Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Aug 2012

Reported Crimes
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ :18-08-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æà CuÁÚdnÖ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁdnÖ ªÀ: 60 eÁ:dnÖ G:ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ  FvÀ£ÀÄ ¤AwzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ  ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀªÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ DvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ  J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà »AzsÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆqÉzÀAvÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß ªÀiÁ¢®è FUÀ ¸ÀjAiÀiÁV ¹QÌ¢AiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ  ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ   N¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2012 PÀ®A. 143,341,323,504, ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

 EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà, PÉÆÃj, 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆÃmÉ¯ï ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: G¥Àà¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ G¥Àà¼À UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆArzÀÄÝ rd¯ï G¥Àà¼É¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ FgÀ¥Àà, PÀÄgÀħgÀÄ, PÀj°AUÀ¥Àà UÉÆäAiÀÄgï, ¸ÁgÁ¬Ä °AUÀ¥Àà ¸ÁgÁ¬Ä FgÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¸Á: J®ègÀÆ G¥Àà¼À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹®è £ÁªÀÅ F eÁUÉAiÀÄ°è UÀÄr PÀnÖ¹vÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 248/2012 PÀ®A. 341,323,504,506 gÉ/« 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

              ¢£ÁAPÀ :17-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉãÀUÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ   CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÁ£À¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ  PÀÄrzÀÄ gÀ¸ÉÛÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ²æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀ: 39 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉãÀUÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ DvÀ£À vÀAVUÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ,  AiÀiÁPÉà ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ C¯ÁÌ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛAiÀiÁ CAvÁ JzÉAiÀĪÉÄÃ¯É CAV »rzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ D£ÀAzÀ, dAiÀÄgÁd@ ±ÉÃR «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ zÁ£À¥Àà J®ègÀÆ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrü fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2012 PÀ®A. 323,504,506,¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

                ¢£ÁAPÀ :17-08-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉãÀUÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ zÁ£À¥Àà ªÀ: 29 eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:PÀÆ° ¸Á:»gÉãÀUÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ  vÀAzÉAiÀÄÄ §¸ï¤¯ÁÝt¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà  ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀĨÁµï E§âgÀÆ ¸Á:»gÉãÀUÀ£ÀÆgÀÄ PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è DvÀ£À vÀAzÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ  DAiÀiÁ vÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ MªÀÄä¯ÉùnÖUÉ §AzÀÄ CªÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA:02 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ J¯Éà §zÁä±ï ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2012 PÀ®A. 341, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
          
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

              ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°ègÀĪÀ ©½UÀÄqÀØzÀ°è ºÀÄqÀÄUÀ ºÀÄqÀÄV E§âgÀÆ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀUÀ¼ÀÄ PÉƼÉwzÀÄÝ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ D£ÉUÀÄA¢ ªÀAiÀiÁ: 55 eÁ: £ÁAiÀÄPï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ©¢ÝzÀÝ ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¹ªÀiï PÁqÀð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹ªÀiï PÁqÀð£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ªÉÆèÉʯïUÉ ºÁQ ¹ªÀiï PÁqÀð£À°èzÀÝ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§jUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ zÉúÀUÀ¼À UÀÄgÀÄvÀÄ «¼Á¸À ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀUÀ¼ÀÄ 1) ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 18 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: PÁåzïUÀÄA¥À vÁ: PÀĵÀ×V ºÁ/ªÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ 2) ¨sÁUÀå²æà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà UÀ¢Ý ªÀAiÀiÁ: 17 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ E§âgÀÆ ¦æÃw¹ Nr §AzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F PÀÄjvÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è QqÁß¥ï ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ zÀÆj£À°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 19/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

            J¯ï. ªÉAPÀlgÀªÀÄt vÀAzÉ gÀAUÁgÁªï,  ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ gÀAUÁgÁªï,Dgï. §æºÀä£ÀAzÀA vÀAzÉ ²æÃgÁªÀÄÄ®Ä Dgï. ¸Á¬Ä vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt J®ègÀÆ ¸Á: §Æ¢ªÁ¼ÀPÁåA¥À. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ²ªÀgÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÁªï, ¥ÁvÀÆj, 43 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥À  EªÀgÀ ü ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18-08-2012 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DvÀ£ÀÄ CªÀjUÉ  PÁ®ÄªÉ AiÀiÁPÉ ªÀÄÄaÑgÀÄ«j CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 247/2012 PÀ®A. 324,323,504,506 gÉ/« 34 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.gÀ¸ÉÛ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀÄ»w:-

      ¢£ÁAPÀ: 18.08.2012 gÀAzÀÄ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ C§Äݯï UÀ¤ vÀAzÉ SÁeÁ ºÀĸÉãï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ gÀAeÁ£ï ºÀ§âzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §gÀ®Ä PÀ®ÆègÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°èzÁÝUÀ PÉÆ¥Àà¼À - gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ §¸ï §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ E£ÀÆß vÀªÀÄä Hj£À d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¸ÀºÀ D§¸Àß°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ -°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÉÆÃqï£À ªÉÄ¯É mÁmÁ ªÉÆÃmÁ¸ïð¸À«ð¸ï ¸ÉAlgï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á: PÀqÉPÉÆ¥Àá FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw r¥ÉÆà §¸ï £ÀA: PÉ.J 37/J¥sï-365 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ  £ÀqɬĹ gÉÆÃr£À JqÀ¨ÁdÄ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §¹ì£À°èzÀÝ DvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¥ÉÆ£À߸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 11 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÀAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 76/2012 PÀ®A: 279.337.338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 
    
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.08.2012 gÀAzÀÄ 27 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   6,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.