Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Sep 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:   .  

dĮĪÀÄUÉÃj vÁAqÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÀAUÁå £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ CzÉ vÁAqÁzÀ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀįÁå £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð : ®ªÀiÁt FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ J©â¹ £À£Àß ºÀwÛgÀ ¨Á CAvÁ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÁUÀ CzÀPÉÌ DPÉAiÀÄÄ ¤gÁPÀj¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ PÀgÉzÀgÀÄ §gÀĪÀ¢¯Áè K£À¯Éà ¸ÉÆÃ¼É CAvÁ PɼÀUÉ PÉqÀ« JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ JzÉUÉ ºÀÆqÉzÁUÀ DPÉ PÀƸÀjPÉÆAqÀÄ JzÀÄÝ MzÀgÁqÀ®Ä CzÉà vÁAqÁzÀ gÁeÁ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÀAUÁå £ÁAiÀÄPÀ ®ªÀiÁt EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ EªÀ¼ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ PÉÊÀ¬ÄAzÀ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁUÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢: 27-09-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ²æà ZÉ£ÀßAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ gÀªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ §AzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉʯÉéøÉÖñÀ£ïzÀ°è mÉæãï E½zÀÄ eÉeÉ ªÀÈvÀÛzÀ°è EzÀÝ ®Qëöä ¨Ágï ªÀÄvÀÄÛ gɸÉÆÖÃgÉAmïzÀ°è ºÉÆÃV M¼ÀUÀqÉ §®¨ÁdÄ EzÀÝ 4 £Éà mÉç¯ïUÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ 180 JAJ¯ï£À Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹Ì vÀj¹PÉÆAqÀÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÉÝ£ÀÄ. vÀ£Àß mÉç¯ïªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¥ÉèÃmï£À°è §fÓ, zÁ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¤A¨É ºÀtÂÚ ºÉÆüÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. vÀ£Àß »AzÉ EzÀÝ mÉç¯ïUÉ £Á®ÄÌ d£À ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÀĽwzÀÄÝ CªÀgÀ°è £ÁUÀgÁd JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤A¨É ºÀtÚ PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ¤A¨É ºÀtÄÚ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè £À£ÀUÉ ¨ÉÃPÀÄ ¤£ÀUÉ ¨ÉÃPÁzÀgÉ vÀj¹PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÁUÀ D £Á®ÄÌ d£À "¨Éà ¯ËqÉÃPÉà ¨Á¯ï, ªÀiÁQ ZÉÆÃzï ¨ÉÊ£ï ZÉÆÃzï, ZÀÆvɪÀiÁPÉà ¯ËqÉÃ" CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀgÀÄ. ¤A¨Éâ ºÀtÄÚ ¤£ÀUÉ PÉÆqÀzÉà vÀ¥ÁàVzÉ CAvÁ CAzÉ£ÀÄ. DUÀ £ÁUÀgÁd FvÀ£ÀÄ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr £À£Àß §®UÀtÂÚUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÉ£ÀÄ. G½zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. £Á£ÀÄ £À£Àß HgÀÄPÉÆî£ÀÄß CqÀØPÀnÖzÁUÀ D ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ°è M§â£ÀÄ £À£Àß HgÀÄPÉÆî£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß »AzɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ CAvÁ¢£ÁAPÀ: 28.09.2011 gÀAzÀÄ ²æà ZÉ£ÀßAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄAiÀÄå¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ 50 ªÀµÀð, eÁ-dAUÀªÀÄ, G-¤ªÀÈvÀÛ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ, ¸Á-ªÉÄ£À £ÀA 12-06-497/2 ZÀAzÀæ§AqÁ gÉÆÃqï J¯ï©J¸ï £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ 23-09-2011 gÀAzÀÄ PÀÄAn ¢Ar£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ ¸Á£À¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ FgÀªÀÄä vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà, ªÀ:18, ªÀqÀØgÀ, EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É FgÀªÀÄä¼À vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀÄÆ°ªÀĤ DvÀ£À ºÉAqÀw CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀUÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄdUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ §qÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr JwÛ £É®PÉÌ MUÉzÀÄ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁjM¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÁÛzÉ CAvÁ FgÀªÀÄä¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄ°AzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ dÄmï ªÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ PÉ.E.© ¸À¨ï ¸ÉÖµÀ£ï ºÀwÛgÀ, £ÁUÉñÀ vÀAzÉ: ºÀ£ÀäAvÀ, 32ªÀµÀð,eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: ¢éwAiÀÄ zÀeÉðAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ, §AqÉñÀ vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà, 20ªÀµÀð,eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À.3) ²ªÀ±ÀARgÀ vÀAzÉ: ²ªÀgÁd, 20ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À,¸Á: eÁVÃgï eÁqÀ®¢¤ß. gÀªÀgÀÄ PÀÆr ²æà ¹zÀÝAiÀÄå ºÀªÁ¯ÁÝgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ 3 ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ©¹AiÀÄÆlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹QÌ©¢ÝzÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀݲæà ªÀÄw ¦.¥ÁªÀðvÀªÀÄä ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ ²æà ¹zÀÝAiÀÄå ºÀªÁ¯ÁÝgï ¨Á®PÀgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ ±Á¯É CgÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 27-09-2011 gÀAzÀÄ s¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ - PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¤Ãj£À mÁåAPï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj , ªÀAiÀÄ:51ªÀ, eÁ:G¥Áàgï , G: ºÉÆÃmÉ¯ï ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. 2) §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀÄAvÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ:32ªÀ, eÁ: ªÁ°äÃQ G: mÉîgï PÉ®¸À , ¸Á: f£ÁߥÀÄgÀ , vÁ: ªÀiÁ£À«.(¥ÀgÁj) wgÀÄ¥Àw ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.810/- , ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ , ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2011 gÀAzÀÄ 116 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ