Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Nov 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ 05-11-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀUËqÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: «.PÉ PÀªÀĶðAiÀįï PÁ¥ÀÆðgÉõÀ£ï ¸Éïïì ªÀiÁå£ï ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼ï PÁåA¥À. vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj£À PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è vÀ£Àß «.PÉ PÀªÀĶðAiÀįï PÁ¥ÀÆðgÉõÀ£ï UÉ ¸ÀA¨sÀA¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 2,85,000/- ºÀtªÀ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ¨ÁåAQUÉ PÀlÄÖªÀzÀgÀ ¸À®ÄªÁV PÀj ºÁåAqÀ ¨ÁåV£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ JqÀUÉÊ PÉÆAPÀ¼ÀzÀ°èElÄÖPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¼Áîj UÀÄ®âUÁ𠧹ìUÉ ºÀvÀÄÛªÀ PÁ®PÉÌ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¨ÁåV£À »A¢£À ¨sÁUÀzÀ°è ¨ÉèÃr¤AzÀ PÉÆAiÀÄÄÝ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ  oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 258/2012 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
               ¢£ÁAPÀ 25.10.2012 gÀAzÀÄ  gÁwæ 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀgÀrUÀÄqÀØ vÁ: ªÀiÁ£À«. FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉAzÀÄ  ºÉÆgÀUÀqÉ JzÀÄÝ §AzÁUÀ ªÀAzÉè¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á: ¨Á®£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À«. FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀºÀZÀgÀ£Á £ÁUÀgÁd EªÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®QëöäAiÀÄ£ÀÄß »gÉÆà ºÉÆAqÁ UÁrAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ PÀÆV J°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ºÉÆÃUÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀgÀÆ ºÁUÉAiÉÄ C¥ÀgÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F§UÉÎ DPÉAiÀÄÄ ªÀAzÉèÃ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ PÉüÀ¯ÁV CªÀgÀ ªÀģɪÀgÉ®ègÀÆ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ K¯ÉÆà ºÉÆÃVzÁÝ¼É JAzÀÄ dUÀ¼Ár  ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÉÆzÀ®Ä ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý  FUÀ E®è ¸À®èzÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£Áßr PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:194/2012 PÀ®A:  363,504.323 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                ¢.04-11-2012 gÀAzÀÄ ²æà ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ 35 ªÀµÀð eÁB PÉÆgÀªÀgÀ GB ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB ¹gÀªÁg FPÉAiÀÄÄ  ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀPÉÌAzÀÄ ¤Ã®UÀ® PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃV lAlA DmÉÆÃzÀ°è ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ D DmÉÆÃzÀ°è r¸Éïï SÁ°AiÀiÁVzÀÝjAzÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÉÊrUÉ ¤°è¹zÀÝ£ÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ ±ÀgÀtªÀÄä¼ÀÄ  DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¸ÉÊrUÉ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀABPÉJ-36/PÀÆå-883 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä ªÀÄÄj¢ÝzÀÄÝ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2012 PÀ®A:279,337,338 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.                       

                                                         
                   ¢.04-11-2012 gÀAzÀÄ 07.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÉÆ£ÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁB 24 ªÀµÀð eÁB §rUÉÃgï GB ªÉ°ØAUï PÉ®¸ï ¸ÁB ¹gÀªÁgÀ vÁB ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«¬ÄAzÀ ¹gÀªÁgÀPÉÌ ¸ÀPÁðj §¸Àì £ÀA PÉ.J 36/J¥ï-555 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ®PÀÌA¢¤ß ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §¸ï ¤zÁ£ÀªÁV ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ «.Dgï.J¯ï ¯Áj £ÀA £ÀABPÉJ-36/©-414 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¹ì£À ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ UÁè¹UÉ   lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¹ì£À UÁè¸ÀÄ ZÀÆgÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §¹ì£À §®UÀqÉAiÀÄ ¹ÃnUÉ PÀĽwzÀÝ ¥Àæ¨sÀÄ  gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃjUÉ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2012 PÀ®A:279,338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ  PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
:
              ¢£ÁAPÀ: 05-11-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ j®AiÀÄ£ïì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ±Á»Ã£Á vÀAzÉ ±ÀjÃ¥sï ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð, D: ªÀÄĹèA G: 5 £Éà vÀgÀUÀw ¸Á: UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ «ºÁj zÁ¨sÁ JzÀÄjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  F ºÀÄqÀÄVUÉ  J.PÉ UÉÆÃ¥Á¯ï £ÀUÀgÀzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ºÀÄZÀÑ°AUÀ¥Àà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36, PÀÆå-9801 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸Á: E.eÉ ºÉƸÀ½î PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36/PÀÆå-9801 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ¥ÀævÁ¥À £À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ±À»Ã£Á½UÉ  lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ªÀÄÄA¢£À UÁ° JgÀqÀÄ vÉÆqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃV vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¥ÀævÁ¥À¤UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. UÀÄ£Éß £ÀA. 257/2012 PÀ®A. 279 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


  ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-  
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.11.2012 gÀAzÀÄ 57 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.