Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Jun 2016

Reported Crimes


  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

 PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ

¢£ÁAPÀ 09.06.2016 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAZÀ¯Á¥ÀÄgÀ gÉÆÃqï£À°è £ÀqÉzÀ £ÀgÉñï vÀAzÉ DAd£ÉAiÀÄå ¸ÁB ªÀÄrØ¥ÉÃmï FvÀ£À PÉƯÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è C¥ÀjavÀ CgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ºÀ«ÄÃzï.JA.¥Ánïï, ¹¦L ¥ÀƪÀðªÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è zÁzÁªÀ°.PÉ.ºÉZï. ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æäªÁ¸À, ªÉAPÀmÉñÀ, §¸ÀªÀgÁeï, CªÀÄgÉñÀ, UÉƯÁè¼À¥Àà, §¸ÀªÀgÁeï, gÀ« EªÀgÀ£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ, DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 25.06.2016 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀ« vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà, 25 ªÀµÀð, ªÀÄrªÁ¼ÀgÀÄ, ºÁqÀðªÉÃgï£À°è PÉ®¸À ¸ÁB d¯Á¯ï£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. 2) ¤gÀAd£ï vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà, 20 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, ¥ÉÃAnAUï PÉ®¸À ¸ÁB ºÀjd£ÀªÁqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. 3) £ÀgÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä PÀnÖªÀĤ. 20 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, «zÁåyð ¸ÁB zÉë£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. 4) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ UÉÆÃPÀgÉ¥Àà, 20 ªÀµÀð, J¸ï.¹, J¯ÉPÉÖçñÀ£ï PÉ®¸À ¸ÁB zÉë£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. 5) £ÁgÁAiÀÄuï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, 36 ªÀµÀð, ªÀÄrªÁ¼ÀgÀÄ, ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸ÁB CAiÀÄå¨Ër F±ÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. 6) ¥ÀªÀ£ï vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, 20 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgï, PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB DAd£ÉAiÀÄå zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄPÀÛ¯ï¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 F ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ±ÁèX¹zÁÝgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ªÀÄÈvÀ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ gÀAUÀAiÀÄå 65ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÄgÀ vÁAqÁ PÁå¢UÉÎÃgÁFvÀ¤UÉ PÁå¢UÉÎÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è £Á®ÄÌ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ°è £Á®ÄÌ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄà n¤ß£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ ªÀįÉèñÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, FUÉÎ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ CgÀPÉÃgÁzÀ°èAiÀÄ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ «J¸ïJ¸ïJ¸ïJ£ï ¨ÁåAPÀzÀ°è ¨É¼É¸Á®zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀPÁ®PÉÌ ªÀÄ¼É ¨É¼É ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸Á®zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¹gÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzɬÄAzÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ £ÉÆAzÀÄPÉÆAqÀÄ DUÁUÀ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É £ÉÆÃqÀÄ CAvÁ CAzÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:25/06/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04:45 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä J¢ÝgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ aÃjzÁUÀ eÉÆvÉUÉ ªÀÄ®VzÀÝ ªÀÄUÀ ªÀįÉèñÀ FvÀ£ÀÄ Nr§AzÀÄ £ÉÆÃr «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß CtÚA¢jUÉ w½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ ¨É¼É ¸Á®ªÀ£ÀÄß PÀlÖ¯ÁUÀzÉ CzÉà ¨sÁzɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. vÁªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁu AiÀÄÄ.r.Dgï.  £ÀA: 12/2016 PÀ®A 174 ¹Dg惡.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

          ದಿನಾಂಕ;- 25-06-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ªÉAPÀmÉñï vÀAzÉ §¸Àì¥Àà, ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄÄPï, ªÁZï ªÀiÁå£ï PÉ®¸À,  ¸Á: eÁ¯Á¥ÀÆgï PÁåA¥ï vÁ: ªÀiÁ£À« ºÁ:ªÀ: PÁPÀwÃAiÀÄ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ನಾಗೇಶ್ವರರಾವ್ ಇವರ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಬೋರಿಂಗ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ಸಬ್ ಮರ್ಸಬಲ್ ಮೋಟಾರ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಲೂಜ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ವಿದ್ಯೂತ್ ವೈರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶನಿಗೆ ವಿದ್ಯೂತ್ ವೈರ್ ತಗುಲಿ ಕರಂಟ್ ಶಾಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲು ಕಾರನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಿಮ್ಸ ಬೋದಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವೆಂಕಟೇಶನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಟ್ ನಿಂದ ಆದ ಬಾದೆಯಿಂದ ಗುಣಮುಖನಾಗದೇ ದಿನಾಂಕ;-25-06-2016 ರಂದು 0745 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ವೆಂಕಟೇಶನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಘಟನೆಯು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ 07/2016 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
    
J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಹಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಸೇನಪ್ಪ 61 ವರ್ಷ  ಜಾತಿ ಮಾದಿಗ  : ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರ ಸಾ: ಯರಮರಸ ಕ್ಯಾಂಪ ತಾ.ಜಿ.ರಾಯಚೂರುgÀªÀರು ಯರಮರಸ ಕ್ಯಾಂಪ ಗಾಂಧಿನಗರ ಪೊತಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಮನೆ ನಂ 13-3-6/1 ಎಂ..ಜಿ.2 ನೇದ್ದನ್ನು ಮೊದಲು )ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ಭುವನೇಶ್ವರ  2)ಅಂಬ್ರೇಶ ತಂದೆ ಭುವನೇಶ್ವರ ಸಾ:ಮನೆ ನಂ 13-3-6/1 ಎಂ..ಜಿ.2 ಪೊತಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಯರಮರಸ ಕ್ಯಾಂಪ   ಇವರಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರಿಯವರು ಮನೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡದೆ ದಿನಾಂಕ      24-06-2016 ರಂದು 0800 ಗಂಟೆ  ಸುಮಾರಿಗೆ MlÄÖ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಪಾಧಿತರು ಸದರಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಏನಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಮನೆ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಬೈದಾಡಿದಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಗೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2016PÀ®A 504, 506 ಸಹಿತ  34 L.¦.¹ & 3(1)(10) J¸ï¹/  J¸ïn ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                       ದಿನಾಂಕ 11-05-2016 ರಂದು 1100 ಗಂಟೆಗೆ 1) C°AiÀiÁ  SÁ£ÀA   2) ¸Á¢üÃAiÀiÁ ±À©âÃgï   3] ¸ÉÆúɯï 4] E¥sÁð£ï  5] E¥sÀvïC¦ J®ègÀÆ eÁvÀÄ ªÀÄĹèA ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà £ÁUÀgÁd vÀAzÉ UÀuÉñÀ¥Àà  28 ªÀµÀð, SÁ¸ÀV PÉ®¸À, eÁw ZÀ®ªÁ¢, ¸Á:dA§®  ¢¤ß vÁ: ªÀiÁ£À« f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ   FvÀನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ  -1 ಈಕೆಯ ಮಗಳನ್ನು 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ನೀನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತಾಂತರ ಆಗಿಲ್ಲ.  ನಿಮ್ಮದು  ಕೀಳು ಜಾತಿ ಇದ್ದು  ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ  ನಡೆಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನವೋದಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನೀನು ಮತಾಂತರ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಕಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೀವದ ಹೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2016 PÀ®A 323, 504.506, gÉ/« 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1)(10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ-1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-     
              ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄoÀzÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzsÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå¸Áé«Ä, 38ªÀµÀð,°AUÁAiÀÄvÀ  dAUÀªÀÄ  qÉæöʪÀgÀ  PÉ®¸À ¸Á-»gÉà gÁAiÀÄPÀÄA¦ FvÀ£À  ಹೆಂಡತಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ 28ವರ್ಷ ಈಕೆಯು ದಿನಾಂಕ- 23/06/2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು , ರಾತ್ರಿ 12-00 ಗಂಟೆಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಬಂದು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ- 24/06/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-00 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ  ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಆಕೆಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ, ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿನ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ BamWನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ.  ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡುವಂತೆ ನೀಡಿದ ಗಣಿಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆನಂ 78/2016 ಕಲಂ-ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.    
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ 25-6-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-00 ಘಂಟೆಗೆ ವಿರೇಂದ್ರಗೌಡ ತಂದೆ ಪಂಪನಗೌಡ ವಯ 25 ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ  : ಜಿಂದಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೀಶೀಯನ್ ಕೆಲಸ  ಸಾ: ಭೈರಗಾಮದಿನ್ನಿ ತಾ: ಸಿರಗುಪ್ಪ  ಇತನು ತನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-34-ಇಡಿ 6010 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ತರಲು ಅಂತ ಸಜ್ಜಲಗುಡ್ಡ ತಾ: ಲಿಂಗಸ್ಗೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗಲು ಭೂತಲದಿನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಮುಂದಿನ  ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಜೊರಾಗಿ  ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತರದೆ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದ ಬ್ರೀಡ್ಜ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಡಲು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಕೆಳಗೆ ಬಿಳಲು ಆವನಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಓಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀªÀ UÀÄ£Éß £ÀA:39/2016 ಕಲಂ 279,  338,ಐಪಿಸಿCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀåPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
À

¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :26.06.2016 gÀAzÀÄ  88 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  13,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.