Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Feb 2015

Reported Crimes

                                                   
                                 

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀUÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ : 17-02-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ dªÀiÁ¯ï© UÀAqÀ ¨ÁµÁ¸Á¨ï ªÀ:35 eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄFPÉAiÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼É §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁ¬Ä¥À¯Éè CAUÀrAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvï ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ ¨ÉAQ ºÉÆwÛPÉÆArzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ PÁ¬Ä¥À¯Éè, PÁ¬Ä¥À¯Éè vÀ¼ÀÄîªÀ §Ar, ±Éqï ¸ÉÃjzÀAvÉ EvÁå¢ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃV CAzÁdÄ 40000 gÀÆ¥Á¬Ä ®ÄPÁì£ÀÄ DVzÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß PÁ¬Ä¥À¯Éè CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀÄĨÁ¶Ãgï C° EªÀgÀ CmÉÆêÉƨÉʯï CAUÀr ºÁUÀÆ CzÀgÀ »AzÉ EzÀÝ ªÀÄĨÁgÀPï EªÀgÀ CmÉÆà UÁågÉÃeïUÉ ¸ÀºÀ ¨ÉAQ ªÁ妹 ¸ÀA¥ÀÆtð CzÀgÀ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ¤£ÉÆA¢UÉ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj CAUÀr ªÀÄvÀÄÛ UÁågÉÃeï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ CfägïUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ®ÄPÁì£ÀÄ DzÀ §UÉÎ w½zÀħA¢gÀĪÀ¢®è CªÀgÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ w½ÃzÀÄPÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvï ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ DVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÁ J¥sï.J. £ÀA. 02/2015 DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 17-02-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.15 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಡಾ// ತಾನಾಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಕರ್ ಸಾಃ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಬಿ ಲೇಜೌಟ್ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶ ಎನೆಂದರೆ ತಾವು ಬಂಡಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೆಪ್ರೋಲೆಜಿಸ್ಟ್ ವೈಧ್ಯರೆಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 15-02-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂಡಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 10.25 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರೋಗಿ ಸುರೇಶ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಈತನನ್ನು ತಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ ರೋಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದ ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಆತನು ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರೋಗಿಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಆತನಿಗೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾವು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ  ತಮಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸಹೂದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಈ ದಿವಸ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 29/2015 ಕಲಂ- 504,323,506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಕಲಂ 4 KARNATAKA PROHIBITION OF VIOLENCE AGAINST MEDICARE SERVICE PERSONNEL AND DAMAGE TO PROPERTY IN MEDICARE SERVICE INSTITUTIONS ACT , 2009  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 18-02-15 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²ªÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð eÁw UÉÆ®ègï G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉÆ®ègÀ  Nt  PÀ«vÁ¼À vÁ:ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄÄ  ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಸಾರಂಶವೇನಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಯಂಕೋಬ ತಂದೆ ಚಂದಪ್ಪ 15 ವರ್ಷ, ಗೊಲ್ಲರ್, 9 ನೇ ತರಗತಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಸಾ: ಕವಿತಾಳ ಈತನು ಪ್ರತಿ  ಶನಿವಾರ ಕವಿತಾಳದ ಸರಕಾರಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದನು, ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 31-01-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆಗೆ  ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕವಿತಾಳದ ಬಸ್  ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮೂರು ಗಾಲಿ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಹೋದವನು ವಾಪಸ್ಸು ಮನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೇ  ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ನಾವು  ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡು ಕಾಡಿರುತ್ತೇವೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರು ವುದಿಲ್ಲ,ಕಾರಣ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ ಕಾಣೆಯಾದ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪತ್ತೆಮಾಡಿಕೊಡಲು ಅಂತ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಠಾಣಾ  ಗುನ್ನೆ ನಂ. 13/2015 ಕಲಂ; ಹುಡುಗ ಕಾಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2015 gÀAzÀÄ         111 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,800-/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.