Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

15 Oct 2010

Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 14.10.2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼ÀzÀ ¸ÀAUÀAiÀÄå¸Áé«Ä EªÀgÀÄ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà °AUÁAiÀÄvï ºÁUÀÄ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ £À¹Ã§zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸ï L ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÀ¦à£ï ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¹PÀÌ 3 d£À CgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1040/- gÀÆ:UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¹Azs£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÀAZÀ£Á¼À PÁåA¦£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼzÀÀ°è ¢£ÁAPÀ 14.10.2010gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj PÁåA¦£À ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà ±ÉnÖ , 52 ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À FvÀ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ²æà AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ£À¢AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ: 325/- ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ,DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 21.08.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà @ ZÀAzÀætÚ ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA§gÀ 1.11.56/70 ¸ÀgÀ¸Àéw ¤®AiÀÄ zÉêÀgÀÄ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä §eÁeï ¥Áèn£Á ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 D-1329 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ zɺÀ°ªÁ¯Á ¹éÃmï ºË¸ï ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ M¼ÀºÉÆÃV G¥ÀºÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÁUÀ vÁªÀÅ ¤°è¹ ºÉÆÃzÀ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . EzÀgÀ C.Q,gÀÆ 36,000/- UÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 14.10.2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀiÁPÉÃðmï AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     

    ¢£ÁAPÀ 12.10.2010 jAzÀ ¢£ÁAPÀ13.10.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1200 CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÆgÁzÀ ¥ÀrvÀgÀ PÁrð£À 83 QéAmÁ¯ï CQÌ, 14 QéAmÁ¯ï UÉÆâ, 09 QéAmÁ¯ï ¸ÀPÀÌgÉ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ zÀĵÀåAvÀUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¸Á:ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀ, ±Áå«ÄÃzÀ¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ ¸Á: UÉÆgÉèÁ¼À ºÁUÀÄ f.UÀÄ£ÉßñÀégÀ gÁªï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀrvÀjUÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀzÉà PÁ¼À¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁr zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà n.PÉ. £ÁUÀgÁd DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 13.10.2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¨ÉÊ®UÀÄqÀØ -wÃxÀð¨sÁ« gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀ(¯Áj) £ÀA§gÀ PÉ.J¯ï, 13 eÉ 9860 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÁªÀÅ §A¢zÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ,ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¸ÉÊrUÉ wgÀÄV¹zÀÝjAzÀ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ²æà PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀUÁå£À¥Àà ºÁUÀÄ CgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà PÀ¼ÀPÀ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     

    ¢£ÁAPÀ 14.10.2010 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥Àæ¨sÀÄ ºÉÆÃl¯ï ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ UÁ°¨ï £ÀUÀgÀzÀ PÁæ¸ïzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 J¸ï 9738 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÉÆä£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36 eÉ 7126 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀªÀÄUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 14.10.2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà AiÀÄĪÀgÁd vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ¸Á: d¯Á®£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀAeï ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36/AiÀÄÄ-2284 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÁÝUÀ UÉÆñÁ¯Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀĦæêÀiï ¨ÁåljAiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CgÀ¨ï ªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ J 36 PÀÆå-6988 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀ ZÁ®PÀ gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄĪÀgÁd EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 14.10.2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆñÁ¯Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÀĦæêÀiï ¨ÁåljAiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 36/AiÀÄÄ-2284 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CgÀ¨ï ªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ J 36 PÀÆå-6988 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ gÀAUÀ¥Àà EªÀjUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ gÀAUÀ¥Àà¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAV ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÀA¥Á¥Àw EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 13.10.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1430 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 14.10.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 1030 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ÀÆålgï PÉÆÃuÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ M¼À¥ÀæªÉò¹ C.Q.gÀÆ 55000/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀî ºÉZï.¹ J¯ï PÀA¥À¤AiÀÄ PÀA¥ÀÆålgï ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ©r¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¸ÀzÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ²æà zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀÄgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 14.10.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0730 UÀAmÉUÉ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà CAUÀr ¸Á: PÀ£À¸Á« EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà ºÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ £ÀªÀÄä PÀÄj ©lÄÖ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ EzÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÀA§AzsÀ«®èzÀ «µÀAiÀÄ , EzÀÄ UÁå£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ «µÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀÄj,DqÀÄ ©lÄÖ ªÉÄìĹgÀÄwÛÃj CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ UÁå£À¥Àà£ÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ,±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ EªÀ£ÀzÉãÀÄ PÉýÛAiÉÄÃ¯É CAvÀ CAzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ »rUÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ²æêÀÄw CA§ªÀÄä UÀAqÀ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà FPÉAiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà£ÀÄ vÀªÀÄUÉ EzÀÝ d«ÄãÀ£ÀÄß vÁ£Éà ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄvÁÛÝ, vÁ¬ÄAiÀÄ G¥ÀfêÀ£ÀPÉÌ K£ÀÆ PÉÆqÀzÉà C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ F §UÉÎ ¨sÁUÀ PÉýzÀgÉà ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄݪÀÄ ¢£ÁAPÀ 13.10.2010 gÀAzÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§âPÉÌ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ 14.10.2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ vÀ£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æêÀÄw CA§ªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                         

    ¢£ÁAPÀ 12.10.2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ M¼ÀPÉÆÃmÉ «ÃgÀ§zsÉæñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ 7 £Éà ªÁrð£À°èzÀÝ £ÀgÀ¸ÉÆÃf EªÀgÀ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ²æÃn.PÉ £ÁUÀgÁd DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ £ÀgÀ¸ÉÆÃf EªÀgÀÄ ¥ÀrvÀgÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÉ, zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥sÀ®PÀ EqÀzÉà 2010 £Éà ¸É¥ÉÖA§gï ªÀiÁºÉà ºÀAaPÉAiÀÄ CAvÉÆåÃzÀAiÀÄ PÁrð£À CQÌ 9 QéAmÁ¯ï , UÉÆâ 1.85 QéAmÁ¯ï, CPÀëAiÀÄ PÁrð£À CQÌ 17.60 QéAmÁ¯ï UÉÆâ 2.95 QéAmÁ¯ï , £ÉªÀÄä¢ PÁrð£À Ì 14.50QéAl¯ï CQÌ, 2.40 QéAl¯ï UÉÆâ, 4.50 QéAmÁ¯ï ¸ÀPÀÌgÉ PÉ.J¥ï, ¹.J¸ï.¹ ¸ÀUÀlÄ PÉÃAzÀæ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ©¯ï ¸ÀA 1806/ ¢£ÁAPÀ 13.09.2010 gÀAvÉ JvÀÄÛªÀ½ ªÀiÁr ¤AiÀÄAwævÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ «vÀj¸ÀzÉà zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æÃn.PÉ £ÁUÀgÁd DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 12.10.2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¦ qÀ§Æèr PÁåA¦£À°èzÀÝ PÉ.UÉÆÃ¥À¯ÁgÁªÀ EªÀgÀÀ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ²æÃn.PÉ £ÁUÀgÁd DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ ¥ÀrvÀgÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÉ, zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥sÀ®PÀ EqÀzÉà 2010 £Éà ¸É¥ÉÖA§gï ªÀiÁºÉà ºÀAaPÉAiÀÄ CAvÉÆåÃzÀAiÀÄ PÁrð£À CQÌ 18.85 QéAmÁ¯ï ,3.90 QéAl¯ï UÉÆâ CPÀëAiÀÄ PÁrð£À 53.95 CQÌ, 8.75 QéAl¯ï UÉÆâ, 6.00 QéAmÁ¯ï ¸ÀPÀÌgÉ , £ÉªÀÄä¢ PÁrð£À 46.00 QéAl¯ï CQÌ, 7.50 QéAl¯ï UÉÆâ, 5.00 QéAmÁ¯ï ¸ÀPÀÌgÉ PÉ.J¥ï, ¹.J¸ï.¹ ¸ÀUÀlÄ PÉÃAzÀæ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ©¯ï ¸ÀA 27544/ ¢£ÁAPÀ 13.09.2010 gÀAvÉ JvÀÄÛªÀ½ ªÀiÁr ¤AiÀÄAwævÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ «vÀj¸ÀzÉà zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æÃn.PÉ £ÁUÀgÁd DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 12.10.2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ JªÀiï © PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ DgÉÆæ DzÉ¥Àà dªÀ½ EªÀgÀÀ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ²æà «±Àé£ÁxÀ DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ ¥ÀrvÀgÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÉ, zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥sÀ®PÀ EqÀzÉà 2010 £Éà ¸É¥ÉÖA§gï ªÀiÁºÉà ºÀAaPÉAiÀÄ CAvÉÆåÃzÀAiÀÄ PÁrð£À CQÌ 16.80 QéAmÁ¯ï ,3.50 QéAl¯ï UÉÆâ CPÀëAiÀÄ PÁrð£À 48.70 CQÌ, 8.20 QéAl¯ï UÉÆâ, 8.00 QéAmÁ¯ï ¸ÀPÀÌgÉ , £ÉªÀÄä¢ PÁrð£À 116.50 QéAl¯ï CQÌ, 18.50 QéAl¯ï UÉÆâ,9.00 QéAmÁ¯ï ¸ÀPÀÌgÉ PÉ.J¥ï, ¹.J¸ï.¹ ¸ÀUÀlÄ PÉÃAzÀæ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ©¯ï ¸ÀA 275445 ¢£ÁAPÀ 14.09.2010 gÀAvÉ JvÀÄÛªÀ½ ªÀiÁr ¤AiÀÄAwævÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ «vÀj¸ÀzÉà zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà «±Àé£ÁxÀ DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    ¢£ÁAPÀ 12.10.2010 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ JªÀiï © PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ DgÉÆæ ¸ÀÆUÀÄgÀAiÀÄå ¸Áé«Ä EªÀgÀÀ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ²æà «±Àé£ÁxÀ DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ ¥ÀrvÀgÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÉ, zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥sÀ®PÀ EqÀzÉà 2010 £Éà ¸É¥ÉÖA§gï ªÀiÁºÉà ºÀAaPÉAiÀÄ CAvÉÆåÃzÀAiÀÄ PÁrð£À CQÌ 27.25 QéAmÁ¯ï ,5.65 QéAl¯ï UÉÆâ CPÀëAiÀÄ PÁrð£À 96.50 CQÌ, 16.00 QéAl¯ï UÉÆâ, 9.00 QéAmÁ¯ï ¸ÀPÀÌgÉ , £ÉªÀÄä¢ PÁrð£À 64 QéAl¯ï CQÌ, 10 QéAl¯ï UÉÆâ,9.00 QéAmÁ¯ï ¸ÀPÀÌgÉ PÉ.J¥ï, ¹.J¸ï.¹ ¸ÀUÀlÄ PÉÃAzÀæ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ©¯ï ¸ÀA 275445 ¢£ÁAPÀ 14.09.2010 gÀAvÉ JvÀÄÛªÀ½ ªÀiÁr ¤AiÀÄAwævÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ «vÀj¸ÀzÉà zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà «±Àé£ÁxÀ DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ        

    ¢£ÁAPÀ 12.10.2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ JªÀiï © PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°èzÀÝ DgÉÆæ «ÃgÉÃAzÀæ EªÀgÀÀ £ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ²æà «±Àé£ÁxÀ DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀ vÀºÀ¹Ã¯ï PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¥Àj²Ã°¹zÁUÀ ¥ÀrvÀgÀzÀ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÉ, zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ¥sÀ®PÀ EqÀzÉà 2010 £Éà ¸É¥ÉÖA§gï ªÀiÁºÉà ºÀAaPÉAiÀÄ CAvÉÆåÃzÀAiÀÄ PÁrð£À CQÌ 13.55 QéAmÁ¯ï ,2.85 QéAl¯ï UÉÆâ CPÀëAiÀÄ PÁrð£À 44.80 CQÌ, 7.40 QéAl¯ï UÉÆâ, £ÉªÀÄä¢ PÁrð£À 16 QéAl¯ï CQÌ, 2.60 QéAl¯ï UÉÆâ,7.50 QéAmÁ¯ï ¸ÀPÀÌgÉ PÉ.J¥ï, ¹.J¸ï.¹ ¸ÀUÀlÄ PÉÃAzÀæ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ©¯ï ¸ÀA 275445 ¢£ÁAPÀ 14.09.2010 gÀAvÉ JvÀÄÛªÀ½ ªÀiÁr ¤AiÀÄAwævÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀrvÀgÀ aÃnzÁgÀjUÉ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀéAiÀÄ «vÀj¸ÀzÉà zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà «±Àé£ÁxÀ DºÁgÀ ²gÀ¸ÉÛzÁgÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.