Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 May 2016

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

     ¢£ÁAPÀ 20-05-2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ f¯Áè «ÄãÀÄUÁjPÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ±ÉæÃt 2 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è DPÀ¹äÃPÀ «zÀÆåvï ±Ámï ¸ÉPÉÆåÃlð  ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀzÀ°è PÀbÉÃjAiÀÄ G¥ÀAiÉÆÃUÀPÉÌ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ §AzÀ PÀA¥ÀÆålgï .¥ÀæAlgï. ªÉÊgï UÀ¼ÀÄ dAPÀë£ï ¨ÁPÀìUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 30.000/ gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÀA¥ÀÆåmgï ¸ÁªÀÄÆ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃUÀÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, fêÀ ºÁ¤UÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ²æà ²æà ±ÀgÀt§¸ÀìªÀ «ÄãÀÄUÁjPÉ »jAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ PÀZÉÃj gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ DPÀ¹äÃPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 02/2016 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ.21-05-2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ®Qëöä UÀAqÀ °AUÀgÁd, ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ,G-ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï FPÉAiÀÄÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಲಿಂಗರಾಜನೊಂದಿಗೆ  ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಈಗ್ಗೆ 7-8 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಂತರ ಆರೋಪಿತರು ಆಕೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದೇ  ದಿನಾಂಕ.21-05-2016 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ ವಿನಃಕಾರಣ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA.63/2016 PÀ®A-323,504,506, 498(J) gÉ/« 34 L¦¹  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
           gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :22.05.2016 gÀAzÀÄ 43 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  8,100 /-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.