Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ±À¨Á£ï 12 ªÀµÀð ¸Á:»gÉèÁzÀgÀ¢¤ß vÁ:ªÀiÁ£À« f;gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
  C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ gÉÆæ ºÀ¦üÃeï @ ªÀÄÄgÀ¸À°Ã£ï vÀAzÉ £ÀdªÀÄÄ®è ºÀPï ¸Á;¸ÀªÀiÁÝ UÁæªÀÄ ©ºÁgï gÁdå

 

  ¢£ÁAPÀ 09-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ£ÁzÀ CPÀâgÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: »gÉèÁzÀgÀ¢¤ß vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ PÀ«vÁ¼À oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 05-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ºÀ¦üÃeï (CgÀ©â ²PÀëPÀ) ªÀÄÄgÀ¸À°£ï vÀAzÉ £ÀdªÀÄÄ®è ºÀPï ¸ÀªÀiÁÝ UÁæªÀÄ ©ºÁgÀ gÁdå FvÀ£ÀÄ CgÀ©â PÁè¸À PÀ°¸À®Ä §AzÀªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ±À¨Á£À vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§ 12 ªÀµÀð FPÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà D¸É C«ÄõÀ vÉÆÃj¹ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ »gÉèÁzÀgÀ¢¤ß UÁæªÀÄ¢AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 124/2013 PÀ®A; 366(J) L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
F ªÉÄîÌAqÀ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ZÀºÀgɪÀżÀî ºÀÄqÀÄV ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀªÀÄä oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è PÀAqÀÄ §AzÀ°è F PɼÀPÀAqÀ zÀÆgÀªÁtÂUÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ.

¦.J¸ï.L.PÀ«vÁ¼À oÁuÉ
¹.¦.L.ªÀiÁ£À« ªÀÈvÀ
r.J¸ï.¦.¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ
PÀAmÉÆæïï gÀƪÀÄÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
08538-252028,
ªÉÆÃ:9480803867
08538-220333
ªÉÆà : 9480803837
08538-220333
ªÉÆà 94808038222
08532-235635
08532-100

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà¨ÉÊ¯ï ¥ÀvÁÛgÀ 30ªÀµÀð,DmÉÆà qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á- ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ®Qëöä FPÉAiÀÄ CPÀÌ FUÉÎ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ DPÉAiÀÄ ¸Àè®à zÀÄqÀÄØ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ DPÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÉÆÃtªÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ ªÀįÉèñÀ 32ªÀµÀð¨ÉÊ¯ï ¥ÀvÁÛgÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á-ªÀiÁ¼ÉUÀqÉØ zÉêÀzÀÄUÀð FPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÉýzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ J°èUÉ §gÀĪÀÅ¢¯Áè £À£Àß CPÀ̼À ºÀt £À£ÀUÉ ¨ÉÃqÀ £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì ¸Àj E¯Áè CAvÁ CAzÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ DUɯÁè AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ CAvÁ ºÉý ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÀvÁÛgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §¼À¸ÀĪÀ C¥ÀðgÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ PÀÆqÀ¯É D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 16/2013  PÀ®A. 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                    ¢£ÁAPÀ: 12-09-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-25 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è C®APÁgï ¥sÀ¤ðZÀgï ºÉÆêÀiï C¥ÀèAiÀÄ£Àì¸ï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ qÁ.²æãÀªÁ¸À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀÄ𢠩.¸ÀÄ«ÄvÁæ UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà ¨ÉÆ©â° , ªÀAiÀÄ:26ªÀ, eÁ: G¥Áàgï , G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À , ¸Á: DzÀ±ÀðPÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä NtÂAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ UÀt¥Àw £ÉÆÃrPÀAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ PÉÆ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ ªÀÄÆgÀĪÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ J¼ÉAiÀÄ vÁ½ ¸ÀgÀ C.Q.gÀÆ.1,00,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.191/2013 , PÀ®A.392 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ ¢BBAiÀÄAPÀtÚ ªÀAiÀÄ-55ªÀµÀð   GBMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁzÉêÀvÀUÀ¯ï     2] ²æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ ¢BB±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀÄ-55ªÀµÀð   GBªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸ÁBJ£ï.f.N.PÁ¯ÉÆä ¨Á¼ÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ gÉÆÃqï  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ §®èlV UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ 10-JPÀgÉ/05-UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr  vÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½AiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è ¢.11-03-2013gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀÄUÀÄqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¯Éà ®AUÁ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄä£ÀzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ ºÉÆ® ºÉÊvÉ¯É ¤ªÀÄä¥Àà JAzÉÆà ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÁå£À DvÀ£ÀAUÀ ¤£ÀߣÀÄß ¸À»vÀÀ E¯Éè fêÀ¸À»vÀ ºÀƽ©qÀÄvÉÛÃªÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ §AzÀÄ §Är¹UÉAvÁ£À £ÉÆÃqÀw«  ¤ªÉïÁè PÉʯÁUÀzÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ E¢ÝÃj ¤«ÄäAzÉãÀÄ DUÀÄvÀÛ¯Éà £ÁªÀÅ £ÉÆrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ HgÀ d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtzÀ §® EzÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß E£ÉÆߪÉÄä E°èUÉ §AzÀgÉ  EzÉà ºÉÆ®zÀ°è ºÁQ ºÀƽ ©ÃqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ  §rzÀÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è vÀĽzÁrzÀÄÝ EzÉ ªÀÄvÀÛ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊ vÀÄA¨Á  §qÉ¢zÀÄÝ EzÉ CAvÁ  £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢: 12.09.2013 gÀAzÀÄ  ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2013 PÀ®AB417,420,426,465,468,482,323,504,506L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


                                                       
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
 .           ¢.22-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-15 UÀAmÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¹gÀªÁgÀzÀ°è ¦AiÀiÁð¢²æà ¢£ÉñÀ vÀAzÉ UÀAUÀtÚ ¥ÀÄvÀæ£ï ªÀAiÀÄ:42ªÀµÀð  eÁw:gÀeÁPÀ,G:¨ÉÃPÀj PÉ®¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdIJæà ¨ÉÃPÀjAiÀÄ  ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á:¹gÀªÁgÀ FvÀ£À  ¨ÉÃPÀjAiÀÄ »A¢£À gÀÆ«ÄUÉ PÀÆr ¹zÀ ¸ÀtÚ¥sÁå£À£ÀÄß QwÛ QAr¬ÄAzÀ ¨ÉÃPÀjAiÀÄ°è M¼À §AzÀÄ UÀ¯Áè ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°ènzÀÝ 500-00 gÀÆ¥Á¬Ä a®ègÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 500-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀ ZÁPÀ¯Él F jÃwAiÀiÁV MlÄÖ 1000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ ¨ÉÃPÀj PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVgÀĪÀzÀÄ ¹.¹ PÁåªÀi gÀzÀ°è ªÀÄÆr§A¢gÀÄvÀÛzÉ MAzÀgÉqÀÄ ¢£À ©lÄÖ zɪÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ. ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA:  163/13 PÀ®AB 457,380,L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಗಾಯಾಳು ಭದ್ರಪ್ಪ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾ¢ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ QÃgÉ¥Àà ®ªÀiÁtÂ, 53 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄPÀðnÖ PÁåA¥ï dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ºÀwÛgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ಹೆಂಡತಿ ತಂಗಿಯ ಗಂಡನಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 10/09/13 ರಂದು ಆಶಿಹಾಳ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಪೌರಗಢದಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯಸೇವಾಲಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 11/09/13 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ತುರ್ಕಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬಂದು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 12/09/13 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0900 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬನೇ ನೆಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 7.15 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಭದ್ರಪ್ಪನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆತನ ಫೋನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋನನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾತನಾಡಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾನವಿ-ರಾಯಚೂರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಯೋಲ್ಲೋ ಶಾಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅದರ ಸವಾರನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನೆಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಆತನಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾನವಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಗಾಯಾಳು ಭದ್ರಪ್ಪನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಆತನ ಮೂಗಿಗೆ, ಎಡ ಹಣೆಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ , ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾರಣ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ 2145 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಾಸ ಬಂದು ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 188/2013 ಕಲಂ 279, 338 ಐಪಿಸಿ ಸಹಿತ 187 .ಎಮ್.ವಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ:06.09.2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮತಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ :25 ವರ್ಷಾ ಜಾ: ಈಳಿಗೆರ್ : ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಯಾಂಫ್ FPÉ ಮತ್ತು ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಿದಾರನಾದ ಏಸು ಮೂವರು ಕೂಡಿ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಿದ ಹಣವನ್ನು ಏಸುವಿಗೆ  ಕೊಡುವಂತೆ ಆರೋಪಿತರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ ) ನಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ :50 :ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ¢£ÁAPÀ: 12.09.2013 gÀAzÀÄ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಗುನ್ನೆ £ÀA: 227/2013 PÀ®A: 143, 147,  323, , 504, 506, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ  ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:13.09.2013 gÀAzÀÄ 149 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.