Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Jan 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ:29.01.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ £ÁUÀÆgÀ PÁA¥ÉèÃPïì ºÀwÛgÀ 1] £ÀgÀ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, 23 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPï, G: ¥ÀAZÀgï ±Á¥ï PÉ®¸À, ¸Á: AiÀiÁzÀªÀ £ÀUÀgÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 8100/-gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæüvÀgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀ±ÀPÉÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2014 PÀ®A: 87 PÉ.¦. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ
      ದಿನಾಂಕ 29/01/14 ರಂದು  ಅಮರೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಸಂ 76/3 ರ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಛಾಗಿ ಶರಣಪ್ಪ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1] ಬುಜ್ಜಿ ತಂದೆ ರಾಮಬಾಬು, 34 ವರ್ಷ, ಕಮ್ಮಾ, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಅಮರೇಶ್ವರಕ್ಯಾಂಪ್ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9d£ÀgÀÄ PÀÆr ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ  ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಮಾನವಿ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ  ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. (ಕಾ.ಸು) ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 1700 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 31,150/-/- ರೂ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪಿಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 36/14 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 27-01-2014 gÀAzÀÄ 08-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢ü ZÀAzÀægÁAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, ºÀA¥ÀègÀ, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ,45 ªÀµÀð,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:AiÀÄvÀUÀ¯ï FvÀ¤UÉ & DvÀ£À ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ ºÉÆ®PÉÌ PÀÄAn ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ   CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆævÀgÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä & UÀÄgÀħ¸ÀªÀ ¤ÃªÀÅ £ÁªÀÅ Rjâ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®PÉÌ ¸À» AiÀiÁPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 12/2014 PÀ®A;323.324.504 ¸À»vÀ 34 L/¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ;-29/01/2014 ರಂದು ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಬಸನಗೌಡ ಮುದಿಗೌಡ್ರು 26 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಲಿಂಗಾಯತ,;-ಒಕ್ಕಲುತನ,ಸಾ;-ಬಳಗಾನೂರು, ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£Àದೊಂದು ಬಳಗಾನೂರು ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಇದ್ದು ಸದರಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ನು ಮತ್ತು ಶಫೀ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಈತನು ಬಳಗಾನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಪೋತ್ನಾಳ ಕಡೆಗೆ ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ..36-ಈಬಿ-9946 ರಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳು ರಮೇಶ ಮತ್ತು ಮೌನೇಶ ಇವರುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಳಗಾನೂರು-ಪೋತ್ನಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬೆಳ್ಳಿಗಿನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಸಜ್ಜನ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಸದರಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸದರಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ ಈತನಿಗೆ ಎಡಗಣ್ಣೀನ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ. ರಕ್ತಗಾಯ, ತಲೆಯ ಎಡಗಡೆಯ ಮೇಲೆ  ರಕ್ತಗಾಯ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದ ಚಾಲಕ ವೆಂಕಟೇಶ ಈತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋದ ಮೌನೇಶ ಇತನಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಸಂಜೆ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಚಾಲಕ ವೆಂಕಟೇಶ ಈತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ PÉÆlÖ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  23/2014.ಕಲಂ,279,337,338 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೋಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
               ದಿನಾಂಕ 29.01.2014  ರಂದು ಸಂಜೆ 7.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ 1]¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ gÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁw UÉÆ®ègÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: CgÀ¹PÉÃgÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ   2) ªÀĺÀäzï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ ¨ÁµÁ ªÀAiÀiÁ:27 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: UÀÄdj ªÁå¥ÁågÀ ¸Á: J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ತಮ್ಮಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್  ಮತ್ತು ಲೂನಾಗಳನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಾಷುಮೀಯಾನಾ ಕಬ್ಬಿನ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಖಾಮುಖಿ ಟಕ್ಕರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದು ಸಾದಾ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ ²æà dAUÉèÃ¥Àà vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁw UÉÆ®ègï G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á:CgÀ¹PÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 13/2014 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Cgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ 28.01.2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ºÀ£ÀĪÀÄPÀÌ UÀAqÀ PÀgÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 65 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ªÀÄ£É UÉ®¸À ¸Á: DvÀÆÌgÀÄPÉUÉ ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಾದೆ ಇದ್ದು ಅಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದಾಗ ವಿಪರೀತ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದು ಏನು ತೋಚದೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ನೋವಿನಿಂದ ಬಲಳುತ್ತಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ರೀಮ್ಸ್ ಭೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ಇಲಾಜು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 29.01.2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ ²æà PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ FzÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 70 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: DvÀÆÌgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2014 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ  PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.01.2014 gÀAzÀÄ  30 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  4,700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.