Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

17 Aug 2011

CRIMES

ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À
vÁ®ÆQ£À PÀªÀrªÀÄnÖ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï gÁoÉÆÃqï JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ FUÉÎ 6 ªÀµÀðzÀ »AzÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À dAVÃgÁA¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁ dAiÀIJæà ®A¨ÁtÂ, FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ²ªÁ£ÀAzÀ£ÀÄ FUÉÎ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðzÀ »A¢¤AzÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆAqÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw dAiÀIJæÃUÉ
"¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV®è, ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è". CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀ¼À ¤ÃqÀÄvÁÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÁUÀ »jAiÀÄjAzÀ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý¹zÀgÀÆ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÁVgÀ°®è. £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ®°vÁ JA§ÄªÀªÀ¼À£ÀÄß JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:08-08-11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀQÌAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è vÀ£Àß ªÉÆzÀ®£ÉKAiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ dAVÃgÁA¥ÀÆgÀÄ vÁAqÁPÉÌ gÁªÀÄ¥Àà ZÀªÁíuï ¸Á: ±ÀgÀt ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À vÁ: §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr FvÀ£ÉÆA¢UÉ §AzÀÄ "J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄvÉÛ ¤Ã£ÉãÁzÀgÀÆ AiÀiÁjAzÁzÀgÀÆ §Ä¢üݪÁzÀ ºÉý¹zÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ"É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ dAiÀIJæà FPÉAiÀÄÄ 16-08-11 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JªÀiïUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À PÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ CAiÀÄå¥ÀàAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚAiÀÄå¸Áé«Ä dAUÀªÀiï FvÀ£À R¨ÉÓAiÀÄ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 58/1 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ 13 JPÀgÉ d«Ää£À°è ¢£ÁAPÀ:-11-8-2011 gÀAzÀÄ ¨sÀvÀÛ £Án ªÀiÁrgÀĪÁUÀ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚAiÀÄå¸Áé«Ä dAUÀªÀiï EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:-15-8-2011 gÀAzÀÄ d«ÄãÀ£À°è vÀ£ÀUÉ 16 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ElÄÖ £Án ªÀiÁrzÀ d«ÄãÀ£À°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CzsÀð JPÀgɵÀÄÖ £Án QwÛ CAzÁdÄ 2 ¸Á«gÀ gÀÆ £ÀµÀÖ ªÀiÁr PÉüÀ®Ä §AzÀ DvÀ£À CtÚ CAiÀÄå¥ÀàAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀjUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ 16-8-2011 gÀÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ DAiÀÄå¥ÀàAiÀÄå ¸Àé«Ä gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

                                

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À gÉÆÃqÀ®§AqÁ PÁåA¦£À ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ SÁeÁ ªÉÆ»£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀiÁ: 22, eÁw: ªÀÄĹèA FvÀ£ÀÄ CzÉ PÁåA¦£À «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ: 24, eÁw: dAUÀªÀÄ, G: SÁ¸ÀV ²PÀëQ FPÉUÉ vÀ£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦Ãr¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 02-08-11 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CzÉ PÁåA¦£À°è vÀÀ£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ:- 16-08-11 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JªÀiïUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ®Qëöäà ªÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ: 15.08.2011 gÀAzÀÄ ¥ÀÆ®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÀƸÀ£ÀzÁ¸À ¸Á: ¸À¨Á¸À ¥ÀÆgÀÄ f: ªÀįÁÝ PÀ®ÌvÁÛ ºÁ:ªÀ: J.¦.JA.¹. PÀA¥ËAqï ªÀiÁ£À«. EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁgÁAiÀÄt PÀÆr PÀgÀrUÀÄqÀØ PÁæ¸ï£À°ègÀĪÀ PÁ¬Ä¥À¯Éè CAUÀrUÉ §AzÀÄ PÁ¬Ä¥À¯Éè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï 7.30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ ªÀiÁ£À«AiÀÄ J.¦.JA.¹. ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀiÁ£À« PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢£À lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥ÀÆ®PÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 16.08.2011 gÀAzÀÄ 12-00 UÀAmÉUÉ
:D£ÀAzÀ ªÀÄÄgÀÄUÀ£À mÁæ¸Àà¥ÉÆlð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ zÀ°è E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆV¹ CAzÀgï §ºÁgÀ CAvÁ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ dÆeÁl DqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzɪÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ¨sÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä§ ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ¯ÁjqÉæöʪÀgï ¸Á¸ÉÃÉ®A[ vÀ«Ä¼À£ÁqÀÄ,] ±ÉÃRgï vÀAzÉ ªÉ®Ä ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 29 ªÀµÀð eÁw: ¨ÉƼÉƼÀ G: ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á: ¥ÀÄ°vÀ¯Éé f: PÀgÀÆgï [ vÀ«Ä¼À £ÁqÀÄ] ºÁUÀÆ ¸ÀªÀð£ï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸É¯ïé gÁd ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀð ¸Á: £ÀA¢¥Àw f: wgÀÄa [ vÀ«Ä¼À£ÁqÀ ] EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀjAzÀ

dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆV¹zÀ DgÉÆæUÀ½AzÀ MlÄÖ 4,230/- UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmï AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 17.08.2011 gÀAzÀÄ 110 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 25,600/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.