Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Jun 2013

Reported Crimes

    
 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼ÀAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1) CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ, 2) vÁAiÀĪÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ,3) ªÀÄÆPÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ,4) ºÀÄ°UÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÆPÀ¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: J®ègÀÆ ºÀgÉl£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ü²æêÀÄw. ¥ÁªÀwð UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà, 26 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, PÀÆ°, ¸Á: ºÀgÉl£ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.ªÀÄPÀ̼ÁV®è §AeÉ EgÀÄwÛ CAvÁ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 12-06-2013 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 178/2013 PÀ®A, 498(J), 504, 323, 506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 20.05.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱Á»Ã£ï UÀAqÀ ªÀĺÀäzï ±À¦üà ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï FPÉUÉ UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁ«Ä®è CAzÀgÉ zÀÄrzÀÄ ºÁPÀÄ CAvÀ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛAiÉÄãÀ¯Éà ¸ÀƼÉà CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀªÀÄqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀªÀÄqÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉÆAzÀÄ ºÁQ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 13.06.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 180/2013 PÀ®A: 143, 147, 323, 504, 506, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 11-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ: ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ, 22ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð ¸Á: ªÀįÉè£ÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ FPÉAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¦æÃw¹zÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, vÁ£ÀÄ ¦æÃw¹ ®UÀߪÁzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 1) ºÀA¥ÀAiÀÄå, vÀAzÉ: gÀAUÀAiÀÄå PÉÆgÀ«, 2) ²ªÀgÁd vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå PÉÆgÀ«, 3) C¤Ã¯ï vÀAzÉ; §¸ÀªÀgÁd ºÀgÀ«, 4) ²ªÀgÁd vÀAzÉ: §ÄgÀAiÀÄå vÀÄUÀή¢¤ß, 5) §¸ÀªÀgÁd ºÀgÀ«, 6) ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå £ÁUÉÆð, 7) gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ: ªÀÄ®èAiÀÄå PÉÆgÀ«, 8) AiÀÄ®è¥Àà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï 9) ©üêÀıÀ¥Àà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï 10) ©üêÀÄtÚ f£ÁߥÀÆgÀ vÀAzÉ: ²ªÀAiÉÆÃV, 11) DgÀÆqÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ: §¸ÀìAiÀÄå, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ `` ¤Ã£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV £ÀªÀÄÆäj£À°è ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛAiÉÄãÀ¯É '' CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ F HgÀ°è CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀiÁV ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛ £ÀªÀÄUÉ «gÀÄzÀÞªÁV ¤£Àß UÀAqÀ ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ£ÉÆA¢UÉ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛ ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2013 PÀ®A. 143,147,341,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-13-06-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¨ÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CzÀȵÀÖzÀ Dl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀÀð ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀÀð gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀܼÀPÉÌ vÉgÀ½ ¸ÀÆUÀ¥Àà vÀAzÉ: ±ÀAPÀæö¥Àà PÁqÀÆègÀÄ, 50ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉtPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ CzÀȵÀÖzÀ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr SÁwæ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 11-50 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä CªÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ d¦Û ªÀiÁrzÀ 1) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn CA.Q E¯Áè 2) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï CA.Q E¯Áè 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 810/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîÌAqÀ D¥Á¢vÀ£ÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 186/2013 PÀ®A.78 (3) PÉ.¦.DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 13-06-2013 gÀAzÀÄ 4-45 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ¹Ì ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛ ¥ÀUÀqÀ¢¤PÁåA¦£À°ègÀĪÀ §¸ÀªÀtÚzÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è zÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ©ªÀÄgÁAiÀÄ PÉ.J¸ï.DgÀ.n.¹. ¸ÉÃqÀA r¥ÉÆà §¸ï £ÀA. PÉJ 33 J¥sï 38 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉ.J¸ï.DgÀ.n.¹.§¸ï £ÀA.PÉJ 33 J¥sï.38 £ÉzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ¹Ì PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà §ªÀ° 30ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB UËqÀ£À¨Á« vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀgÀÄ ºÉÆgÀl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA.PÉJ 36 J¸ï 9279 £ÉzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆmÁÖUÀ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è »AzÉ PÀĽwzÀÝ ²ªÀAiÀÄå¸Áé«ÄUÉ §®¨sÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ, §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DV®è. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è dPÀAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 179/2013 PÀ®A. 279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ 13/06/13 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ CrªÉAiÀÄå »gɪÀÄoÀ 71ªÀµÀð,dAUÀªÀÄ ¸Á- eÉÃgÀgÀ§Ar FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ qÁ//gÁd±ÉÃRgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀßzÉÆAzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄÆvÀæ ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzï £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ Dgï.JA.¦ qÁPÀÖgÀ DV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ,PÀA¥ËAqÀgÉAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝUÀ qÁPÀÖgÉÆA¢UÉ ¸À®ÄUɬÄAzÀ EzÀÄÝ ºÀtPÁ¹£À «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉÆøÀ J¸ÀUÀÄvÁÛ §AzÀÄ zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ J¯Áè dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß vÁ£É ¤ªÀð»¸ÀĪÀ £É¥ÀzÀ°è £É¥ÀºÉÆrØ «±Áé¸À vÉÆÃj¸ÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ J¯Áè ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ vÀgÀzÉ vÁ£É ¸ÀévÀºÀ ¸Á®UÁgÀgÀ°è aÃn zÀÄqÀÄØ ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄÈvÀ gÁd±ÉÃRgÀ£ÀÄ w½¹zÀÄÝ, ZÀAzÀÄæ JA§ AiÀÄĪÀPÀ£ÀÄ ¥ÀzÉ¥ÀzÉ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §AzÀÄ ªÀÄÈv¤UÉ ¨ÉzÀj¸ÀÄvÁÛ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¨sÁ«¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄqÁPÀÖgÀ£ÀÄß ¨ÉzÀj¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ°è ªÀiÁrzÁÝUÀÆåAiÀÄÄ PÀÆqÀ ©qÀzÉ ¤Ã£ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦Ãr¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ C®èzÉ PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ gÁd±ÉÃRgÀ£À ºÉ¸Àj£À°è aÃn ªÀåªÀºÁgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, vÁ£É ¸Á®UÁgÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸Á®UÁgÀgÀÄ PÀlÄÖwÛ¯Áè CAvÁ K¼ÀÆvÁÛ §AzÀÄ ¤Ã£É ºÀt PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉý ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ MvÁ۬ĹzÀÝjAzÀ QjQj vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤rÃzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ .zÉêÀzÀÄUÀð oÁ£É AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/2013 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.