Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Sep 2012

Reported Crimes


                                                          
«±ÉõÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è UÀuÉñÀ ZÀvÀÄyð ºÀ§â DZÀgÀuÉAiÀÄÀ  CAUÀªÁV gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è MlÄÖ 1106 UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß ««zsÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¢£ÁAPÀ: 19.09.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁÜ¥À£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæw ¢£À dgÀÄUÀĪÀ ¥ÀÆeÁ ºÁUÀÆ zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è  PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ PÁ¥ÁqÀĪÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è §AzÉÆç¸ïÛ PÀvÀðªÀåPÁÌV, f¯ÉèAiÀÄ°è MlÄÖ 112 ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß, 840 d£À ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 600 d£À UÀȺÀ gÀPÀëPÀ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

EzÀ®èzÉà ¸ÀÆPÀëöä ªÀÄvÀÄÛ Cwà ¸ÀÆPÀëöä ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¥ÀævÉåPÀªÁV C¢üPÁj ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß §AzÉÆç¸ïÛ PÀvÀðªÀåPÁÌV £ÉëĸÀ¯ÁVgÀĪÀÅ    -zÀ®èzÉÃ, 2 PÉ.J¸ï.Dgï.¦.  ¥ÁèlÆ£ïUÀ¼ÀÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¹§âA¢, 11 «Ä¸À®Ä ¥ÀqÉAiÀÄ ¥ÁèlÆ£ïUÀ¼À£ÀÄß CAiÀiÁ PÀnÖ£À ¸ÀܼÀUÀ¼À°è §AzÉÆç¸ïÛ PÀvÀðªÀåPÁÌV ¤AiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.

¥ÀæªÀÄÄR ºÁUÀÄ ¸ÀÆPÀëöä ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ¥ÀæwµÁצ¹zÀ UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼À ¥ÉAqÁ¯ïUÀ¼À°è ¹.¹.n.« UÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ. UÀuÉñÀ «UÀæºÀUÀ¼À «¸ÀÀdð£ÉUÁV ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ªÀiÁUÀðUÀ¼À°è PÉÆèÃ¸ï ¸ÀPÀÆåðl PÁåªÀÄgÁ [¹.¹. PÁåªÀÄgÁ] C¼ÀªÀr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀªÀiÁdWÁvÀPÀ ZÀlĪÀnPÉ G¼ÀîªÀgÀ£ÀÄß UÀÄwð¹ ¤zÁðPÀëtªÁV PÁ£ÀƤ£À°è PÀlÄÖ¤nÖ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä J¯Áè C¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ 12/09/12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ wxÀð¨Á« 36 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄ¹Ì FvÀ£À ºÉAqÀw zÉêÀªÀÄä¼ÀÄ ¸ÀAqÁ¹UÉAzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ ¸ÉÊzÁ¥ÀÄgÀ £ÁAiÀÄPÀ 35 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄ¹Ì FvÀ£ÀÄ zÉêÀªÀÄä½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EªÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ, C¥ÀgÁ¢üÃPÀ zÀȶ׬ÄAzÀ, DPÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀĹ̠ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 102/12 PÀ®A 498 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ: 19.09.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.45 UÀAlAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è r. gÁA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C²é¤ UÀAqÀ vÁAiÀÄ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ: F¼ÀUÉÃgÀ G:ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: r.gÁA¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÉAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl  ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ¤µÉÃzÁeÉÕ ªÀiÁrzÁUÀÆå vÀªÀÄä°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁwAiÀiÁUÀĪÀ ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgÀ¤AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀ®¨ÉÃjPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß J°èAzÀ¯ÉÆà vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß ,¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä CªÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ½AzÀ 15 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ C.Q.gÀÆ: 150/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2012 PÀ®A: 273.284.328 L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

               ¢£ÁAPÀ; 19.09.2012 gÀAzÀÄ 12.45 jAzÀ 13.45 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ   ±ÀQÛ UÁqïð£ï ºÀwÛgÀ Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ  zÀ°è ¸ÀÆUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÆUÀtÚ, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: J-53 ºÉƸÀ AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV DAzsÀæ¢AzÀ MAzÀÄ zÉÆqÀØ PÉÊaîzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è 30 °Ã. ¸ÉÃA¢ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. ,¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr 1] MAzÀÄ ºÀ¹gÀÄ-©½ §tÚ PÉÊaî C.Q-E¯Áè.  2] MAzÀÄ ¸ÉÃA¢ ¥Áè¹ÖPï aî C.Q-E¯Áè.  3] 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢   C.Q-300/- EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß .d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2012 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E AiÀiÁPÀÖ ªÀÄvÀÄÛ 273, 284 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
                                                       
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ²æêÀÄw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÁªÀÄtÚ ºÀ½î ªÀAiÀiÁ: 32 eÁ: UÉÆ®ègÀ G: PÀÆ° ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÁªÀÄtÚ FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ SÁ¸ÀV jÃw¬ÄAzÀ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ eÁ¹Û PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¨ÁzÉà vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E¯ÁèzÁUÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛUÉÆArzÀÄÝ, UÁA¢ü£ÀUÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è zÀqÉøÀÆÎgÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 22/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                      ¢£ÁAPÀ 19-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀÄ, £ÀA¢¤ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£ÀVgÀĪÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀPÁÌV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.DgÀ. £ÀA: 30/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                     
             ¢£ÁAPÀ 19-09-2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- ¹gÀÄUÀÄ¥Áà ªÀÄÄSÉå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄA©üêÀÄÄ®Ä vÀAzÉ ¢Ã¥ÀÄ®Ä ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁät G: PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹ §¸ÀÄì £ÀA PÉJ 33 J¥sï-138 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀÄ r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ÀÄì £ÀA PÉJ 33 J¥sï.-138 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀnzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à C®§£ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï zÁn 1 ¥Á¯ÁðAUÀ CAvÀgÀzÀ°è §¸ÀÄì gÉÆÃr£À §®¨ÁdÄ UÀzÉÝAiÀÄ°è E½ªÀÄÄRªÁV vÀVΣÀ°è ¤AwzÀÝjAzÀ §¹ì£À°è PÀĽvÀ C§Äݯï gÀ»ªÀiÁ£ï vÀAzÉ £À©¸Á¨ï 45ªÀµÀð,ªÀÄĹèA, PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB PÀPÉÌÃj vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀjUÉ PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ-PÉÊUÉ ªÀÄÄRPÉÌ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 274/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹  gÀ ¥ÀæPÁgÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                ¢£ÁAPÀ 19-09-2012 gÀAzÀÄ 1-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸Á®UÀÄAzÀ PÉAUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªÀ PÀAn¥ÀÄr 40ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 36 J¸ï 9263 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB ®QëöäPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ £Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA.PÉJ 36 J¸ï 9263 £ÉzÀÝgÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸Á®UÀÄAzÀ PÀqɬÄAzÀ PÉAUÀ¯ï PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ PÉAUÀ¯ï £Á¯É zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖV ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°ègÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 273/2012 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ:19-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄ£ÀégÀ¸Á¨ï vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á¨ï,37ªÀµÀð,eÁ:ªÀÄĹèA,MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:£ÁUÀqÀ¢¤ß. FvÀ£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr £ÁUÀqÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgɪÀÄä UÀÄr ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ] gÁeÁ¸Á¨ï vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï¸Á¨ï,35ªÀµÀð, ºÁUÀÄ EvÀgÉ 3 d£À J®ègÀÄ eÁ:ªÀÄĹèA,¸Á:£ÁUÀqÀ¢¤ß. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼É ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ C°èUÉ §AzÀªÀgÉà K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É HgÀ°è ¤£ÀßzÀÄ §ºÁ¼ÀªÁVzÉ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ, ºÉÆmÉÖUÉ, ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹zÀÝ®èzÉÃ, PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ, §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.75/2012 PÀ®A:-323, 324,504, 506 gÉ« 34 L¦¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.09.2012 gÀAzÀÄ 108 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  20,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.