgÀuɬÄAzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ   ¢£ÁAPÀ: 11-11-2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ  ªÉÄÃgÉUÉ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 140/2012 PÀ®A 366.366 (J). 109 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ


zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢.15-11-2012gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00UÀAmÉUÉ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà LAiÀiÁå½,eÁwBPÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀÄ-38ªÀµÀð GBMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁBªÀiÁqÀVj FvÀ£ÀÄ  vÀªÀÄä,vÀAVAiÉÆA¢UÉ ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ UÀÄr PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁqÀVj UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ºÀwÛgÀ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ PÉ.¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁjAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤ÃªÀÅ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ AiÀiÁPÉ §A¢¢ÝÃgÉAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀÆr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀqÉzÀĤ°è¹  CªÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝzÀÄÝ ©r¸À®Ä §AzÀ vÁ¬Ä,vÀAVUÉ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÀÄvÁÛgÉ. CªÀÄvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2012PÀ®AB 143,147,341,323,504, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:15-11-2012 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÁªÀÄ¥Àà ªÀ:31 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:UÀÄgÀUÀÄAmÁ FvÀ£À£ÀÄß 1)CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà 2)¤AUÀ¥Àà. vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà 3)ªÀÄÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ J®ègÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:UÀÄgÀUÀÄAmÁ EªÀgÀÄ CªÀÄgÉñÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ , MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ  CªÀÄgÉñÀ£ÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¹UÀgÉÃlÄ ¸ÉÃzÀ®Ä ¨ÉAQ ¥ÉÆlÖt PÉýzÀÄÝ,ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄvÀÛªÀÄä £ÉÃzÀݪÀ¼ÀÄ EzÁÝUÀ DPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀߣÀÄß »rzÀÄPÉƼÁîPÉ §A¢zÁÝ£É CAvÁ vÀ¥ÁàV w½zÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV agÁrzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀÄgÉñÀ£ÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉƼÁîPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À£ÀÄß  ¯ÉÊn£À PÀA§PÉÌ PÀnÖAiÀiÁV MAzÀÄ ¸ÀtÚzÁzÀ PÁgÀ PÀÄlÄÖªÀ Dj ¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  162/2012 PÀ®A.:323, 342,324, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ


¢£ÁAPÀ: 15/11/12 gÀAzÀÄ 08:00 UÀAmÉUÉ UÀ®UÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ° è C¹gÀ¦ü[C§Äݯï gÀeÁPï ªÀÄvÀÄÛ gÀÄQÌAiÀÄ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀiÁzï ªÀĸÀÄzï ºÀĸÉãï dªÉÄzÁgï 36 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-UÀ®UÀ EªÀgÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzÀªÁV ¸Àj EgÀzÉ CzÉà jÃwAiÀiÁV ¢-15/1/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:00 UÀAmÉUÉ  C¹gÀ¦ü[C§Äݯï gÀeÁPï EvÀgÉà 2 d£À DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-¹AzÀ£ÀÆgÀÄ PÀÆr gÀÄQÌAiÀÄ ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA; 101/2012 PÀ®A-341.323.504.506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ°è zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
²æêÀÄw gÁd®Qëöä ªÀÄ£É £ÀA.204. 5£Éà PÁæ¸ï 1£Éà ªÉÄãï PÀªÀįÁ £ÀUÀgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ²¯Áà UÀAqÀ £À«Ã£À PÀĪÀiÁgÀ ¨ÉÆúÀgÁ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð, eÁw:eÉÊ£ï ¢UÀA§gï ,G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ªÀÄ£É £ÀA.11-1-58 ¯ÉÆúÀgÀªÁr gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆj£À £À«Ã£À PÀĪÀÄgÀ FvÀ¤UÉ ¸À£ï 2008 ¥É§ÄæªÀj 11 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EwÛÃaUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀÛ¼ÁVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÀgÀ AiÀiÁªÁUÀ®Ä ªÀÄ®UÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ªÀiÁvÀ£Ár¹zÀgÉ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14.11.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.30 UÀAmÉUÉ  ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ£ÀÄß M¼ÀV¤AzÀ a®PÀ ºÀQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 15.11.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁ£É AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄ»w:-
              ¢£ÁAPÀ 14-11-2012 gÀAzÀÄ 11-40 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀÆgÀ£Àß ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï2) ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ±ÉÃRgÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ G: SÁ¸ÀV qÁPÀÖgï ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï3) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀªÀðvÉAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï4)¹.ºÉZï.gÁªÀÄgÁªï vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 442 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï5) gÁªÀĨÁ§Ä vÀAzÉ ¨Á¸ÀÌgï gÁªï ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï6) ªÉAPÀlgÁªï vÀAzÉ PÀȵÀÚ ªÀÄÆwð ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï7) ¥ÀÄgÀıÉÆÃvÀÛªÀÄ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï8) ¹ÃvÀgÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: AiÀÄ®ªÀÄÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï9) DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ UÀAUÁZÁj ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ G: PÁgÀ ¥ÉAlgï ¸Á: ®Qëöäà PÁåA¥ï ®Qëöäà PÁåA¦£À ¨Á¸ÀÌgï gÁªï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 11250/-, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀ¥Á¸ï oÁ£ÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 327/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               E«ÄÛAiÀiÁeï vÀAzÉ UÉ椀 ¸Á¨ï zÀ¥sÉzÁgÀ, 39 ªÀµÀð,   ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.11.2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄUÉ ºÉÆÃzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¨Éqï gÀƪÀiï£À°è JgÀqÀÄ C¯ÁägÁ vÉgÀzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ MlÄÖ 2,48,260/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.11.2012 gÀAzÀÄ   ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2012 PÀ®A: 454, 457, 380 L¦¹, £ÉÃzÀÝ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                      

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     


          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.11.2012 gÀAzÀÄ  150 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   26,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.