Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Apr 2018

Reported Crimes


                                         
 
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿ.06.04.2018 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7-40 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಪೋನ ಮೂಲಕ ರಾಜಶೇಖರ ಈತನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಗಾರ ಕೋಣೆಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದು,ಹಾಜರಿದ್ದ ಮೃತನ ಹೆಂಡತಿ ಸುಮಾ ಈಕೆಯು ತನ್ನ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,ರವುಡುಕುಂದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾವ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ.339, 273 ಮತ್ತು 112 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5-ಎಕರೆ 17 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು.ಸದರಿ ಜಮೀನನ್ನು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರರು 3-ಜನರು ಹಿರಿಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಮಾಡಿ ಕೊಂಡು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು,ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪನು ನಮ್ಮೂರಿನ ಪ್ರಾ.ಕೃ...ಸಂ.ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವದಿ ಬೆಳೆಸಾಲವಾಗಿ 1,50,000/-,ಬಂಗಾರ ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಟು 50,000/-ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಲದ ಸಾಗುವಳಿಗಾಗಿ 50,000,ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು.ಸದರಿ ನನ್ನ ಮಾವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಲವನ್ನು ಮೂರು ಜನ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರರು ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ತನ್ನ ಗಂಡನು ತನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಾಲವವನ್ನು ತೀರಿಸಲಾಗದೆ ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಬೆಳೆ ಬಾರದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಕೈಗಡವಾಗಿ ತನ್ನ 1,0,5000/-ರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸದರಿ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲಾಗದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಮನನೊಂದು ವಿಷ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಮೃತಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂಬರ 012/2018. ಕಲಂ 174.ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ.ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಾಕಳವು ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAUÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄAvÀæAiÀÄå¸Áé«Ä 59 ªÀµÀð eÁ:dAUÀªÀÄ G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-04-18 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄ eÁvÉæUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÁ¥Á¸À ¢£ÁAPÀ 05-04-18 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ §A¢zÀÄÝ D ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉò¹ neÉÆÃjAiÀÄ°ènÖzÀÝ  5 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt CA.Q.gÀÆ.15,000/- ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,70,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 1,85,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 68/2018 PÀ®A 454,457,380 L¦¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

¢£ÁAPÀ 05-04-18 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 06-04-18 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¹zÀÝ°AUÀªÀÄä UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ ¸ÀÆUÀ¥Àà 50 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÀ®ªÀįÁ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಈಕೆಯು ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉò¹ ºÁ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉqïgÀÆ«Ä£À C®ªÀiÁjAiÀÄ°ènÖzÀÝ neÉÆÃjAiÀÄ°ènÖzÀÝ  MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ £Á£À ZÉÊ£ï CA.Q.gÀÆ.70,000/- 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1,50,000/- »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q.gÀÆ. 2,20,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß  93/2018 PÀ®A 454,457,380 L¦¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ.

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £ÁUÀC£ÀĵÁ UÀAqÀ ©.©üêÀÄgÁAiÀÄÄqÀÄ 23 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¥Á®ð¥À°è vÁ: J«ÄäUÀ£ÀÆgÀÄ ºÁ°ªÀ¹Û ¸Á¸À®ªÀÄjPÁåA¥ï vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DgÉÆæ ©. ©üêÀÄgÁAiÀÄÄØ vÀAzÉ £ÁUÀtÚ ¸Á: ¥Á®ð¥À°è vÁ:J«ÄäUÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À eÉÆvÉ  ¢£ÁAPÀ 02-05-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ AiÀÄ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.2,50,000/- ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ CAvÁ PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ J¯Áè 10 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ E£ÀÆß 10 ®PÀë £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É  ¤Ãr, ºÉjUÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ  vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹zÀÄÝ,  ºÉjUÉAiÀiÁzÀ 3 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ J-1 ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÉýzÀÄÝ, ºÀt ¤ÃqÀ®Ä CUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 01-04-18 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ 9 d£ÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀgÀĪÀÄ£É ¸Á¸À®ªÀÄjPÁåA¦UÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr 2£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉý, ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr, ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬Ä C£Àß ¥ÀÆtð ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ EªÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 108 /18 PÀ®A 143,147,498(J),504,114,323,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4  r.¦.PÁAiÉÄÝ-1961 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                                                                                       
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.04.2018 gÀAzÀÄ 278 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 40600/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.