Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

24 Mar 2014

Special Press Note

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

       ¢£ÁAPÀ: 24.03.2014 gÀAzÀÄ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀzÀ°è ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è C£ÀĸÀj¸À¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀgÀºÀzÀÄÝ ¸À¨sÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. F ¸À¨sÉAiÀÄ°è ²æÃ. ¸ÀÄgÉñÀ PÉ. ªÀĺÀªÀÄäzï ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀĺÁ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, F±Á£Àå ªÀ®AiÀÄ, UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ L.f., r.L.f., ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.¦. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ»§Æ§£ÀUÀgÀ, PÀ£ÀÆð¯ï f¯Éè [J.¦.] ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, UÀÄ®§UÁð, AiÀiÁzÀVj J¸ï.¦. gÀªÀgÀÄ, C§PÁj ºÁUÀÆ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼À J¸ï.¦. ºÁUÀÆ r.¹. C§PÁj E¯ÁSÉ PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À r.J¸ï.¦. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀ¯ï£Àgɧ¯ï ºÀ½îUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¸À¯Á¬ÄvÀÄ.


       F ¸À¨sÉAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ 7 ¨ÁqÀðgï ZÉPï ¥ÉÆøïÖUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ªÀiÁr JgÀqÀÆ PÀqÉ JgÀqÀÆ gÁdåzÀ C¢üPÁj / ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß £ÉëĹ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ J¸ï.¦. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸À¨sÉAiÀÄ°è ªÀÄAr¸À¯Á¬ÄvÀÄ, F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÀPÀëtªÉà eÁjUÉ §gÀĪÀAvÉ JgÀqÀÆ gÁdåzÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ wêÀiÁð¤¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¸À¨sÉAiÀÄ°è DAzsÀæ / PÀ£ÁðlPÀzÀ, AiÀiÁzÀVj, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÀ¢ÝUÀ½AzÀ ¹.ºÉZï. ¥ËqÀgï / PÉÊ ºÉAqÀ ¸ÁUÁuÉ DUÀzÀAvÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ZÀað¸À¯Á¬ÄvÀÄ. PÀ£ÁðlPÀ¢AzÀ DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀPÉÌ  aÃ¥ï °PÀÌgï gÀ¸ÉÛ ºÁUÀÆ gÉÊ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÁUÁuÉ DUÀzÀAvÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ZÀað¸À¯Á¬ÄvÀÄ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ  PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV ºÀt ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉà ªÀ¸ÀÄÛªÀÅUÀ¼À §UÉÎ PÀlÄÖ¤nÖ£À ¤UÁ EqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ZÀað¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

Reported Crimes

                            
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ಫಿರ್ಯಾದಿ £ÁUÉÆÃf vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÉÆÃf, 39 ªÀµÀð, ªÀÄgÀoÁ, G:ªÀÄl£ï ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:D¹ÌºÁ¼À UÁæªÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀನು ದಿನಾಂಕ:23-03-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮಟನ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ gÁdÄ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà, ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:¨ÉïÁÝgÀ PÉ®¸À, ¸Á:D¹ÌºÁ¼À, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ಪಿರ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ¼ ಕೆಜಿ ಮಟನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮಟನ್ ನೀಡಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ತೆಗೆದನು . ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿಯು ಆತನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಟನ್ ನ್ನು ಆತನ ಎದೆಗೆ ಎಸೆದು ನೀನು, ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಊರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಸೂಳೇ ಮಗನೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದನು, ನಂತರ ಮಟನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಪುನಃ ಕಾಲು ಕೆಜಿ ಮಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯು ಪುನಃ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಇತನ ಸಂಗಡ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಆತನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದನು ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅಳಿಯನಾದ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ರವೀಂದ್ರರಾವ್, 17 ವರ್ಷ, ಸಾ:ಗಿಲ್ಲೆಸ್ಗೂರು ಇತನು ಜಗಳ ನೋಡಿ ಬಿಡಿಸಿದನು, ಆರೋಪಿಯು  ಅವನಿಗೂ ಸಹ ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಲೇ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಟನ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಮ್ಮ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಇವರಿಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2014 PÀ®A: 341, 323, 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           ದಿನಾಂಕ 23/03/2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÁåPÀgÀ£Á¼À 26 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ PÉ.J¸ï.Dgï.¹ qÉæöʪÀgÀ ¸Á:ºÀ½î  vÁ:°AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಅಮರೇಶನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಊರಾದ ಜೂಲಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ-36/ವೈ-8930 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೋರಟ್ಟಿದ್ದು ಮೋ.ಸೈ ನ್ನು ಆರೋಪಿ ಅಮರೇಶ್  ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದುಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮುದಗಲ್ -ಕನ್ನಾಪೂರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋ.ಸೈ ನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗದೆ ನಾಗರಾಳ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋ.ಸೈಕಲ್ ಕೆಡವಿದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ಮೋಣಕಾಲಿಗೆ, ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ & ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ  ರಕ್ತಗಾಯವಗಿದ್ದು, ಮೋ.ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕ ಅಮರೇಶನಿಗೆ ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ,ಹಣೆಗೆ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ, ಎಡಗಾಲು ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ ವಾಗಿzÀÄÝ ಇರುತ್ತದೆ. . ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2014 PÀ®A 279,337,338 L¦¹.CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
           ಪಿರ್ಯಾದಿ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ ªÀ-32 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¸Á-ªÀ®ÌA¢¤ß vÁ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ ಪೋತ್ನಾಳ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಅಂತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಜೀಮ್ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರು 2 ನೇ ಪಿಯುಸಿ (ಕಾಮರ್ಸ್‌) ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇಂದು ದಿ: 24/03/14 ರಂದು ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕಿಯರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪೋತ್ನಾಳದಿಂದ ಅಜೀಮ್ ಈತನು ತನ್ನ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆಎ-01/ಇಜೆ-6130 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ ಇವರ ಎಕ್ಸಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾನವಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಪೋತ್ನಾಳದಿಂದ ಮಾನವಿಗೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ.ಬಸ್‌‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಸ್ಲಾಪೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌‌ ಸಮೀಪ ಅಜೀಮ್ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕೀಡ್‌ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನೋಡಲು ಅಜೀಮ್‌ನಿಗೆ ಎದೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ, ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದನು. ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ನೋಡಲು ತಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆಗ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-10 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು. 108 ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಜೀಮ್‌ನ ತಂದೆಯಾದ ಹುಸೇನಬಾಷ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಪ್ಪನ ತಂದೆಯಾದ ಭೀಮರಾಯ ಇವರಿಗೆ  ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದರು. ಈ ಅಪಘಾತವು ಅಜೀಮ್‌ನು ವಾಹವನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಕೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈತನ ನಿಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಅಪಘಾತ ಜರುಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.90/14 ಕಲಂ 279,304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   ದಿ.23-03-2014ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ-4-45 ಗಂಟೆಗೆ ನವಲಕಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನವಲಕಲ್-ನಾರಬಂಡಾಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭೀಮೇಶ ಶೇಟ್ಟಿರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದರ ಬಹಾರ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿzÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ.¹gÀªÁgÀ ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ] ರೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರಿಯಪ್ಪ 32ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ, :ಕೂಲಿಕೆಲಸ   2] ಚಂದು ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ 23 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ ಉ:ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನಕೆಲಸ 3] ತಿಮ್ಮಪ್ಪತಂದೆ ನಾಯಕಪ್ಪ 35 ವರ್ಷ ಜಾತಿ;ನಾಯಕ ಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ .   4] ಯಮನಪ್ಪತಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಳವಾರ 28 ವರ್ಷ   ಜಾತಿ:ನಾಯಕ ಉ:ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ, ಆರೋಪಿ ನಂ.5 ರಿಂದ 10 ರವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕುಬಿದ್ದಿರುವ ಆರೋಪಿತರ ವಶದಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ ರೂ.2,175=00 ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಯಾಂಕಾಲ17-00 ರಿಂದ 18-00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಮೂಲಕ ಜಪ್ತಿಕೊಂಡು ದಿ.23-03-2014 ರಂದು ಸಾಯಾಂಕಾಲ 18-30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆUÀÄ£Éß £ÀA: 85/2014 ಕಲಂ: 87 .ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
       UÀÄAd½î  UÁæªÀÄzÀ ¸À, ¥Ëæ, ±Á¯É ºÀÀwÛgÀzÀ ªÀÄÄA¢£À §AiÀĮĠ eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ  ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwäà w½zÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ 1) zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ  vÀAzÉ  ZÀAzÀ±ÉÃRgÀUËqÀ  ªÀAiÀiÁ;48 eÁ;°AUÁAiÀÄvï G;MPÀÌ®ÄvÀ£À   2) ªÀÄ°èPÁdð£À vÀAzÉ  ¸ÀAUÀtÚ PÉÆüÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ;42 eÁ;°AUÁAiÀÄvï G;MPÀÌ®ÄvÀ£À                                         3) ¤gÀÄ¥Á¢ vÀAzÉ ºÉƼÉÃAiÀÄ¥Àà ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÀAiÀiÁ;35 eÁ;°AUÁAiÀÄvï G;MPÀÌÀÌ®ÄvÀ£À                                               4) zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄätÚ PÉÆüÀÆgÀÄ ªÀAiÀiÁ;40 eÁ;°AUÁAiÀÄvï G;MPÀÌ®ÄvÀ£À    5) ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ;48 eÁ;°AUÁAiÀÄvï G;MPÀÌ®ÄvÀ£À  J®ègÀÆ ¸Á;UÀÄAd½î vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.EªÀgÀ£ÀÄß  zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 14700/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:60/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ:   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.        
¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
              ¢£ÁAPÀ: 23.03.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï UÁæªÀÄzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ dAiÀÄgÁd ºÉÆÃl¯ïzÀ°è dAiÀÄgÁd£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä w½zÀ ¦.L. r.¹.L.©.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ²æà J.n. ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L. r.¹.Dgï.©. ²æà ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ½ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀÄqÀÄwÛgÀĪÀ ªÀåQÛ dAiÀÄgÁd FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ «¹Ì,¨ÁæAr »ÃUÉ MlÄÖ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ: 3452-40/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 200/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ dAiÀÄgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÀ¨ÉâÃgï 47 ªÀµÀð ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2014 PÀ®A: 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                 ¢£ÁAPÀ: 23.03.2014 gÀAzÀÄ DgÉÆæ AiÀÄAPÀAiÀÄå vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå F½UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ: 55, G: ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: aPÀÄÌ¥ÉàÃj FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æà JªÀiï.ªÀgÀzÀgÁdÄ ¹.¦. L. °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀiÁr »rzÀÄ  D¥Á¢vÀ¤AzÀ 1) 37 Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì rîPïì 180 JªÀiï.J¯ï£À ¥ËZïUÀ¼ÀÄ D:Q: 1787/- gÀÆ 2) 47 N.n «¹Ì ¥ËZïUÀ¼ÀÄ C:Q: 2660/- MlÄÖ C:Q: 4447/-  gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ  ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ   zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ,DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/14, PÀ®A. PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ¢£ÁAPÀ: 23.03.2014 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀtÚ²ªÀAiÀÄå vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 60, eÁw: F½UÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÆ£Àß½î FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ¸ÀIJîPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ   gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr ªÀiÁr »rzÀÄ  D¥Á¢vÀ¤AzÀ 1) 59 Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì  180 JªÀiï.J¯ï£À ¥ËZïUÀ¼ÀÄ C:Q: 2832/-gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ  ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ   zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/14, PÀ®A. PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ CAUÀªÁV zÁR°¹zÀ ªÀÄAeÁUÀævÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  01 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 01 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ  02 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 02 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2014 gÀAzÀÄ  89 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.