Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Dec 2012

Reported Crimes


                                  
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                      ¢B03-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢B4-10-12 gÀ ªÀÄzÁåºÀß    02-00UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°²æêÀÄw gÀfÃAiÀiÁ ¨ÉUÀA UÀAqÀ UÉÆPÀÄ®¸Á§ ªÀ:55ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, (¦AeÁgÀ) G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:ºÀ½îºÉƸÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀzÁÝAºÀĸÉãÀ EvÀ£À£ÀÄß [1] ¨Á§Ä¸Á§ vÀAzÉ £À¸ÀÄì¨ÁAiÀiï [2] ¸À§Ó°¸Á§ vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§ [3] UÀÄqÀÆØgÀÄ UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå PÀÄgÀħgÀÄ [4] SÁ¯É¸Á§ [5] ZɮĪÁ¢ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà J®ègÀÆ ¸ÁBºÀ½îºÉÆøÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¤¢üAiÀÄ D¸ÉUÁV PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ ºÀ½îºÉÆøÀÆgÀÄ ¹ÃªÉÄAiÀÄ°ègÀĪÀ drAiÀÄ¥ÀàUËqÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ zÀAqÉAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁj eÁ°AiÀÄ VqÀUÀ¼À ¥ÉÆzÉAiÀÄ°è MUÉzÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ EAzÀÄ ¢.15-12-2012 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀÄgÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzsÀ ªÉÄðAzÀ   ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 127/12 PÀ®AB 302,201 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
 gÀ¸ÉÛ  C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 15-12-2012 gÀAzÀÄ 1-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ CgÀV£ÀªÀÄgÀPÁåA¦£À°è «Ä®£ï §AUÁ° EªÀgÀ ªÀÄ£É ¥ÀPÀÌzÀ°è£À ©J¸ïJ£ïJ¯ï lªÀgÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JqÀ¨ÁdÄ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánïï vÀAzÉ PÁ²gÁªÀ ¥Ánî, 50ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, PÀAmÁæPÀÖgÀ, ¸ÁB ªÀÄ.£ÀA.1-10-18 ¥ÀÄ®èAiÀÄå ¨ÁèPï ¸ÉÖõÀ£ï gÉÆÃqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. PÉJ 36 JA 8128 £ÉzÀÝgÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà, ºÉƸÀ §eÁd ¥À®ìgÀ 200 J£ï.J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁBªÀÄÄzÁÝ¥ÀÆgÀÄ vÁB ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ fB §¼Áîj. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉƸÀ §eÁd ¥À®ìgÀ 200 J£ï.J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÉ¹ì £ÀA. JArdqïJ36J¥sïdqï3¹¹PÉ48908,EAd£ï £ÀA. eÉJ¯ïdqï¹¹f 28926 £ÉzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ ªÀĺÀäzÀ DwÃ¥sÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÀĺÀäzÀ DwÃ¥sÀ FvÀ¤UÉ ªÉÄÃzÀĽUÉ M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆV£À°è gÀPÀÛ §AzÀÄ, ºÀuÉAiÀÄ°è ¨ÁºÀÄ §A¢zÀÄÝ, JgÀqÀÆ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ PÀ¥ÁàVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, PÁ°UÉ mÉÆAPÀPÉÌ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀĺÀäzï CwÃ¥sï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï JPÀâ¯ï FvÀ£À£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 16-12-2012 gÀAzÀÄ 01-40 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¤¸ÀÛAvÀÄ £ÀA. 348 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 361/2012 PÀ®A. 279,338,304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
           ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀPÁætÂ, 37 ªÀµÀð, eÁ:J¸ï.¹, G:¤gÀÄzÉÆåÃV ¸Á: gÁA¥ÀÄgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå G: C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ°è gÀPÀµÀPÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ  ¸ÀIJîªÀÄä UÀAqÀ ²æäªÁ¸À  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨ÉÃPÁzÀªÀjzÀÄÝ  ²æäªÁ¸À£ÀÄ ªÀįÉèñÀ¤UÉ C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ°è £ËPÀj PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É 6,00,000/- UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝjAzÀ FUÁUÀ¯Éà 3,00,000- ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ G½zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß £ËPÀjAiÀÄ £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀĪÀzÁV ªÀiÁvÁ£ÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ²æäªÁ¸À£ÀÄ C§PÁj dAn DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ dDj ªÀÄvÀÄÛ vÀ¤SÉ UÀÄ®âUÁ𠫨sÁUÀ UÀÄ®âUÁð C¢üPÀÈvÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå                         08-07/145«¦n/nE¸ï/JrJªÀiï ¢£ÁAPÀ: 30.11.2007 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀļÀÄî DzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸À馅 ªÀiÁr F DzÉñÀªÀ£ÀÄß ªÀįÉèñÀ¤UÉ  PÉÆnÖzÀÄÝ  CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ :18.12.2007 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ ¤UÀ¢¥Àr¹zÉ ¸ÀAzÀ±Àð£À PÀbÉÃj  UÀÄ®âUÁð zÀ°è  CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀA©ü DvÀ¤UÉ 3,00,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ,£ÀAvÀgÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀPÉÌ PÀgÉ¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¹zÀÄÝ , EzÀjAzÀ vÁÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÁÀ¥Á¸ï PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀgÀÆ PÉÆqÀzÉà £ËPÀj PÉÆr¸ÀzÉà fêÀzÀ §zÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¢£ÁAPÀ: 15.12.2012 gÀAzÀÄ CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 121/2012 PÀ®A: 420,468,506 ¸À»vÀ 109 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¤gÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ;40 G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;PÉ, ºÀAa£Á¼À vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ 1) AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ;40 2) gÁªÀÄ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ;25 3) ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄ ªÀAiÀiÁ;22 4) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀÄRªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ;45 5) gÀvÀߪÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ;40 6) £ÁUÀªÀÄä vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ;20 J¯ÁègÀÄ ¸Á;PÉ,ºÀAa£Á¼À vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. f¯Áè; gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ MAzÉPÀqÉ EzÀÄÝ, ¤gÀÄ¥ÁzÀ¥Àà£ÀÀ ºÉÆ®zÀ°è CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  zÁj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ, CªÀjUÉ zÁj E¯Áè CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆîzÀ°è DPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉ±À ªÀiÁr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/2012 PÀ®A; 447,323,504,506, gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ;-13/12/2012 gÀ gÁwæ 8-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ;-14/12/2012 gÀ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ²æäªÁ¸ÀgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð, eÁ;gÉrØ G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;-£ÁUÀgÉrØ PÁåA¥ïFvÀ£À  d«ÄãÀÄ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ a£ÁßgÉrØ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ¼À°èAiÀÄ PÉgÉUÀ½UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18-ªÀµÀðUÀ½AzÀ C¼ÀªÀr¹zÀ CzÀgÀ°è ²æà ¤ªÁ¸ÀgÉrØ  1).5-ºÉZï.¦.D¬Ä¯ï,EAfãï CA.Q.12000/-2).5-ºÉZï.¦.PÀgÉAmï(¸ÀÄnÖzÀÄÝ)ªÉÆÃmÁgï.CA.Q.10,000/-CzÉÃjÃw ¦gÁå¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀ£ÁzÀ a£ÁßgÉrØ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ PÉgÉUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ 1).1-mÉQìªÉÆà PÀA¥À¤AiÀÄ 5-ºÉZï.¦.PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgï CA.Q.12000/- 2).5-ºÉZï.¦.ºÀ¼ÉAiÀÄ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgï.CA.Q.8,000/ »ÃUÉ MlÄÖ 42,000/-gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä PÁåA¦£À°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À eÉÆvÉUÁgÀgÁzÀ EvÀgÉà 3-d£ÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä C¥É DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 15.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  158/2012.PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ¢£ÁAPÀ: 15.12.2012 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.12.2012 gÀ ¨É¼ÀV£À 03.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀègÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ dªÁºÀgÀ ®¯ï PÁA¥ÉèÃPïì £À°ègÀĪÀ J.eÉ. lågï CªÀÄUÀrAiÀÄ ¸ÉlÖjUÉ ºÁQzÀ ©UÀzÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ eÉ.PÉ. PÀA¥À¤UÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ 6 ¯Áj mÉÊgï UÀ¼ÀÆ ªÀÄvÀÄÛ då£Á PÀA¥À¤UÉ ¸ÀA§AzsÀ¹zÀ 02 lågï UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 08 mÉÊgï UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ; 1,38,300/- §¯É¨Á¼ÀĪÀ mÉÊgï UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄ»§Æ§ ¥Á±Á vÀªÀÄzÉ UË¸ï ªÉÆû£ÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 284/2012 PÀ®A; 457,380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09.12.2012 gÀAzÀÄ oÁuÁ ºÀ¢ÝAiÀÄ G¥À PÁ®ÄªÉ £ÀA: 92 zÀAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 50 ªÀ¸Àð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ªÉÊQÛAiÀÄÄ ¦üqïì §ªÀÄzÀAvÉ ©zÀÄÝ MzÁÝqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà ¢£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¥sÀ®PÀeÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 15.12.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ £ÁUÀgÁd ¸Á: ¹gÀªÁgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 30/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  16.12.2012 gÀAzÀÄ  31 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  6000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.