Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

          ¢£ÁAPÀ:23-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÉÄrPÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ:60-65 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ©üPÀëÄPÀ£ÀÄ vÀ£ÀVzÀÝ zsÀªÀÄÄä , DAiÀiÁ¸À & C¸ÀÛªÀiÁ SÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀĽvÀÄ C°èAiÉÄà ªÀÄ®V ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛ ªÀÄÈvÀ¤UÉ AiÀiÁgÀÆ ¢QÌgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¢£ÉÃ±ï ±ÀºÁ vÀAzÉ d±ïgÁeï , ªÀAiÀÄ:37ªÀ, eÁ: eÉÊ£ï , G: ªÉÄrPÀ¯ï±Á¥ï , ¸Á: f.ªÉAPÀlgÁªï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   AiÀÄÄrDgï £ÀA.24/2013 , PÀ®A.174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ .


C¥ÀjavÀ ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ
ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ: ¸Àj ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60-65 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀåQÛ ©üPÀëÄPÀ ,
CUÀ®ªÁzÀ ªÀÄÄR , vɼÀî£ÉAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©½ PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä , UÀqÀØ 
§mÉÖUÀ¼ÀÄ: ¤Ã° & PÉA¥ÀħtÚzÀ ZËPÀr CAV  ¤Ã° ZËPÀr ®ÄAV


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                ದಿನಾಂಕ 23.10.2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಗೂಳನಗೌಡ ಪಾಗದ ಲಿಂಗಾಯತ ನೇದ್ದವನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಧಿಯ ತಂದೆ ಶೇಖರಪ್ಪನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೀಯಾ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಗ ಆರೋಫಿ-1 ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಗೂಳನಗೌಡ ಪಾಗದ ಒಮ್ಮಿಂದ ಒಮ್ಮಲೇ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ, ಆತನ ಮಗ ಬಸವರಾಜ ಅರ್ಥ ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ತಂದೆಯ ತಲೆಯ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸದಾಶಿಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸದಾಶಿವಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂಗಿಯ ಮಗಳಾದ ವಿಧ್ಯಾಶ್ರೀ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ತಂದೆಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿರುತ್ತಾಳೆ  ಜಗಳ ಬಿಡಲು ಹೋದ ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದು  ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ತಂದೆ ಜೀವ ಸಹಿತ  ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 104/13 PÀ®A. 323,324,504,506, ಸಹಿತ 34  ಐಪಿಸಿ   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ 23-10-2013 ರಂದು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ನಂ. ಕೆಎ-36 ಎಫ್-566 ನೇದ್ದಕ್ಕೆರೂಟ್ ನಂ. 18 ಸಿರವಾರ ಮಾನವಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ  dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁ : £ÁAiÀÄPÀ G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-36 J¥sï-566 £ÉÃzÀÝgÀ ¤ªÁðºÀPÀ ©.£ÀA. 729 ¸Á: SÉÊgÀªÁqÀV vÁ : °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಬಸ್ಸಯ್ಯ ಸಾ: ಬ್ಯಾಗವಾಟ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಇಬ್ಬರು ಮಾನವಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸಂಜೆ 4-30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಿರವಾರಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ 5-45 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಿ ಪುನ: ಸಿರವಾರ ದಿಂದ ಮಾನವಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಇಬ್ಬರು ಮಾನವಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ರಾಯಚೂರು ಮಾನವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾನವಿ ಸಮೀಪ ಸೂರ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ದಾಟಿ ರಸ್ತೆ ಎಡಬಾಜು ಚಾಲಕ ಬಸ್ಸಯ್ಯನು ಬಸ್ಸನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 7-10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಅನ್ಮೋಲ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ಎದುರಾಗಿ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಗೆ ಆರೋಪಿ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ DzÉ¥Àà ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 qÀ§Æå÷è -634 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á : ªÀiÁqÀUÉÃj vÁ: ªÀiÁ£À«. Fತನು ತನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೆಎ-36 ಡಬ್ಯ್ಲೂ -634 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಎಡಬಾಜು ಹೋಗದೆ ಬಲಬಾಜು ರಸ್ತೆಯ ರಾಂಗ್ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ಸಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕ ನರಸಿಂಹ ಈತನಿಗೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಲು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ರಾತ್ರಿ 7-40 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಅಪಘಾತವು ನರಸಿಂಹ ತಂದೆ ಆದೆಪ್ಪ ಈತನು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ರಾಂಗ್ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆತನ ವಿರುದ್ದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 219/2013 ಕಲಂ 279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
              ಸರ್ವೆ ನಂ.99/5 ರಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆರೋಪಿತgÁzÀ ಶೇಖರಗೌಡ ತಂದೆ ಗುಳ್ಳನಗೌಡ, ಲಿಂಗಾಯತ ಒಕ್ಕಲುತನ  ಹಾಗೂ ಇತರೆ 2 ಜನರು ಸಾ: ಕನಸಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 23.10.2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನ ಅಂಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಫಿರ್ಯಾಯು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ 3 ಜನ ಆರೋಫಿತರುಏಕಾ ಏಕಿಯಾಗಿ ಯಾಕ ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಿಂದು ಸೊಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಂದವರೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತೂಕದ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತಿರು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ತೆಕ್ಕೆ  ಬಿದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ  ಹಿಗ್ಗಾ ಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿದರು.ಮತ್ತು  ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯಾವಾಗಿ ಬೈದು ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದಿದ್ದು ಇದೆ. ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಪ್ರಿತ್ತಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/13 PÀ®A. 323,324,504, ಸಹಿತ 34  ಐಪಿಸಿ    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
          ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀߥÀÆtð vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀ: 26, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ D¹Û «µÀAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¥ÉÆõÀPÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀ: 50, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À 2) ¥ÁªÀðvÉÀªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÀÄ¥ÀtÚ ªÀ: 70, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: E.eÉ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¹«¯ï zÁªÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É. ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸À«zÀÄÝ, D¹Û ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è zÁªÉ ªÀiÁrzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹mÁÖV ¢£ÁAPÀ: 21.10.2013 gÀAzÀÄ  PÉÊUÀ½AzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.10.2013 gÀAzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2013 PÀ®A 323, 324, 506 gÉ/« 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ: 23-10-13 gÀAzÀÄ 3-15 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀAa£Á¼À PÁåA¦£À ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-37-9375 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÁAqï PÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢ü ¦æAiÀiÁAPÀ vÀAzÉ ²ªÀgÉrØ, 17 ªÀµÀð, «zsÁåyð¤, °AUÁAiÀÄvÀ gÉrØ, ¸Á: PÀ£ÀPÀVj vÁ: UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ  vÁ¬ÄUÉ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹zÀ vÀPÀët mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 275/2013 PÀ®A. 279,337 L¦¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                                                                         
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:24.10.2013 gÀAzÀÄ  169 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 27,400/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.