Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Jan 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 20.01.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃzÉë UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ±Á¹Ûç, 37 ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvï, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: mÉÊ¥ï-©/107 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊ£ÁnPï ¸ÀÆÌn £ÀA: PÉ.J-36/J¯ï-2153 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1 £Éà PÁæ¸ï ¤AzÀ 2 £Éà PÁæ¸ï PÀqÉUÉ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DPÉUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁV, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-36/Dgï-2776 r¸À̪Àj CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2013 PÀ®A: 279, 337 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 27, eÁw: PÀÄgÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á: ²Ã®ºÀ½î FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ FZÀ£Á¼À¢AzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆjUÉ §gÀ®Ä mÁmÁ K¹ (£ÉÆÃAzÀt ¸ÀASÉå E®è) bÁ¹ £ÀA JªÀiïJn445056¹gÀhÄqïºÉZï71801 £ÉÃzÀÝgÀ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è mÁmÁ K¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢AiÀÄ°è ¥À°ÖAiÀiÁV¹zÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢ ®QëöäèÁ¬Ä ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ¸ÉÃjzÀAvÉ EvÀgÉà 7-8 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. WÀl£É £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 08/13 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.« DåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArgÀĪÁUÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ a£ÀߥÀà ªÀAiÀiÁ: 40, eÁw: ªÀqÀØgï, G: ªÉÄøÀ£ï PÉ®¸À ¸Á: FZÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ
¸ÀAeÉ 4-40 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2013 PÀ®A 279, 337, 338 (304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.« DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 20.01.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, 32 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: §¸ÀªÀ£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ¯Éçgï PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ. ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ 2 £Éà PÁæ¸ï ¸ÀÆUÀÆgÉñÀégÀ ªÀĺÁzÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ C°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ DAf£ÉÃAiÀÄå FvÀ£ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÀuÉUÉ §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ vÀªÀÄä NtÂAiÀÄ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ zÀ©â ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DUÀ C°èAiÉÄà £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ gÁZÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ,UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2013 PÀ®A: 323, 324, 504, gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

gÁAiÀÄZÀÆj£À ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÁå¸ï §APï ºÀwÛgÀ §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ dÆeÁl CqÀÄwÛªÁÝgÉ CAvÁ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÀ ¦.J¸ï.L. ¨Éé ©. ªÁ°ÃPÁgÀ ¦.J¸ï.L. (PÁ¸ÀÄ) ªÀiÁPÀðmï AiÀiÁqÀð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV CAzÁ£À¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ eÁªÀÅgï ¸Á: ¦üPÀ½ºÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,830/- d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2013 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-


 

¢£ÁAPÀ: 20-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄ«ÄvÀæ¥Àà FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀ:21 eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: «zÁåyð ¸Á: ªÀĸÀgÀPÀ¯ï FvÀ£À vÀªÀÄä ¥ÁåmÉ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ E¸ÁPÀ¥Àà£À ªÉƪÀÄäUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ gÁd FvÀ£ÀÄ Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£É CAvÁ °AUÀAiÀÄå vÁ¬Ä PÀgɪÀÄä ºÁUÀÆ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á:ªÀĸÀgÀPÀ¯ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¦AiÀiÁ¢AiÀÄ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀtÚ «µÀAiÀÄPÉÌ AiÀiÁPÀ dUÀ¼À ªÀiÁrÛÃj CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, vÀªÀÄä ¥ÁåmÉ¥Àà ºÁUÀÆ CtÚ °AUÀ¥Àà EªÀjUÉ §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, PÉÊUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2013 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢£ÁAPÀ: 20-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄ«ÄvÀæ¥Àà FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¥ÁåmÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄAUÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ PÉgÉUÉ §mÉÖ vÉƼÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ®ªï ªÀiÁr NrºÉÆÃV¢Ý CAvÁ CA¢zÀÝ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÝPÉÌ ¥ÁåmÉ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 09 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á:ªÀĸÀgÀPÀ¯ï EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉƼɥÀà¤UÉ,¤AUÀAiÀÄå ºÁUÀÆ ¨Á®gÁd EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/2013 PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

F±À¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà 34ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, PÁgÁUÀȺÀ ¸ÀeÁ §A¢ ¸ÀASÉå.9681 ¸ÁB ºÉƸÀ½îPÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ §¼Áîj PÉÃAzÀæ PÁgÁUÀȺÀ ¸ÀeÁ §A¢ EzÀÄÝ, ºÉƸÀ½îPÁåA¦£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß CtÚ ±ÀgÀt¥Àà£À C£ÁgÉÆÃUÀåzÀ ¤«ÄvÀå ªÀiÁvÁ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 17-09-12 gÀAzÀÄ 30 ¢£ÀUÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉgÉÆïï gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁgÁUÀȺÀ¢AzÀ vÀ£Àß HgÁzÀ ºÉƸÀ½îPÁåA¦UÉ §AzÀÄ, 30 ¢£ÀUÀ¼À ¥ÉgÉÆïï gÀeÉAiÀÄ£ÀÄß «¸ÀÛgÀuÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-11-2012 gÀAzÀÄ PÁgÁUÀȺÀPÉÌ ±ÀgÀuÁUÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÁgÁUÀȺÀPÉÌ ºÁdgÁUÀzÉà vÀ¦à¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É. zÀÆgÀÄ zÁR°¹PÉƼÀî®Ä C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, PÉÃAzÀæ PÁgÁ UÀȺÀ §¼Áîj gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå.PÉÃPÁ§/£Áå«1/2010/2012-13 £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÉÆÃjPÉÆAqÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2013 PÀ®A. 224 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.01.2013 gÀAzÀÄ 87 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.