Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Aug 2012

Press Note


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

      30 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¨sÁªÀ avÀæ ( ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è)

       ¢£ÁAPÀ:27-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ-°AUÀ¸ÀÆÎgÀ gÀ¸ÉÛ ¯ÉÊ£Àì PÀè¨ï ¹n§¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ§¢UÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁgÉÆà M§â ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ §ºÀĵÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ, C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÀĵÀå PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¹Q̺ÁQPÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀÄAl gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛ ºÀA¥ÀìzÀ°è ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ¨ÉæÃPï ºÁQzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ªÁºÀ£À¢AzÀ PÀ¼Àa©zÀÄÝ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ºÁUÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÀĵÀå£À §®¨sÁUÀzÀ vÀ¯É£ÉwÛ ªÉÄðAzÀ UÀzÀÝzÀªÀgÀUÉ ZÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ Q« QwÛ, §® ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀªÉÆtPÉÊUÉ, UÀzÀÝPÉÌ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ°UÉ ¨ÉÆAUÉ©zÀÄÝ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä RAqÀ PÁt¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JzÉ, PÉÊUÀ½UÉ, ºÉÆmÉÖUÉ ¥ÁzÀzÀ ºÉ§ânÖ£À ºÀwÛgÀ vÀgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ZÀªÀÄðQwÛzÀÄÝ 108-ªÁºÀ£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÄgÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹zÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è gÁwæ 11-25 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå¸Áé«Ä 21ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ(dAUÀªÀÄ) G:«zÁåyð ¸Á:ªÀÄ£É.£ÀA.11-10-14 ¨ÉøÀÛªÁgÀ¥ÉÃl gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.  RVRU KOQFQ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2012 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹. .ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁ¬ÄzÉ.CrAiÀÄ°è  ²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå J¸ï.»gÉêÀÄoÀ ¦J¸ïL £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Reported Crimes


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 

                  ¢£ÁAPÀ :27-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀUÀÄAmÁ ¸À«ÄÃ¥À ¤ÃgÀ£ÉÃgïzÉÆÃrØ ºÀwÛgÀ ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå ªÀ: 30 eÁ:dAUÀªÀiÁ G:UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ¸Á:ºÉÆ£Àß½î vÁ:°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ¸Á:UÀÄAvÀUÉÆüÀ (§eÁeï ¥À¯Áìgï PÉA¥ÀÄ §tÚzÀÄÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ZÁ®PÀ CzÀgÀ Zɹì£ÀA:MD2DHDHZZUCD22229 ºÁUÀÆ EAd£ï £ÀA: DHGBUD98913 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß §eÁeï¥À¯Áìgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥ÀàUËqÀ ¸Á:UÀzÉÝ®ªÀÄj vÁ:¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ §eÁeï ¨ÁPïìgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-33 PÉ-7061 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-33 PÉ-7061 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JgÀqÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï£À ZÁ®PÀgÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ JgÀqÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃ¯É EzÀݪÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨Ájà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄð¤AzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2012 PÀ®A. 279,337, 338, 304(J)L¦¹ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

            ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: UÉzÀÝ®ªÀÄj vÁ: ¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ f:AiÀiÁzÀVj FvÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ :27-08-2012 gÀAzÀÄ 12-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:27-08-2012 gÀAzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzsÀåzÀ°è ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18.05 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è JªÀiï.J¯ï.¹ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2012 PÀ®A. 279,337, 338, 304(J) L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

              ¢£ÁAPÀ 27-08-2012 gÀAzÀÄ 6-45 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£Áßj PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà 27ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï£À°è PÉ®¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ 36 JPÀì 9201 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB D¯ÁݼÀ vÁB ªÀiÁ¤é ºÁ.ªÀ.§Æ¢ªÁ¼À UÁæªÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA, PÉJ 36 JPÀì 9201 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÃUÀzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¹ÌÃqÁØV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DvÀ£À JqÀUÁ® ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ, §®UÁ®Ä ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ «gÉñÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁQëUËqÀ , 25ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB §Æ¢ªÁ¼ÀUÁæªÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 255/2012 PÀ®A. 279,338 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                ¢£ÁAPÀ:27-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À £Á¯Á ©æqïÓzÀ°è ZÀAzÀæ±ÉÃRgïUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ¸ÀtÚf£ï , ªÀAiÀÄ: 42ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G; MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á: PÉÆÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA.PÉJ-36 /JªÀiï-8051 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï PÀqÉUÉ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ PÁåAlgï £ÀA.PÉJ-37/7371 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ , «ÃgÉñï¤UÉ UÀzÀÝPÉÌ ¥ÉmÁÖV §®UÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA,188/2012 PÀ®A.279 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

                   ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ.21 ªÀµÀð eÁ.qÀPÀÌ®gï G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.qÀPÀÌ®gï Nt ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FPÉAiÀÄ UÀAqÀ DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É «£ÁBPÁgÀt E®è ¸À®èzÀ D¥ÁzÀ£ÉUÀ¼ÀÄß ªÀiÁr ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛAiÀÄ PÀĪÀÄäQ̤AzÀ PÀÆr ºÁQzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀݼÀÄ. FUÉÎ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï »jAiÀÄgÀÄ DPÉAiÀÄ vÁ¬ÄUÉ w½¹ ºÉý CPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ. CPÉAiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ 3 d£À PÀÆr DPÉUÉ ¢£ÀA¥Àæw »AiÀiÁ½¸ÀĪÀÅzÀÄ, DPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹gÀÄ« ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁqÀÄvÁÛ QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÀÆ ¸À»vÀ DPÉAiÀÄÄ ¸À»¹PÉÆArzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ.25/08/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÉÆgÀV¤AzÀ §AzÀªÀ£Éà DPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ E°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAzÀgÀÆ AiÀiÁPÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ¯Áè CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄ®Ä DPÉAiÀÄ CvÉÛ ªÀiÁªÀ E§âgÀÆ PÀÆr CªÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ zÀ§Äâ CAvÁ ºÉüÀ®Ä DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ aªÀÅgÁr UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, F 3 d£ÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/12 PÀ®A.498(J) ¸À»vÀ 34 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

             ²æà ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ; ªÀÄ®ètÚ, 50ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ¥ÀgÀvï¥ÀÄgÀ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀÀð. FPÉAiÀÄ  ¸ÉÆÃ¸É vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÆgÁzÀ D±ÀæAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆArzÀÄÝ   ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd, 45ªÀµÀð, UÀÄvÉÛzÁgÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ: §¸ÀªÀgÁd, 43ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, EªÀgÀÄUÀ¼À d«ÄãÀÄ   EzÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DPÉAiÀÄÄ PÀnÖPÉÆArgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¸ÉÃgÀÄvÀÛzÉ ©lÄÖPÉÆrj CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrvÁÛ §A¢zÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 13/05/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  PÉÊAiÀÄ°è gÁqÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ §AzÀÄ DPÉUÉ À ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¸ÉÆøÉUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, DPÉAiÀÄ  JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉʺÁQ zÀ©â ªÀÄ£ÉAiÀÄ n£ÀߣÀÄß QwÛºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, zÀªÀ¸À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 57,000/- ZɯÁè¦°è ªÀiÁrzÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀ E§âgÀÄ F ¸ÀƼɪÀÄPÀ̼À£ÀÄß ©qÀ¨Érj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆAzÀÄ ºÁQ ©rj CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®¢AzÀ ªÀ¸ÀƯÁzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ . UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2012 PÀ®A, 452,427,323,354,504,506(2), s¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


                   ²æà ªÀÄw ±ÉÆèsÁgÁt ¥ÀAZÁ¬Äw C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ¸ÀAvÉÃPÉ®ÆègÀÄ EªÀgÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ¸ÀAvÉÃPÉ®ÆègÀÄ. EzÀÄÝ EªÀgÀÄ EA¢ÃgÁ CªÁ¸À & §¸ÀªÀ ªÀ¸Àw AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥À¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À ªÀÄ£ÉUɼÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ®Ä vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀÄgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 28/08/2012 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ UÉÆãÀªÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¸À«ÃvÁ UÀAqÀ zÀÄUÁð¹AUï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå¸Áé«Ä ¸ÁB UÉÆãÀªÁgÀ  FvÀ£ÀÄ CªÀjUÉ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß K£ÀÄ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄwÛ ¸ÀĪÀÄä£É ZÀPï PÉÆqÀÄ ¤Ã£ÉãÀÄ ¤£Àß ªÀģɬÄAzÀ PÉÆÃqÀÄwÛAiÉÄãÀ¯É PÉÆÃw, ªÀiÁ£ÀUÉÃr CAvÁ JPÀªÀZÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£Ár CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆßêÀÄä ¨Á £ÉÆÃrPÉÆüÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/12 PÀ®A 504.353,506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-_

             JªÀiï.eÉÆõÁß UÀAqÀ ²æäªÁ¸ÀgÉrØ ªÉÄlÄÖ , ªÀAiÀÄ: 33ªÀ, eÁ;gÉrØ , G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: UÀuÉñï£ÀUÀgÀ ªÀÄÆgÀĪÉÄʯï PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ , vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ. UÀAqÀ£ÁzÀ JªÀiï.²æäªÁ¸ÀgÉrØ ªÀAiÀÄ:38 ªÀ, FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:22-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À C²é¤ ¨Ágï ªÀÄÄAzÀÄUÀqɬÄAzÀ GqÀĦUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ  oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 189/2012 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 
    
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.08.2012 gÀAzÀÄ  201 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.