Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Jul 2018

Reported crime


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 17-07-18 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀPÀÌ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ £ÀPÀÌ £ÀgÀ¸À¥Àà 30 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ºÁUÀÆ EvÀgÉà d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl  gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ  eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è KPÉ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ CAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ £ÀPÀÌ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ £ÀPÀÌ ºÀĸÉãÀ¥Àà EªÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ JzÉUÉ E¤ßvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ  °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/18  PÀ®A 143,147,148,447,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3(1)(Dgï)(J¸ï) 3(2)(«-J) J¸ï¹/J¸ïn zËdð£Àå wzÀÄÝ¥Àr PÁAiÉÄÝ-2015 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.