Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Jan 2016

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 
        ¢£ÁAPÀ 24/1/16 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ PÀj°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉƸÀUÉÃgÀ¥Àà ¸Á:vÁAiÀĪÀÄä PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 J¯ï-3180  £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ZÀ£Àߧ¸ÀªÀÄä 22 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀ ¢AzÀ vÁAiÀĪÀÄä PÁåA¦UÉ §gÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï F.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï¢AzÀ ºÀnÖUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©üêÀÄtÚ ¨sÀAV ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ªÀÄÄAzÉ ¹ÌÃqÁV PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀÄä¼À vÀ¯É »A¨sÁUÀ, ºÀuÉ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ zÀ°è aQvÉì ¥Àr¹ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 1850 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ    UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÉÆç 45 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁqÀ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ   ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ. oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/16 PÀ®A 279,304(J) L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ¢£ÁAPÀ 25/1/16 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà 30 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt vÁ:UÀAUÁªÀw f¯Éè PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄvÀAzÉ zÉêÀ¥Àà 30 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á:AiÀÄgÀqÉÆÃt vÁ:UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37 PÀÆå-5215 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß vÁ¬Ä FgÀªÀÄä 48 ªÀµÀð G:PÀÆ°PÉ®¸À  FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀqÉÆÃt¢AzÀ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÁgÀlV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ   PÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ & C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ FgÀªÀÄä¼À vÀ¯ÉUÉ, Q¨ÉÆâÃmÉÖUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀqÉ ªÀÄ®QUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §® Q« »AzÉ  E¤ßvÀgÉ PÀqÉUÀ¼À°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ. oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/16 PÀ®A 279, 337,338, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
         ¢£ÁAPÀ;-25/01/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð eÁ®ºÀ½î ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EA¢gÁ £ÀUÀgÀÀzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ»ªÉÄÊAiÀÄ vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå ªÀÄlè ªÀ:55, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:EA¢gÁ £ÀUÀgÀ zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ZÀAzÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §A¢zÀÄÝ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ ¨ÉÃPÉAzÀÄ §¸ïUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ E½zÀÄ, gÀ¸ÉÛ zÁlĪÀ PÁ®PÉÌ eÁ®ºÀ½î PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆævÀ£À ¯Áj CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ  £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ºÀuÉUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀܼÀ¢AzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, JAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA; 28/2016.  PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ¢£ÁAPÀ;-25/01/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 17-30 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð CgÀPÉÃgÁ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀAZÁ¬Äw ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ, ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÉÄñÀ vÁ¬Ä ¤AUÀªÀÄä ªÀ:26, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G:UÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉĸÀ£ï PÉ®¸À ¸Á;ªÀįÉè£ÁAiÀÄPÀ£À zÉÆrØ. FvÀ£À  CPÀÌ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ j¶PÀ vÀAzÉ zÉêÀgÁd FPÉAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqɬÄAzÀ §®UÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆvÀÛzÉÆrØ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ §¸ï £ÀA PÉ-36/J¥sï-904 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀ¥Àà ¨ÁåqÀÓ £ÀA 14446 PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉ-36/J¥sï-904 ªÀiÁ¤é WÀlPÀ. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ¥ÁzÀZÁjUÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ N¼À¥ÉmÁÖV, ªÀÄÄRPÉÌ vÉjazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ CgÀPÉÃgÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀÄgÀPÁë D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVgÀĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA; 27/2016.  PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
           ದಿನಾಂಕ: 25-01-2016 ರಂದು 5-00 ಪಿ.ಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ರಾಜಲಿಂಗಂ ತಂದೆ ಸುಬ್ರಮಣಿ, ವಯ: 37 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಪಲ್ಲನ್, : ಡ್ರೈವರ್, ಸಾ: ಆರ್.ಹೆಚ್. ಕ್ಯಾಂಪ ನಂ-01, ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು.FvÀನು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಇವರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-36 ಎಕ್ಸ್-729 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತು ಸಿಂಧನೂರಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನಿಲರ್ಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಕೇಳಗೆ ಬಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಡಗಣ್ಣು ಉಬ್ಬಿನ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ , ಎಡಭುಜಕ್ಕೆ, ಎಡಮಣಕೈಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಗೆ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಉಬ್ಬಿನ ಹತ್ತಿರ, ಬಲಗಡೆ ತಲೆಗೆ , ಬಲವಾದ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮೂಗಿನ ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದು, ಮೇಲ್ತುಟಿಗೆ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ,ಬಲಗಾಲು ಮಣಿಕಟ್ಟು ಹತ್ತಿರ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದು ಸಾಠಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ   ಗುನ್ನೆ ನಂ.05/2016, ಕಲಂ.279,337,338 ಐಪಿಸಿ & 187 .ಎಮ್.ವಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
 AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ಮೃತ ©ÃªÀÄAiÀÄå vÀA: ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁ: F½UÉÃgï, G: ¤ªÀÈvÀÛ gÉʯÉéà mÁæPï ªÀiÁå£ï ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ಟ್ರಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದು, ಈತನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮೂಡಿಯಾಗಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾನು ದಿನಾಂಕ: 25.01.2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸೇವಿಸಿ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಆತನನ್ನು ಇಲಾಜಿಗಾಗಿ ರಿಮ್ಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೃತನಿಗೆ ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಇಂದು ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ PÉ.«gÉñÀ vÀA; ©üêÀÄAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁ: F½UÉÃgï, G: «zÁåyð, ¸Á: PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2016 ಕಲಂ: 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
                 ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ-35 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-CªÀÄgÁªÀw vÁ-ªÀiÁ£À« FPÉ ಗಂಡನಾದ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÁ¬Ä AiÀÄ®èªÀÄä ªÀ-40 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-CªÀÄgÁªÀw vÁ-ªÀiÁ£À«ಈತನು ನಸ್ಲಾಪೂರು ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವೆ ನಂ.111 ಹೊಲವಿದ್ದು, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗಿಯವರಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ : 25/01/16 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-30 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜುಗಾಗಿ ರಾಯಚೂರಿಗೆ  ಹೋಗುವಾಗ ಮಾನವಿ  .ಬಿ.ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಹನುಮಂತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 4-00 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು.  ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಸಹ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ.05/16 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.
J¸ï.¹./ J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 25/1/16 gÀAzÀÄ 140 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ¼ÀªÀÄä vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà eÁw ªÀiÁ¢UÀ 45 ªÀµÀð ¸Á: E.eÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 5 d£À ªÀÄ»¼É AiÀÄgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ E.eÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ J-1 ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÀj§¸À£À UËqÀ 45 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:J¯ÉPÀÆqÀV vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ & EvÀgÉà 5 d£À ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ eÁw JwÛ CªÁbÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉà ¤ªÀÄä PÉÊPÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄjAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ PÀÆUÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÅ 40 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨sÀÆ«Ä ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁr §zÀÄPÀÄwÛzÉÝêÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ J-1 ZÀ¥Àà° ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ 16 d£À DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ ¸ÉÃgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.12/16PÀ®A 143,147,341, 504,354,355, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ & 3(i)(x) J¸ï¹/ J¸ïn PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:26.01.2016 gÀAzÀÄ  88 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.