Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁ£É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          ¦üAiÀiÁ𢠥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà ºÀ®V , ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À  CtÚ£ÁzÀ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà  ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-08-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CA¨Á zÉë UÀÄr ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¸ÀAvÉ aîªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆlÄÖ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2013 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ.16/08/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà PÀwÛ ªÀAiÀÄ.35 ªÀµÀð .PÀÄgÀħgÀ G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.eÁAvÁ¥ÀÆgÀ. FPÉAiÀÄÄ  vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀëvÁ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀëvÁ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼ÀzÀ°è vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ.17/08/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ eÁAvÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°ègÀĪÀ ªÀiÁ«£À VqÀPÉÌ vÁ£ÀÄ GlÄÖPÉÆAqÀ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÆ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2013 PÀ®A.174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ: 17/8/2013 gÀAzÀÄ  1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀAzÀ° UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÁzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¦ügÁå¢ ªÀiÁ»ªÀÄÆ©Ã UÀAqÀ ¸ÁºÉç ºÀĸÉãï 60 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-ªÀAzÀ° FPÀAiÀÄÄ  vÀªÀÄä »jAiÀÄgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA-144 gÀ ªÀAzÀ° UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è PÀ¸À vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ gÁzÀ 1] PÀjêÀÄ ¸Á§ vÀAzÉ ¯Á¯Á¸Á§ 25 ªÀµÀð2] ¯Á¯Á¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ 55 ªÀµÀð 3] ºÀ¸À£ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄAdÄgÀÄ¥ÁµÀ 25 ªÀµÀð J®ègÀÄ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-ªÀAzÀ° gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄj DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è ©lÄÖ ªÉÄìĹzÀÝPÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉ ºÉÆ®zÀ°è ©lÄÖ ªÉÄìĸÀÄwÛj CAvÁ «ZÁj¹zÀPÉÌ DgÉÆævÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÉÄÊ-PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÁzÁr PÀ®Äè ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀ ªÉÆãÁPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉÃlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-112/2013 PÀ®A323.324.447.354.504.506 ¸À»vÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                  ದಿನಾಂಕ 17-08-13 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : AiÀÄrªÁ¼À UÁæªÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À«. 9449907953 FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪುನ: ಚಹ ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮೊರಿನ ಈರೇಶ ವೈಶ್ಯ ಈತನ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ದಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಿರ್ಚಿ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಈರೇಶನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಿರ್ಚಿ ಕೊಡಲು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಮಿರ್ಚಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವು ಸಣ್ಣವು ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಿರ್ಚಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ರೊಕ್ಕ ಏನು ಸುಮ್ನೆ ಬರುತ್ತಾವ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಆತನು ತಿಂದರೆ ತಿನ್ನು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬಿಡಲೇ ಸೂಳೆಮಗನೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಆತನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಟೆಲ್ ದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಆರೋಪಿತನು ಎಲೇ ಸೂಳೆಮಗನೆ ಇನೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 175/2013 ಕಲಂ 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             vÁB17-08-13 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀÄgÀÄ ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ®ÆègÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ®PÀët vÀAzÉ CrªÉÃ¥Àà PÀ¼À¸ÀzÀ 35 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G:Pɸï.Dgï.n.¹ AiÀÄ°è ZÁ®PÀ © £ÀA-965 PÁgÀªÁgÀ r¥ÉÆà PÉ.J¸ï.Dgï.n.§¸ï£ÀA PÉJ-42/J¥sï 799 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ §¸À£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà ²æñÉÊ® vÀAzÉ a£ÀߥÀà eÁw:ªÀiÁzÀgÀ 28 ªÀµÀð ¨ÁåqÀÓ £ÀA-1109 ¸Á: zÉêÀÇgÀÄ vÁ:¹A¢V PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ rÃ¥ÉÆà PÁgÀªÁgÀ 9845233142 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2013 PÀ®AB279, L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:18.08.2013 gÀAzÀÄ 67 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   9,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.