Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÀ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ:27-10-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ CA§ªÀÄä UÀAqÀ w¥ÀàtÚ ªÀAiÀÄ:30 ªÀµÀð,  eÁ: G¥ÁàgÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À     ¸Á: G½ªÉÄñÀégÀ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ 14 ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಕೊಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ºÉÆ®zÀ°è ಮೇವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ವಿಜಯಕುಮಾರನಿಗೆ ಎಡ ಗಾಲಿ£À  ಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ ಯಾªÀÇzÉÆà ಹುಳು ªÀÄÄಟ್ಟಿvÀÄ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾಧಿAiÀÄÄ ಅವನ ಪಕಕ್ಕೆ  ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಹಾವು ಕಡಿದ ಹಲ್ಲಿನ ಗುರುತು ಅವನ ಹೆಬ್ಬರಳ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದ್ದು. ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುತ್ತ ಹುಡುಕಾಡಲಾಗಿ ಒಂದು ಹಾವು ಆಕಾಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾಧಿ  ಕೂಡಲೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು  ಕರೆದುಕೊಂಡು ಊರೊಳಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ಆತನನ್ನು  ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಲಿಂಗಸೂಗುರು ನಂತರ ಹಟ್ಟಿ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄ.r.Cgï. £ÀA: 18/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                        ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : PÁvÀgÀQ vÁ: ªÀiÁ£À« FvÀ£À ತಂದೆಯಾದ ರಾಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ವಯ 50 ವರ್ಷ ಸಾ : ಕಾತರಕಿ ಈತನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 27-10-2013 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾತರಕಿ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಹಿರೇಹಳ್ಳ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ದಂಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ನೀರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 26-10-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೆ ದಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ಹಳ್ಳದ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ರಬ್ಬಸದಿಂದ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ರಾಮಣ್ಣನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ 30/13 ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 27.10.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.00 UÀAmÉUÉ ©¹ä¯Á ¥sÉèöÊAiÀiÁ±ï ©æPïì EAqÀ¹ÖçAiÀÄzÀ°è PÀ¸ÀUÀÄr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÉÆæü¸Á¨ï vÀAzÉ  ¨Á¯É¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À¸Á:ªÀiÁqÀUÉÃj vÁ: ªÀiÁ£À« ºÁ.ªÀ EAqÀ¹ÖçAiÀįï KjAiÀiÁ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉèöÊAiÀiÁ¸ï ©æPïì ¥ÀAaAUï «Ä±À£ï PÀ©âtzÀ ºÉqÀÓUÉ DvÀ£À JqÀgÀmÉÖUÉ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯É PÀgÉAmï ¥Á¸ï DV ¸ÉÆæ ¸Á§£ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁ£É CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¨sÁªÀªÉÄÊzÀÄ£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ EAqÀ¹Öçeï ¥ÉèöÊAiÀiÁ±ï ¥Áèmï ¥sÁªÀÄðUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV F eÁUÉAiÀÄ°è MAzÀÄ 6 ºÁ¸Àð ¥ÀªÀgÀ ªÀĶ£ï EzÀÄÝ vÀ£Àß vÀªÀÄä ¸ÉÆæ¸Á§£ÀÄ ªÀĶ£ï ªÀÄÄAzÉ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV DvÀ£À gÀmÉÖUÉ vÀUÀÄ°èzÀÝjAzÀ PÀgÉAmï ¥Á¸ÁV ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É F WÀl£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀiÁ£À EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ²æà C° ¸Á¨ï vÀAzÉ ¨Á¯Éà ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G:PÀÆ° ¸Á:ªÀiÁqÀUÉÃj vÁ: ªÀiÁ£À« ºÁ.ªÀ ¸ÀAPÀ£ÀÆgÀÄ.f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÉÆmïÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA§gï 13/2013 PÀ®A 174 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¥ÁÀ¸À£É PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¦ügÁå¢ ®Qëöäà UÀAqÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 48, eÁw: PÀªÀiÁä G: PÀÆ° ¸Á: PÀgÀqÀPÀ¯ï FPÉAiÀÄÄ  UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J.¦-28-J.J£ï-2806 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ PÀgÀqÀPÀ¯ï¢AzÀ UÀÄAvÀÄUÉÆüÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¢: 27-10-2013 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ PÉ.E.© PÁémïð¸ïð ºÀwÛgÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄjUÉ §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ wgÀÄ«£À°è ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV¹ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 297/13 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JªÀiï.« DåPïÖ     CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:28.10.2013 gÀAzÀÄ  172 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 31,700/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.