Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               zÀÄUÁðPÁåA¥ÀzÀ°è£À zÀÄUÁðzÉëUÀÄrAiÀiÁ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ²ªÀ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ;41 eÁ;£ÁAiÀÄPÀ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À 2) ©üªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ UÀqÉÃzï ªÀAiÀiÁ;34 eÁw; °AUÁAiÀÄvï G; Cgï,JA,¦ qÁPÀÖgï ¸Á;PÉÆrºÁ¼À vÁ;ºÀÄ£ÀÄUÀÄAzÀ 3) ªÀÄj¸Áé«Ä vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà PÉÊ ªÀÄÄ¢Ý ªÀAiÀiÁ;50 eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; eÁ°ºÁ¼À,EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁ£Àå ¹,¦,L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 3 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 62250-00 ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ  ºÁUÀÆ 9 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, ºÁUÀÆ E£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè,   £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:129/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ¢£ÁAPÀ :19-10-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀnÖ PÁåA¥ï£À ¥ÉÆøïÖ D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ ²æà ºÀĸÉãï¥Á±Á vÀAzÉ SÁeÁ¸Á§ ªÀ:38 eÁ:ªÀÄĹèA G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ n £ÀA:7118 ¸Á:Dgï.Dgï.PÁ¯ÉÆä ºÀnÖ UÁæªÀÄ  FvÀ£ÀÄ PÀA¥À¤ qÀÆån ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÉÄð£À ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á:UÁA¢ü ªÉÄÊzÁ£À ºÀnÖ PÁåA¥ï  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ¥Àè¸ï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-36 AiÀÄÄ-7828 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀuÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ¤UÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2012 PÀ®A. : 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

           

               ¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà, 55 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄÄPÀÌAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JPïì J¯ï ¸ÀÄ¥Àgï ºÉ«qÀÆån ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36-ªÉÊ-0407 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £Áå±À£À¯ï zÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ ¨ÁAqï PÀ°èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ¹ÌqÁØV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ PɼÀUÉ, ªÀÄÆVUÉ, gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, JqÀªÉÆt PÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀAvÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ü ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 298/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


                18/10/2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ Hn UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ¼Àî zÁnzÀ£ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ  ¸Á§tÚ vÁ¬Ä wgÀÄPÀªÀÄä 22 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄ¢UÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-Hn UÁæªÀÄ  FvÀ£ÀÄ læPÀÖgï £ÀA§gï- PÉ.J-36 n.©-7959 £ÉÃzÀÝgÀÀ ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è G¼ÉîUÀqÉØ ªÀÄ£ÉUÉ vÀgÀĪÀ ¸ÀA§AzÀªÁV mÁæPÀÖgÀUÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ Hn UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°ègÀĪÀ Hn UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼Àî ºÀwÛgÀzÀ°è mÁæPÀÖgÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÝjAzÀ vÀVÎUÉ mÁæPÀÖgÀ ©¢ÝzÀjAzÀ mÁæPÀÖgÀ£À mÁæ°£À°è PÀĽwÛzÀÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÉüÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ CvÀ¤UÉ §® JzÉUÉ ¨ÉäUÉ ,¸ÉÆAlPÉÌ ,JqÀ ªÉÆtPÉʬÄUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀiÁUÀ¼ÀÄ DVzÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£ÀÄß E¯ÁdÄUÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ eÁ®ºÀ½îUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄUÁV gÁAiÀiZÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆUÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄß MAzÀÄ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ, ¤£Éß ¢;-18/10/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉzÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.£ÀAvÀgÀ C°èAzÀ £ÉÃgÀªÁV CzÉà ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ oÁuÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-95/2012 PÀ®A-279.304[J]L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA,« PÁAiÉÄÝAiÀÄ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w:-

                   ¢£ÁAPÀ:19/10/2012 gÀAzÀÄ  ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå ¸Áé«Ä,56ªÀµÀð,eÁ:dAUÀªÀÄ,¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå ¸Áé«ÄAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á FPÉAiÀÄÄ ¯ÉÆà ©.¦.AiÀiÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ºÉÆvÁÛzÀAvÉ®è ªÀÄÈvÀ ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á¼À ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀ UÀÄgÀÄvÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁgÀÄ EzÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ ¸À¢æ ªÀÄÈvÀ ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á FPÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸À¢æAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀÄÈvÀ¼À vÀªÀÄä ²æà dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå ¸ÀªÀiÁ¼ï ªÀ: 46 eÁ: dAUÀªÀÄ G: Pɦ¹ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ £ËPÀgÀ ¸Á: zÉêÀ¸ÀÆÎgÀÄ   FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ   °TvÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.22/2012 PÀ®A: 174 (¹) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          FUÉÎ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ²æà ¥Á®ªÀÄĤ vÀAzÉ ªÀÄÄvÁå® zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ PÉgÉAiÀÄ°èAiÀÄ eÁ° PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß PÀr¹zÀÝjAzÀ DgÉÆæ CrªÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁPÉ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß PÀr¹¢Ý CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ CrªÉ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÄ ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.10.2012 gÀAzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆlªÀ£ÀÄß gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæ ºÀĸÉä ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ DvÀ£À  ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁåZÀѪÁV ¨ÉÊzÁr PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀºÀ DvÀ¤UÉ  ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ PÀnÖUÉ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2012 PÀ®A: 143 147 148 323 324 326 504 506 109 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                ¢£ÁAPÀ 19-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄåÀ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¹AUÀ£ÉÆÃr UÁæªÀÄzÀ ©üêÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀPÀÌ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÁUÀÆ ºÉÆmÉïï DAf£ÀAiÀÄå EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÉÎ DgÉÆæ zÉÆqÀØ ªÀÄÄvÁå® DAf£ÀAiÀÄå EªÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ  ¤£Àß ªÀÄUÀ CrªÉ¥Àà J°è  EzÁÝ£É £ÁªÀÅ PÀnÖUÉ PÀrzÀ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß ºÀĸÉãÀ¥Àà EªÀjUÉ ºÉýzÁÝ£É CªÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁgÀ¯Éà CAvÁ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr  DvÀ£ÉÆA¢UÉ  ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2012 PÀ®A: 143 147 148 323 324 326 504 506  ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼É PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄ®èlzÀªÀgÀÄ  eÁwB ªÀqÀØgÀÄ ªÀAiÀÄ-45ªÀµÀð GBªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁB »gÉèÁzÀgÀ¢¤ß  FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ«ÄvÀæ FPÉAiÀÄÄ ¢.18-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄ®èl UÁæªÀÄzÀ°è UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀzÀÄÝ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃVzÁݼÉAzÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁt¸ÀÄwÛ®è CAvÁ ¸ÀÄ¢Ý PÉýzÁV¤AzÀ CAzÀgÉ ¤£Éß ªÀÄzÁåºÀß 2-00UÀAmɬÄAzÀ EA¢¤ªÀgÉUÉ J¯Áè PÀqÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ HgÀÄUÀ½UÉ ¥ÉÆãÀÄ ªÀiÁr PÉýzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è wgÀÄUÁr ºÀÄqÀÄPÁrzɪÀÅ £À£Àß  ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄ«ÄvÀæ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆnÖgÀĪÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/2012 PÀ®A: ªÀÄ»¼É PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ.08-10-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ.16-10-2012 gÀ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÁUÀgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ zË®vïPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀqÀªÀqÀV ªÀAiÀÄ.42 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ¨sÀ ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ ¸Á.ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÁ.ªÀ.£ÁUÀgÁ¼À  FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®zÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À°èlÖ C®ªÀiÁjAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß «ÄÃn §Vι ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ §AUÁgÀ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ & EvÀgÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ: C.Q.gÀÆ.1,96,450/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢: 19.10.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/12 PÀ®A.457.454,380 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.10.2012 gÀAzÀÄ 79 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.