Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Feb 2016

Reported Crimes


                                                    
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w :-
ದಿನಾಂಕ 11.02.2016 ರಂದು ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣೀಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ  DgÀ¥sÉÆvÀgÁzÀ 1) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ              2) ªÀĺÉñÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀnÖ PÁåA¥ï . ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ UÀÄgÀÄ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: §rUÉÃgÀ G: ºÀ.a.UÀ £ËPÀgÀ ¸Á: «ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ. ಕೆಲಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದೇ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ 2 ನೇದ್ದವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂಳಿದವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀlæn ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2016 PÀ®A : 341, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ  .

ದಿನಾಂಕ 12-02-2016  ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಮಾರೇಮದೇವಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ  ತಂದೆ ಬಿಜ್ಜನಗೇರಾ  ನರಸಪ್ಪ 55 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ ನಾಯಕ, ಉ- ಕೂಲಿಕೆಲಸ,ಸಾ- ಸಿದ್ರಮಪೂರು, ತಾ. ಜಿ. ರಾಯಚೂರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷೀದಾರರು ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ  ಅರೋಪಿತರು 1)  ಬೊಂಬಾಯಿ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹುಸೇನಪ್ಪ 50 ವರ್ಷ,2)  ನರಸಿಂಹಲು ತಂದೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ನರಸಪ್ಪ  3) ಮಾರೇಪ್ಪ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಹುಸೇನಪ್ಪ 45 ವರ್ಷ,  4) ನರಸಿಂಹಲು ತಂದೆ ಮಾರೇಪ್ಪ 5) ತಿಮಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಬೊಂಬಾಯಿ ನರಸಪ್ಪ.   ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎನಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕು ಬಹಳಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಮಾನಮರ್ಯದೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬಂದು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಗುದ್ದಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಫೀರ್ಯಾದಿ ಚಿರಾಡುವದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಸಾಯಲು ಬಂದಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಬೊಂಬಯಿ ನರಸಪ್ಪ ಇವನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು  ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನರಸಿಂಹಲು ತಂದೆ ಬಾಂಬೆ ನರಸಪ್ಪ ಇವನು ಎಡಗಡೆ ಪಕ್ಕಡಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ  ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮಾರೇಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಸೇನಪ್ಪ, ಬಲಗಡೆ ಪಕ್ಕಡಿಗೆ ಕೈ ಮುಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದನು. ನರಸಿಂಹಲು ತಂದೆ ಮಾರೇಪ್ಪ ಇವನು ಕಾಲಿನಿಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ  ತೊರಡಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊದ್ದಿದ್ದು,  ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದ  ತಿಮಲಮ್ಮ ಇವಳು ಹೊಡೆಯಿರಿ ಈ ಸೊಳೆಮಕ್ಕಳ ಬಹಳ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೊದರಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು, ಇವರೇಲ್ಲರೂ ಹೊಡೆದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇವನು ಮುರ್ಚೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದದ್ದಿ , ಅಗ ಹೊಡೆಯುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಸುಂಕಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಲಿಂಗಪ್ಪ, ಮಲ್ಲೇಶ , ದೊಡ್ಡ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಇವರು ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಗ ಯಾರೂ ಊರಿನವರು 108 ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ 108 ವಾಹನ ಬಂದು  ಗಾಯಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ  ಹೊಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ  ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಅಧಾರ ಮೇಲಿಂದ  AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ  ಗುನ್ನೆ ನಂ 33/2016 ಕಲಂ 143, 147, 148, 504, 506(2), 109,324, 302, ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ  .
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w-

¢£ÁAPÀ: 13/02/2016 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÉêÀzÀÄUÀð «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ PÁ®PÉÌ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ d£ÀjAzÀ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀÄvÀ ºÁQ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §¸ÀÄìUÀ¼À°è d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹gÀªÁgÀ PÁæ¸ï£À°è ¤AwzÀÝ JgÀqÀÄ §¸ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä §¸ï£À°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ï£À°èzÀÝ d£ÀjUÉ ¤ÃªÀÅ ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ £ÁAiÀÄPï EªÀjUÉ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð «zsÁ£À ¸À¨sÉAiÀÄ ªÀiÁzÀjAiÀÄ ¤Ãw¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr d£ÀjAzÀ MvÁÛAiÀÄ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀÄvÀ ºÁQ¸À®Ä d£ÀgÀ£ÀÄß §¸ÀÄìUÀ¼À°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ RavÀªÁVzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ SÁ¸ÀV §¸ï £ÀA.1) PÉ.J. 51 ¹.8699  2) PÉ.J. 51 ¹. 8694 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ Qè£ÀgïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ©eɦ ¥ÀPÀëzÀ PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ 1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ: ¸Á§tÚ, 39ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ,¸Á; AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À
2) ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ: ±ÀgÀt¥Àà, 24ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄrªÁ¼À, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À  3) ¤wãï vÀAzÉ: n.²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, 25ªÀµÀð, eÁw: UËqÀgÀÄ, ªÀÄ£É £ÀA. 31, 1£Éà ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛ, 1 £Éà PÁæ¸ï, ªÀiÁzÀ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ,  4) JA.f ²æäªÁ¸À vÀAzÉ: UÉÆëAzÀgÁd, 20ªÀµÀð, eÁw: ±ÉnÖ, G: Qè£Àgï PÉ®¸À, ªÀÄ£É £ÀA,52 ªÀÄzÀÄgÉ ¥Á¼Áå AiÀÄrAiÀÄÆgÀÄ ºÉÆç½ vÁ: PÀÄtÂUÀ¯ï f¯Áè vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ  5) ²æäªÁ¸ï Dgï.JA. vÀAzÉ; ªÀÄjAiÀÄtÚ, 26ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, G: ZÁ®PÀ, ªÀÄ£É £ÀA. 53 ¸Á: AiÀÄrAiÀÄÆgÀÄ vÁ: PÀÄtÂUÀ¯ï f: vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ  6)«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ f.J£ï. vÀAzÉ: £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä, 23ªÀµÀð, eÁw: ¨sÉÆë G: Qè£Àgï PÉ®¸À, ¸Á: UÁd®ºÀ½î vÁ: aAvÁªÀÄtÂ, f: aPÀ̧¼Á EªÀgÀ£ÀÄß  vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃlgï ¨ÉÊPï PÉJ.36 E.©.5120 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.47/2016 PÀ®A. 171(f), 171(ºÉZï),188 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ .
           
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.02.2016 gÀAzÀÄ  22 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 4,700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.