Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            vÁB10-09-2013gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹AiÀÄ°è ²æà PÀA¥Éè¥Àà  vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà eÁwB£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁBAiÀÄvÀUÀ¯ï vÁBªÀiÁ£À« ºÁUÀÆ EvÀgÉ 23 d£ÀgÀ£ÀÄß  PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼À PÀqɬÄAzÀ PÀ«vÁ¼À-¹gÀªÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÉÆî¢¤ß PÁæ¸ÀzÁn ªÀiÁgɪÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ®èl PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ mÁmÁ J.¹.AiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ mÁmÁ J.¹.¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ 6 d£ÀjUÉ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ wêÀð ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ G½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jªÀiïì ¨sÉÆÃzsÀPÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¹zÁÝV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  160/2013 PÀ®AB 279, 337,338 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
             ¢£ÁAPÀ:12-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 00-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M¼À§¼Áîj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ 01 1) UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¯Áj £ÀA.PÉJ-26/©-880 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ , vÁ: ªÀiÁ£À«£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA.PÉJ-26/©-880 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄÄAmÁUÀĪÀAvÉ ¤°è¹zÀÄÝ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ 02 WÀ£À±ÁåªÀÄ Dgï.§£ÁgÉ  PÁgï £ÀA.PÉJ-25/¦-8291 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÁgï £ÀA.PÉJ-25/¦-8291   £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¯Áj £ÀA. PÉJ-26/©-880 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgï dRAUÉÆArzÀÄÝ , PÁgï£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UÉÆA¢ , ªÀAiÀÄ:47ªÀ, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: ¹zÉÝñÀégÀ Jalgï ¥ÉæöʸÀ¸ï£À°è  UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À , ¸Á: J£ï.n.n.J¥sï. zsÁgÀªÁqÀ FvÀ¤UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ   CAvÁ EzÀÝ  ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.190/2013 , PÀ®A.279 , 337 , 283 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ
AiÀÄÄ.r.Dgï.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢ :- 11-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ü CgÀ¼À¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è FUÉÎ ¸Àé®à ¢£ÀzÀ »AzÉ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄ¥Àà£À ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß JwÛ mÁæPÀÖgÀ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¯ÉÊAVPÀ CvÁåZÁgÀ ªÀiÁr, ªÀÄÄR JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JzÉUÉ ZÀÆjzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV, M¼À¥ÀmÁÖV ªÀiÁgÀtAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ½UÉ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀĪÀÅ¢®è, CzÉà vÀ£ÁUÁzÀ £ÉÆë¤AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ²æÃ. CgÀ¼À¥Àà vÀAzÉ DgÉÆÃUÀå¥Àà ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð eÁ:ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 19/2013 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
               


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
          ¦gÁå¢ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà 30 ªÀµÀð, eÁ;-ºÀjd£À,G:-PÀÆ°PÉ®¸À,¸Á:-ºÉqÀV£Á¼À. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ.¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà 40 ªÀµÀð    ºÁUÀÆ 3 d£À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ    vÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÀ dUÀ¼ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ E§âgÀ°è ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, F «µÀAiÀÄzÀ°è E§âgÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ:-09/09/2013 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ºÀAqÀw vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DUÀ DgÉÆæ zÉë¥ÀÄvÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢ ºÉAqÀwUÉ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ CAvÁ PÉüÀ®Ä £Á£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¨ÉʬÄݯÁè. AiÀiÁPÉ «£Á PÁgÀt £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛj CAvÁ vÀ¥ÀÄà w½zÀÄPÉƼÀÄîwÛÃj CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CµÀÖPÉÌ ¸ÀĪÀÄä£ÁV ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ºÉAqÀw vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀªÀgÉà ‘’¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ºÉAqÀw zÉë¥ÀÄvÀæ¥Àà£À ¸ÀAUÀqÀ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÁÝ¼É CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, DgÉÆæ ²ªÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼ÁVzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÀ°è¤AzÀ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, DgÉÆæ ªÀÄÆPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ¢ÝzÀÄÝ,DUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢ ºÉAqÀwUÉ DgÉÆæ ±ÁAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¤Ã AiÀiÁPÉ £ÀqÀÄªÉ §gÀÄwÛ ¸ÀÆ¼É CAvÁ ¨ÉʬÄÝzÀÄÝ, DgÉÆæ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ  ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤ªÀÄäzÀÄ §ºÀ¼ÁVzÉ ºÀÄqÀÄUÀgÀ £É¥À ªÀiÁr ¤£Àß ºÉAqÀw £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁ¼É,E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® dUÀ¼À vÉUÉzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ, F §UÉÎ HgÀ°è ¸ÀgÀ¥Àr¹PÉƼÉÆîÃt CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀjAiÀiÁUÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  176/2013. PÀ®A.504,341,323,324,506, ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿ:11-09-2013 ರಂದು 19-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಕಾನಗರದ ಗೋಲ್ಡ್ ನ ಬೇಕರಿ ಮುಂದಿನ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ªÉÄð£À DgÉÆævÀ£ÁzÀ  ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ @ಗೋರಿ ತಂದೆ ಖಾದರಸಾಬ ಗಲಗ ವಯಾ 22, ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ:ಕೂಲಿ ಸಾ:ಕಾಕಾಗನರ ಹಟ್ಟಿ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÉÄð£À ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ  1)ಮಟಕಾ ನಗದ ಹಣ 2270/-2)ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ 3)ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು £ÀAvÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA: 02 ¤AUÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽUÉ  PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EzÉ  JAzÀÄ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ luÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 186/2013 ಕಲಂ:78(111) ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w:-
                    ದಿ:26-07-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೇದಿನಾಪೂರು ಸೀಮಾದ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಕೂಡ್ಲೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಜೋಗಪ್ಪ ವಯಾ 55, ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಮೇದಿನಾಪೂರು  ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಗದ್ಯಮ್ಮ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡೆದು ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆಯಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ನಂ 01 ಗದ್ದೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಜಾ:ಕುರುಬರು ನೇದ್ದವರ ಮಾತುಕೇಳಿ ಆರೋಪಿ ನಂ:02 ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪ ಉ:ಮನೆಕೆಲಸ ನೇದ್ದವರೂ ಕೂಡ ಫಿರ್ಯಾಧಿವಿರುದ್ದ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ದಾವೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:26-07-13 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಗ ಆರೋಪಿ ನಂ:01 ನೇದ್ದವನು ಉಳಿದ 8 d£À ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಲೇ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೊಲವನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಬೈದು, ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಅಡ್ಡ ಬಂದಾಗ ಆಕೆಯ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು , ಕೈಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೆಡವಿದ್ದು ,ನಂತರ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋರ್ಟ ಪಿಸಿ-16 ರವರು ಖಾಸಗೀ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಸಂ 51/13 ನೇದ್ದನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ºÀnÖ oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 185/2013 ಕಲಂ: 323,354,504,506 ¸ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ  ªÀiÁ»w :-
                    ¢£ÁAPÀ: 11-09-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ: ¹zÀÝ¥Àà, 42ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ®èzÉêÀgÀUÀÄqÀØ.  DPÉAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄUÀ ªÀÄ®èzÉêÀgÀUÀÄqÀØzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ, 1) £ÁUÀgÁd @ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ: ªÀiÁåPÀ® ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, 2) ªÀiÁgÉêÀÄä UÀAqÀ: ªÀiÁåPÀ®ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, 3) §¸ÀªÀ vÀAzÉ: ªÀiÁåPÀ®ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, 4) AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ: PÀjAiÀÄ¥Àà, 5) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: PÀjAiÀÄ¥Àà, 6) ªÀiÁåPÀ®ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: PÁ£ÀAiÀÄå, J®ègÀÆ eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ªÀÄ®èzÉêÀgÀUÀÄqÀØ. EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è, ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£ÀUÀ ªÀÄUÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ ` EªÀvÀÄÛ ¤ÃªÀÅ G½zÀÄPÉÆArj F d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄUÉ ©lÖgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 256/2013 PÀ®A.143, 147, 148, 323, 504, 324, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
           ಈಗ್ಗೆ 4-5 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ ಒಡ್ಡು ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 10-09-2013 ರಂದು ಸಂಜೆ ಆರೋಪಿ ನರಸಪ್ಪ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿ«ÃgÉñï vÀAzÉ ¢ : ©üêÀÄAiÀÄå ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ : £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÀAUÀzÁ¼À FvÀ£À ತಮ್ಮನಾದ ಅಮರೇಶನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದ ಒಡ್ಡು ಕಿತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಒಡ್ಡು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೊಕೆ ಬರೊದಿಲ್ಲ ಏನು ನೀರು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿವೆ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದು ಅಮರೇಶನು DvÀ¤UÉಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಒಡ್ಡು ಹಾಕೋಕೆ ಬರುತ್ತೇ ಬೇಸಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪುನ: ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಆರೋಪಿ ನರಸಪ್ಪ ಈತನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಡಡು ಒಡೆದಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಆತನು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಹೇಳು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಳರಿ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸಮಕ್ಷಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1]£ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀgÁAiÀÄ 2) §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà 3) gÁWÀÄ vÀAzÉ §ÄqÀØ÷à 4) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà, 5) gÀAUÁ vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà, 6) ¸ÀAfêÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀtÚ £ÀgÀ¸À¥Àà J®ègÀÆ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: gÀAUÀzÁ¼À CªÀgÉ®ègÀÆ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾನ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ತನಗೆ ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆಹತ್ತಿದ್ದು, ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂಗಿ ಹನುಮವ್ವಳಿಗೆ ಆರೋಪಿ ರಂಗಾ ಈತನು ಕಾಲಿನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒದ್ದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 11-09-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಉಪಚಾರ ನೀಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ರಾಯಚೂರುಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ತಾನು ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ದಿನಾಂಕ 12-09-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರು PÉÆnÖzÀÝgÀ  ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À«ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 186/2013 ಕಲಂ 143, 147, 341, 504, 323 , 506 ಸಹಿತ ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ: 09.09.2013 gÀAzÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಈರಣ್ಣ ಗಾರಲದಿನ್ನಿ, 48 ವರ್ಷ, ಕುರಬರ, ಹೊಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಯರಮಲದೊಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಸೊಸೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇವರುಗಳು ಜುಟ್ಲಾಪೂರ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ¼Éವನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗಿರುವ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ CAiÀÄå¥Àà £ÁAiÀÄPÀ zsÀĪÀÄw ¸Á: aPÀÌ PÉÆmÉßPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ಮೊಲದ ಭೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾ ಬಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತುಳಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತುಳಿಯಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ಹಳ್ಳದಗುಂಟ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾ ಬಂದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲದಾಗ ಬೇಕಂತಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲಲೇ ಸೂಳೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಬಾಯಿ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಮಾತನಾಡು ಮೊದಲು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆ ತುಳಿದಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನು ನಾನು ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀ ಅಂತಾ ಅಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಕೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕೆಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನು ಬಲ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ನಂತರ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 12.09.2013 gÀAzÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À«ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 187/2013 ಕಲಂ 504,323,324, .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:12.09.2013 gÀAzÀÄ 74 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,000/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.