Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Mar 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:- 

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢-21-03-2015  gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ.22-03-2015 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ 01-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è © UÀuÉPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA.96 gÀ ºÉÆ®zÀ°è ಮೃತ ಹನುಮಂತ ಈತನು ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಹತ್ತಿ ಬೆಳಗೆ ಕ್ರೀಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಔಷಧಿಯು ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅತನನ್ನು ಇಲಾಜಿಗಾಗಿ ಅರಕೇರಾ ಆಸ್ಪತ್ರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜಿಗಾಗಿ ಅಂಬ್ಯುಲೇನ್ಸ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಲಂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ.22-03-2015 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 01-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮೃತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಗೈರ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜರುಗಿದ್ದು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ²æà ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ¥ÉÆêÀÄtÚ, 45 ªÀµÀð, eÁ-®A¨ÁtÂ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- UÀAUÁ£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 03/2015 PÀ®A-174 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¦üAiÀiÁð¢ gÀ²Ãzï SÁ£ï @ gÁdÄ ¥ÉAlgï vÀAzÉ gÀ²Ãzï CºÀäzï SÁ£ï, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ¥ÉAnAUï PÉ®¸À ¸Á: U˹ÃAiÀiÁ ªÀĹÃzï ºÀwÛgÀ PÁVð¯ï C¥ÁlðªÉÄAmï ªÀÄ£É £ÀA-102 ªÀ¸ÉÊUÁAªï, PÉÆ°ªÁqÀ f: ¥Á®Îgï ªÉ¸ïÖ (ªÀÄÄA¨ÉÊ). FvÀ£ÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçöÝzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ£À ¥Á®Îgï f¯ÉèAiÀÄ ªÀ¸ÉÊUÁAªï UÁæªÀÄzÀªÀjzÀÄÝ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ 11 ªÀµÀðzÀ gÁ²Ãzï SÁ£ï£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ºÀUÀ¯É®è ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝjAzÀ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÁ¸ÉÖïïzÀ°è ©qÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è UÀAUÁ£ÀUÀgÀzÀ°è EzÀÝ C§Ä§PÀgï ªÀĹâAiÀÄ°è EzÁgÁ-J-SÁ¢ªÀÄįï RÄgÁ£ï ªÀÄzÀgÀ¸Á zÀ°è NzÀ°PÉÌ vÀ£Àß E§âgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 11 ªÀµÀðzÀ gÁ²Ãzï SÁ£ï, 8 ªÀµÀðzÀ ¸Á»Ãzï SÁ£ï EªÀgÀ£ÀÄß ©nÖzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 19-03-2015 gÀAzÀÄ 06-00 J.JªÀiï zÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À°è UÀAUÁ£ÀUÀgÀzÀ°è EzÀÝ C§Ä§PÀgï ªÀĹâAiÀÄ°è EzÁgÁ-J-SÁ¢ªÀÄįï RÄgÁ£ï ªÀÄzÀgÀ¸ÁzÀ°èAzÀ gÁ²Ãzï SÁ£ï 11 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄzÀgÀ¸Á PÉÌ §A¢gÀĪÀ¢®è ªÀÄvÀÄÛ HjUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀÅ¢®è PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀPÉÌ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA 42/2015 PÀ®A: 363 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-    
    
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.03.2015 gÀAzÀÄ            59 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  64,000/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.