Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Jan 2016

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
1)       ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ:  £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: §AqsÉèsÁ« 2) ¸Á§tÚ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:  ºÀnÖ UÁæªÀÄ 3) zÀAqÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À  ¸Á: PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ 4) C§Äݯï¸Á¨ï vÀAzÉ ºÉÊzÀgï¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÉÄõÀ£ï  PÉ®¸À ¸Á: PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ 5) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆmÉÃ¯ï  PÉ®¸À ¸Á: wAxÀt ©æqïÓ6) ªÀÄÄvÀÄðeÁ vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 39 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÉÆmÉÃ¯ï  PÉ®¸À ¸Á: ºÀnÖ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ . ¢£ÁAPÀ 22.01.2016  gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉUÉ §AqɨsÁ« UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ wgÀÄPÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀÄAdUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀtQlÄÖ dÆeÁlzÀ°è  vÉÆqÀVzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå rJ¸ï¦ ºÁUÀÆ ¹¦L °AUÀ¸ÀUÀÆgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è  ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ  DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £Á®ÄÌ ºÀÄAdUÀ¼ÀÄ C.Q 1000 gÀÆ.DgÉÆævÀjAzÀ d¥ÀÄÛ  ªÀiÁrPÉÆAqsÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2220 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß  ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß  ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸À°è¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀnÖ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 10/2016 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÁî¬ÄvÀÄ.   

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-                     
        ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿ.ಎಸ್.(.ವಿ) ರವರು ಕಳುವಿನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದರ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಠಾಣಾ ಸರಹದ್ದಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 22-01-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ. ದಿನಾಂಕ 28-08-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 29-08-2014 ರ ಬೆಳಗಿನ 06-00 ಗಂಟೆಯವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಇಂದಿರಾ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ Black colour Honda Shine Motor cycle NO KA-25 Y-1773, Chessi No-ME4JC362K68001236, Engine No-JC36E9002694,  W/Rs.30,000/- ,   Model -2006. ನೇದ್ದನ್ನು 1) ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಂದೆ ಈಶಪ್ಪ, ಬೆಟಗೇರಿ, ವಯ: 27 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ, : ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಸಾ: ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಸಿಂಧನೂರು.     2) ಸಂತೋಷ @ ಸಂತು ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ವಯ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕ್ಷತ್ರೀಯ, : ಖಾನಾವಳಿ, ಸಾ: ವಿಹಾರಿ ಡಾಬಾ ಎದುರುಗಡೆ ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆ ಸಿಂಧನೂರು.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ   ಗುನ್ನೆ ನಂ.10/2016 ಕಲಂ. 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸರೋಜಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಗೌಡ್ರು, ವಯಾ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಲಿಂಗಾಯತ, ಹೊಲಮನೆಗೆಲಸ ಸಾ:ಈ.ಜೆ.ಬಸಾಪೂರು ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು EªÀರು ಈ.ಜೆ.ಬಸಾಪೂರು ಮಂಗನಾಳ ಡಿ. ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ವೇ ನಂ. 41 ರಲ್ಲಿ 16 ಎಕರೆ 38 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೇ ನಂ. 42 ರಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ 39 ಗುಂಟೆ ಮತ್ತು 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು 2011 ರಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಶೇಷರತ್ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಾಗೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಇವರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓ.ಎಸ್. ನಂ. 203/2012 ರಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಟೆಂಪರರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಮಾನ್ಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಪೆಟಿಷಿನ್ ನಂ. 103270/2013 (ಜಿಎಂಸಿಪಿಸಿ) ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉಳೀಮೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 22-01-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಪಿಎಂ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಸಿಂಧನೂರು ರವರು ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಐ ಸಿಂಧನೂರು ರವರು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಹಾಗೂ ಅವರಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಟಿಲ್ಲರ್ ದಿಂದ ಉಳಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ 1) ಸುಭಾಷ ತಾಯಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮºÁUÀÆ EvÀgÉ 27 d£ÀgÀÄ  ಒಂದು ಗೂಡಿ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡುತ್ತಾ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಟಿಲ್ಲರ್ ಒಡೆಯದಂತೆ ತಡೆದು ತಕರಾರು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಸಿಂಧನೂರು ರವರು ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಆರೋಪಿತರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ತುರ್ವಿಹಾಳ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 8/2016 ಕಲಂ 143, 147, 447, 504, 186, 188 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
¢£ÁAPÀ: 22-01-2016 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ºÉZï.r ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁj zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀzÀå zÉêÀzÀÄUÀð 56, «zsÁ£À ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ ¸ÁÖöånPï ¸ÀªÉðªÉÊ®£ïì nêÀiï vÀAqÀzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÉAzÀÄ (wAyt ©æÃeï)EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «gÀÄ¥ÁQë ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð. FvÀ£ÀÄ CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢zÁjUÉ 2015-16 £Éà ¸Á°£À°è ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ «vÀj¸ÀĪÀ 2 £Éà ¸Émï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß vÁ£ÀÄ ¥ÀÆgÉʸÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃªÀÅ J¯Áè ±Á¯ÉUÀ¼À ºÉqïªÀiÁ¸ÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ ¹Dgï¦UÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ EzÀPÉÌ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À°è CªÀPÁ±À«¯Áè CAvÁ ºÉý vÀªÀÄä PÀvÀðªÀåzÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß E°èUÉ ©r CAvÁ ºÉý ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀĪÀÅ¢¯Áè K£ÀÄ CAvÁ CAzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ F Hj£À°è ºÉÃUÉ £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ ªÉ¼ÉUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ, ¤£ÀߣÀÄß MzÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦ügÁå¢UÉ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨ÁjªÁV PÉ®¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ C®èzÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÉjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ UÀtQPÀÈvÀ ªÀiÁr¹zÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ    DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2016 PÀ®A.341, 448, 189, 504, 506 L¦¹. ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿನಾಂಕ: 22-01-2016 ರಂದು 17.45 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ CeÉÃAiÀÄ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¢ªÁtf 29 ªÀµÀð, eÁ-¨ÁæºÀät, ¸Á-ªÀÄ£É £ÀA 8-11-182/51 ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¯ÉÃOmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. 9986245333 gÀªÀರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡದ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಂದೆಯವರು ದಿನಾಂಕ: 17-01-2016 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01.00 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ರಾಯಚೂರುನಿಂದ ಹೋದನು.                   ದಿ: 18-01-2016 ರಂದು ಸಂಜೆ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದನು. ದಿ: 20-01-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06.45 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ಸ್ಟೇಶನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಬೇರ ಹೊಟೇಲ್ ಇರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾ ವೈದ್ಯ ಸಾ-ರಾಯಚೂರು ನೋಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 12/2016 ಕಲಂ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
PÀæ..¸ÀA.
«ªÀgÀ
ªÀiÁ»w
1
f¯Éè ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï oÁuÉ
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ
2
UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢ ¢£ÁAPÀ
12/2016 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¢: 22-01-2016 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉUÉ, ¸ÉÖñÀ£ï gÉÆÃqï PÀĨÉÃgï ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
3
¦üAiÀiÁ𢠺ɸÀgÀÄ
CeÉÃAiÀÄ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¢ªÁtf 29 ªÀµÀð, eÁ-¨ÁæºÀät, ¸Á-ªÀÄ£É £ÀA 8-11-182/51 ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¯ÉÃOmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. 9986245333
4
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÉÆA¢V£À ¸ÀA§AzsÀ
vÀAzÉ
5
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À
C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªï ¢ªÁtf 62 ªÀµÀð, eÁ-¨ÁæºÀät ¸Á-¸Á-ªÀÄ£É £ÀA 8-11-182/51 ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¯ÉÃOmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. 9448910469
6
°AUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀAiÀĸÀÄì
UÀAqÀÄ, 62 ªÀµÀð,
7
JvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÀlÄÖ
54 ¦Ãmï
8
ªÉÄʧtÚ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR
PÉA¥ÀÄ §tÚ
9
PÀÆzÀ°£À §tÚ ªÀÄvÀÄÛ «zsÀ
©½-PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä
10
w½¢gÀĪÀ ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ
»A¢
11
zsÀgÀ¹gÀĪÀ GqÀÄ¥ÀÄUÀ¼ÀÄ
©½ PÉA¥ÀÄ «Ä²ævÀ D¥sï ±ÀgïÖ
12
UÀÄgÀÄw£À aºÉßUÀ¼ÀÄ
--
13
zÉÊ»PÀ H£ÀvÉUÀ¼ÀÄ
--
14
¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA§gï
zÀÆ.¸ÀA.08532-232570, westrcr@ksp.gov.in , PSI -9480803847
15
PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆÃ


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಪಿರ್ಯಾದಿ PÉ.¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á ªÀ-57 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-ªÀÄ»§Æ§Ä mÁæPÀÖgï EAf¤AiÀÄjAUï ªÀPÀð±Á¥ï ¸Á-¨Á¨Á£ÁAiÀÄPÀ PÁ¯ÉÆä, ªÀiÁ£À« 9901901129 FvÀನು ದಿ: 21/01/16 ರಂದು ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಮಹಿಬೂಬುಪಾಷನ ವರ್ಕಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿಬರಲು ತನ್ನ ಹಿರೋ ಸ್ಪ್ಲಂಡರ್ ಪ್ರೋ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-36/ಇಬಿ-4923 ನೇದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ಮಹಿಬೂಬು ಖಾನ್ ಇವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-20 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ  ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಂದ ಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ನಂ.ಕೆಎ-35/-6338 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ಹೋಗದೇ ಬಲಬಾಜು ರಸ್ತೆಯ ರಾಂಗ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ಪಾದದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಟಕ್ಕರ ಮಾಡಿದ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಲಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜುಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. CAvÁ EzÀÝ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.16/2016 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ & 187 ಐಎಂವಿ ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:23.01.2016 gÀAzÀÄ  53 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.