Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Jul 2016

Reported Crimes


  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ:09.07.2016 gÀªÀÄzÀÄ ¸ÉÊeÁ¢ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzï ºÀĸÉãï 26 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ºÀ¼É D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä ZÀAzÀæ§AqÁ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÉÆÃmÉÆà £ÉÆÃr ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß CtÚ ±ÉÃSï vÀAzÉ ªÀÄzÁgÀ¸Á¨ï 35 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಇರುತ್ತಾನೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ vÁªÀÅ 3 d£ÀgÀ CPÀÌ vÀAVAiÀÄjzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ ¥À§â£Éà CtÚ ±ÉÃPÀÄ EzÀÄÝ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ d»ÃgÀ¨Ázï KjAiÀiÁzÀ ¸ÀgÀ¸ÀÀªÀÄä eÁw PÀÄgÀħgÀÄ JA§ÄªÀªÀ¯ÉÆÃA¢UÉ PÀÆrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄÄ ¸ÀºÁ ©nÖzÀÄÝ vÀ£Àß ªÀĹìUÉ §AzÀ°è Hl ªÀiÁr ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀ°è ªÀÄ®VPÉƼÀîvÁÛ EzÀÝ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09.07.2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 6 UÀAl¬ÄAzÀ gÁvÀæ 7 UÀAlAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è vÀ£Àß CtÚ ±ÉÃPÀÄ FvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV UÉÆñÁ® gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÀuÉUÉ ªÀÄÄRPÉÌ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀzÀgï§eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2016 PÀ®A 302 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
. J¸ï.¹/ J¸ïn ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          ಗೂಡದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಗಮ್ಮ ವಡ್ಡರ್ ಇವರು ಗುಡದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೈರಾಣಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಜೊಪಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ದುರುಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಪಂಪಾಪತಿ   32 ವರ್ಷ  ಜಾ:ಹರಿಜನ :ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಗೂಡದೂರ EªÀರು ನಾಗಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಗೈರಾಣಿ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸರಕಾರದಿಂದ ಪಡೆದು ಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ನೀನು ಕೇಳದೆ ಸರಕಾರಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಾಯಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮರುದಿನ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಸಮಾಜದವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಹೇಳಿ ನಾಗಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಗೌಂಠಾಣಾ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ 8-7-16 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದವರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ 1] ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ (ಹುಲ್ಲೂರು) ಲಿಂಗಾಯತ ಕುರುಬರ ಸಾ: ಗೂಡದೂರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ 14 d£ÀgÀÄ. ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹರಿಜನ ಓಣೀಯಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆ  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಗರ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ನಾಗಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಜೋಪಡಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೀರೆ ಕುಪ್ಪಸ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಅವಮಾನಗೋಳಿಸಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಳುವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ಬಳಗಾನೂರು ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/16 ಕಲಂ. 143,147, 323, 355,354.504, 506 R-w 149 IPC & 3(1)(10)(11) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÀ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

         ¢£ÁAPÀ; 09/07/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢,²æêÀÄw C£ÀߥÀÆtð UÀAqÀ: CgÀÄuïPÀĪÀiÁgÀ, 21ªÀµÀð, eÁw; £ÁAiÀÄPÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ ºÁ.ªÀ. PÉÆvÀÛzÉÆrØ.     ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §¸ÀªÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå ªÀÄlè, ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå ªÀÄlè, AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå ªÀÄlè, J®ègÀÆ eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄ. ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ, §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, FgÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ £À£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è KPÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀÆqÀÄwÛj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉʬÄÝzÀÄÝ DUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¤£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀgÀÆ §gÀÄvÁÛgÉ CªÀgÀÆ §gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀA§A¢üPÀjUÀÆ PÀÆqÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ¥ÉÊ¥ï¤AzÀ ªÉÄÊPÉÊ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À£ÀÄß UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ PÉÆqÀ°, PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ EvÀgÀjUÀÆ PÀÆqÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2016. PÀ®A.448, 504, 341, 323, 324, 354, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ನರಸಪ್ಪ ತಂ: ಯಮುನಪ್ಪ ವಯ: 41 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕಬ್ಬೇರ್, : ಪಾನಶಾಪ್ ಸಾ: ಕಲಮಲ ತಾ:ಜಿ: ರಾಯಚೂರ FvÀನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಕುಮಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಯ: 14 ವರ್ಷ, ಈತನು ಕಲಮಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಗದರಿಸಿದ್ದು, ತಾನು ಇಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆಗ ಆತನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಶಾಲಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಳಚಿ ಕೆಂಪು ಟಿ. ಶರ್ಟ ಹಾಗೂ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿ ದಿ: 09.07.2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವನು ವಾಪಸ್ ಬಾರದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಆತನು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ,  ಅಪ್ರಾಪ್ತನಾದ ಸದರಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನವಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2016 PÀ®A: 363 L¦¹   CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ 08-07-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ²æà d¸ÀªÀAvÀgÁªï PÀ¯ÁåtPÀgï ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ¢£ÁAPÀ:08.07.2016 gÀAzÀÄ  ರಾತ್ರಿ 7-15 ರಿಂದ 7-30 ಗಂಟೆಯ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರಪೇಟೆಯ ಜವಾರಿಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖೂನಿ ಮಸೀದ್ ಮುಂದೆ ಇರುವ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ  ಸದ್ದಾಂ ಚೌದ್ರಿ ತಂದೆ ಖಾಸೀಂ ಚೌದ್ರಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಂಕಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 20 ಜನರು ನಮಾಜ್ ಮುಗಿಸಿ  ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಲೇ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ 97/2016 ಕಲಂ 143, 147, 504, ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 

¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :10.07.2016 gÀAzÀÄ 29  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  5,100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.