Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Sep 2012

Reported Crimes



ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                gÀfAiÀiÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzïgÀ¦ü ¨Á¬ÄPÀnÖ , ªÀAiÀÄ: 25ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ  ªÀĺÀäzïgÀ¦ü vÀAzÉ ºÀ¸Éãï¸Á¨ï ¨Á¬ÄPÀnÖ FvÀ£ÉÆA¢UÉ FUÉÎ 07 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , ®UÀߪÁzÀ £ÀAvÀgÀ 02 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÉ£ÁßVzÀÄÝ , £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ  ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀiÁªÀA¢gÀÄ PÀÆr DPÉUÉ  ¤Ã£ÀÄ zsÀjzÁæªÀÄÄAqÉ E¢Ýà ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è ¤£ÀߣÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÁV¤AzÀ zsÀjzÀæ ºÀwÛzÉ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ DPÉUÉ ¸ÀeÉÃjAiÀÄ£ï ªÀÄÆ®PÀ ºÉjUÉ DVzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¸À®Ä PÉýPÉÆAqÀgÉ ¤AzÀÄ EzÉà UÉÆüÀÄ D¬ÄvÀÄ CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ , zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¸ÉÃjzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ: 29-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦qÀ§Äèöår PÁåA¥ï ±ÁSÁ¢æzÀUÁð ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ J®ègÀÆ ¸ÉÃj  §AzÀÄ DPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÁPÀ DUÀ¯ÁgÀzÉà vÀªÀgÀĪÀÄ£É ¸ÉÃj¢Ýà CAvÁ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ  oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/2012 PÀ®A.498(J) , 504 , 323 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   ¢:29-09-12 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄʯÁgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è 1] ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð,PÉÆgÀªÀgÀ, PÀÆ®PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á: ªÉÄʯÁgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 2] £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, PÉÆgÀªÀgÀ, PÀÄ®PÀ¸ÀħÄ, ¸Á: ªÉÄʯÁgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ( DgÉÆæ £ÀA: 2 ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ¼É) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄvÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ¥ÀqÉzÀÄ ¦.J¸ï.L. ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà ¹PÀÄÌ©¢zÀÄÝ  £ÁUÀ¥Àà FPÉAiÀÄÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. ¹QÌ©zÀݪÀ¤AzÀ  1) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀ 10 °Ã.¸ÉÃA¢ EzÀÝzÀÄÝ C.Q.gÀÆ.100/- 2) MAzÀÄ ¹ÖÃ¯ï ªÀÄUï 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.100/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:63/2012 PÀ®A:273, 284 L¦¹ 32, 34 PÉ.E.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                 ¢:29-09-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1430 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d¯Á® £ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÉÆAqÁ FgÀtÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà 45 ªÀµÀð, ¨ÉÃqÀgÀ, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:d¯Á® £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀ 10 °Ã.¸ÉÃA¢ EzÀÝzÀÄÝ C.Q.gÀÆ.100/- 2) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄUï 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.50/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄPÉðl AiÀiÁqÀð  oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:62/2012 PÀ®A:273,284 L¦¹ 32,34 PÉ.E.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
                ªÀÄÈvÀ gÀvÀߥÀà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §A¢zÀÄÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ¨ÁzɬÄAzÀ fêÀAvÀ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 30-09-2012 gÀAzÀÄ 9-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£ÀUÉ EzÀÝ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀÄUÀzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è 10-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 34/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 Hn a£ÀßzÀ UÀt PÁ«ÄðPÀ ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀëzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 1] ¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ£ÀUËqÀ 44 ªÀµÀð 2] §®ªÀAvÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ3] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ4] gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ltPÀ£ÀªÀÄgÀr J¯ÁègÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-ªÀÄÄAqÀ®UÀÄAqÀ ºÁUÀÆ5] CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á-Hn ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀUÉñÀ vÀAzÉ G¥Àà£ÀUËqÀ 30 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-Hn  FvÀ£À £ÀqÀÄªÉ ªÉʪÀi£À¸ÀÄì EzÀÄÝ EzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ. ¢-27/09/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj zÀÄgÀÄUÉñÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¢éà ZÀPÀæzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É eÁ®ºÀ½î¬ÄAzÀ ®QÌ ºÀ¼ÀîzÀ°è ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ  ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CqÀØ ¤°è¹ PÁj£À°èzÀÝ ªÀÄZÀÄÑ ,ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ,Hn a£ÀßzÀ UÀt ¸ÀAWÀPÉÌ CzsÀåPÀë£À£ÁV ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀzÉ EzÀÝ£É CAvÁ PÉÊAiÀÄ°è ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ ºÁUÀÆ vÀ£Àß eÉÆÃvÉVzÀÝ SÁd ¸Á§ ¸ÀºÀ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2012 PÀ®A-143.147.307.504.506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.09.2012 gÀAzÀÄ 187 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  30,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

29 Sep 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
   
                   PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  J£ï. ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: »mÁa ªÀiÁ®PÀ ¸Á: gÀÄzÀæA¥ÉÃmÉ ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀÄ vÁ:f: C£ÀAvÀ¥ÀÆgÀÄ (J¦) FvÀ£À »mÁa 110 ªÁºÀ£À EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ªÁå¦ÛAiÀÄ°èAiÀÄ zɸÀ®§AqÁ PÁåA¦£À°è PÉgÉ ¤ªÀiÁðt PÀªÀÄUÁj PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ D PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ £À£Àß »laAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 22.08.2012 gÀAzÀÄ ZÀ®PÀ gÁdÄ«UÉ DvÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ GvÀÛgÀ §gÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23.08.2012 gÀAzÀÄ zɸÀ®§AqÁ PÁåA¦UÉ §AzÀÄ PÉ®¸À £ÀqÉzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è £À£Àß »mÁa ªÀºÀ£À «zÀÄÝ ZÁ®PÀ EgÀ°®è. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ ªÀÄÄRå ©r¨sÁUÀUÀ¼ÁzÀ 1] læAiÀiÁPï ªÉÆÃl¸ï ð2] ¹«AUï ªÁ¯ïì-23] ¥ÉÊ®mï gÉUÀÆå¯Émï 4]¸É¯ïà ªÉÆÃmÁgï 5] qÉÊ£ÁªÀiÁ ºÁUÀÆ  E¤ßvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ: 5.80.000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅ¢zÀÄÝ EªÀÅ ªÁºÀ£ÀzÀ°è EgÀ°®è. ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ gÁdÄ PÀÆqÀ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt PÀ¼ÀĪÁzÀ ©r¨sÁUÀ¼À£ÀÄß zÉÆgÀQ¹ PÉÆqÀĪÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2012 PÀ®A 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

                   ¢£ÁAPÀ.21-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ vÀAUÀªÀÄä½UÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ JµÀÄÖ vÉÆj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄ£À¹UÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ-28/09/12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-30 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ  ²æà ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÀAUÀtÚ, 30 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-eÁVÃgÀ eÁqÀ®¢¤ß FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 23/2012 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                  ¢£ÁAPÀ 26-09-2012 gÀAzÀÄ 5-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ CA§ªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà, 35 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀ FPÉAiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ¼É §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj CA§ªÀÄä FPÉAiÀÄÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀ ¹r®Ä §r¢zÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 29-09-2012 gÀAzÀÄ 9-40 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà, 40 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ªÀįÁè¥ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 33/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                      ¸Á®UÀÄAzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ¸ÉÊAiÀÄzï £ÀfÃgÀCºÀäzï SÁ¢æ vÀAzÉ eɸÀÄzÀgÁd SÁ¢æ, 28 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À  ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 66/©-2 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÉð £ÀA. 65(J)-2 £ÉÃzÀÝgÀ°è d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj d«ÄäUÉ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ G¥À PÁ®ÄªÉ £ÀA. 36/5 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¤ÃgÁªÀj ¸Ë®¨sÀå EzÀÄÝ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, £ÀA. 3 PÁ®ÄªÉ G¥À«¨sÁUÀ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ ¦.qÀ§Æèöår PÁåA¥À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.         2) ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, n.©.¦ PÁqÁ G¥À «¨sÁUÀ ¦.qÀ§Æèöår PÁåA¥À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ DvÀ¤UÉ  AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀßZÀÑjPÉ ¤ÃqÀzÉ zÀĵÉàçÃgÀuɬÄAzÀ M¼À ¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr PÀëwà GAmÁUÀĪÀAvÉ PÉÃqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¤ ªÀiÁr £ÀA©PÉ zÉÆæºÀ ªÀiÁr ¤ÃgÁªÀj PÁ®ÄªÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄaÑgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA:  282/2012 PÀ®A.109,120(©),166,409,426,427,430,gÉ/«34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÀ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               UÉÆÃUÀªÀÄä UÀAqÀ qÁPÀ¥Àà ®ªÀiÁt 30 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ. ªÀÄvÀÄÛ 1] ¯ÉÆPÉñÀ vÀAzÉ Ql¥Àà 25 ªÀµÀð «zÁåyð 2] Ql¥Àà vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ¥Àà 45 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À 3] ºÉêÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ Ql¥Àà 40 ªÀµÀð J®ègÀÄ ®ªÀiÁt¸Á|| ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzÉå FUÉÎ 8-9 wAUÀ¼À »AzÉ dUÀ¼À DVzÀÄÝ DV¤AzÀ CªÀj§âjUÀÆ ¸Àj EgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 27/09/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 17.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆÃUÀªÀÄä UÀAqÀ qÁPÀ¥Àà ®ªÀiÁt FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ¯ÉÆPÉñÀ vÀAzÉ Ql¥Àà  EªÀ£ÀÄ £ÉÆÃr eÉÆÃgÁV £ÀPÀÄÌ, GUÀĽzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ ªÉÄîÌAqÀªÀgÉ®ègÀÆ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà £Á£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÝ®èzÉà PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉÃgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝ®èzÉ, G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 105/12 PÀ®A 504.323.324.354, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ: 18.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmÉUÉ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØ, 30 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ¸ÀÆUÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀÄAzÀgÉñÀ FvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä DAzsÀæ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 2 £Éà PÁæ¸ï£À°è ¸ÀÆUÀÄgÀAiÀÄå£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/E.J-75 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ¸ÀÄgÉñÀ gÉrØAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ªÀÄUÀ먀 ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CªÀ£À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ²ªÀA D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÀgÁ¨Á¢£À UÉÆèç¯ï D¸ÀàvÉæUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÁgÀ ¸ÀÄUÀÄgÀAiÀÄå FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.09.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:74/2012 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
  
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.09.2012 gÀAzÀÄ 125 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  22200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

28 Sep 2012

Press Note


:: ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ ::

¢£ÁAPÀ: 18.09.2012 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà zÀUÁðzÀ »gÉà ºÀ¼ÀîzÀ GvÀÛgÀ ¢QÌ£À zÀAqÉ ºÀwÛgÀ ¤Ãj£À°è CAzÁdÄ 25-30 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀªÀÅ ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV vÉðzÀÄÝ ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV JvÀÛgÀ 5-4 zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉƼÉvÀÄ ªÉÄïÉäöÊ ZÀªÀÄð ºÁUÀÆ PÉÊ, PÁ®Ä¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÀiÁA¸À QwÛ J®Ä§Ä PÁtÄwÛzÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀÆzÀ®Ä EgÀĪÀÅ¢®è £ÀqÀÄ«UÉ ±À®å PÀnÖPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀ§tÚ 22 ªÀµÀð PÀA¨ÁgÀ, ¸Á:¸ÀÄSÁ®¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï ¸ÀA: 11/2012 PÀ®A: 174(¹) zÀA.¥Àæ.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

    UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_  
                           
                     ¢£ÁAPÀ :27-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ²æïÁ¯ïªÀĺÀªÀÄäzï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ ªÀ: 30 eÁ:ªÀÄĹèA G:ªÉÄõÀ£ïPÉ®¸À ¸Á;AiÀÄ®UÀmÁÖ ºÁ:ªÀ: ºÀnÖ UÁæªÀÄ ü FvÀ£ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄĪÀiÁÛeï E§âgÀÆ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï ªÀ: 60 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄĸÀgÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ZÉ°èzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ  £ÁgÁAiÀÄt¥Àà¤UÉ  ¤ÃgÀÄ ZÉ®è¨ÉÃqÀ¥Àà ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄÄAzÉ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ PÉzÀgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ  F »AzÉ eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ Q«UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀlnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2012 PÀ®A. : 324,504,506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

             ¢£ÁAPÀ :27-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄzÀÄUÁð UÁæªÀÄzÀ zÉʪÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æà zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀ: 35 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: §rUÉvÀ£À ¸Á:gÁAiÀÄzÀÄUÁð FvÀ£ÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀ: 40 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G:§rUÉvÀ£À ¸Á: gÁAiÀÄzÀÄUÁð FvÀ£ÀÄ  PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁPÉà ¤AvÀÄ PÉÆAr¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DUÀ DvÀ£ÀÄ  AiÀiÁPÉà ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ £Á£ÉãÀÄ ªÀiÁr¢Ýä CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ ¤ªÀÄäªÀé£À ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CAzÀÄ vÀ£Àß°è EzÀÝ «Ää£À §¯É PÉÆAiÀÄÄåªÀ ¸ÀtÚzÁzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ DvÀ£À  JzÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 131/2012 PÀ®A. : 323,324,504, L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

                 ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ¸Á§UËqÀ ªÀiÁ°¥Ál¯ï 32 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-£À«®ÄUÀÄqÀØ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀtÚ vÀAzÉ ²ªÀtÚ UÀÄArAiÀĪÀgÀÄ 22 ªÀµÀð, ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀtÚ UÀÄArAiÀĪÀgÀÄ 25 ªÀµÀð E§âgÀÄ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ ¸Á-£À«®ÄUÀÄqÀØ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ¸ÀA§AzÀªÁV FUÉÎ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¸Àj EgÀzÉ ºÁUÀÆ ©üêÀÄgÁAiÀÄ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤A¨É VqÀUÀ¼À£ÀÄß ¨É¼É¹zÀÄÝ EzÀjAzÁV CªÀgÀÄ C¸ÀÆAiÉÄà ¥ÀlÄÖPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ¤A¨É VqÀªÀ£ÀÄß QvÀÄÛ ºÁQzÀÝjAzÀ, DvÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ-28/09/2012 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ 0800 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV £ÉÆÃr, EzÉà «µÀAiÀĪÁV «ZÁj¹zÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ DvÀ¤UÉ ¸À°PÉÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÁZÀåªÁÀV ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÁ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå 83/2012 PÀ®A-427.323.324.504. gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£ÀåzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                 ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï, 45 ªÀµÀð, ¸Á: GPÀÌ£ÀUÀgÀA,«±ÁR¥ÀlßA (J¦)FvÀ£ÀÄ ²æêÀÄw. ¸ÀÄeÁvÀ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ, 38 ªÀµÀð, «±ÁR¥ÀlßA(J¦), ºÁ:ªÀ: CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥À. FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DPÉAiÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ¸ÁV¹PÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ CªÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÀÄvÁÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÁQzÀÄÝ, DPÉAiÀÄÄ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¦UÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 03-09-2012 gÀAzÀÄ CªÀ£ÀÄ CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¦UÉ §AzÀÄ, DPÉAiÀÄ£ÀÄß  vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ.PÉÆlÖ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.09.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 281/2012 PÀ®A. 341,323,504,506,498(J), L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                         ²æêÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ ¸Á: zÉêÀvÀUÀ¯ï FPÉAiÀÄ §®èlV UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA:354 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÉêÀvÀUÀ¯ï  UÁæªÀÄzÀ  ²ªÀgÁd¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CAd£À¥Àà FvÀ£À mÁæöåPÀÖgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr UÀzÉÝAiÀÄ°è £Án ªÀiÁrzÀ §vÀÛzÀ ªÉÄïÉmÁæöåPÀÖgï PÉÃeï «Ã¯ï ¢AzÀ  ºÉÆqÉzÀÄ gÀÆ: 10,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §vÀÛªÀ£ÀÄß £Á±À¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ UÀAUÀªÀÄä½UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2012 PÀ®A: 427,506,504,447,323,354 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                  ¢£ÁAPÀ.27-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï-E®PÀ¯ï ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ºÀwÛgÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¥À£À¢ eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ.43 ªÀµÀð ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á.AiÀÄgÀdjé vÁ.¸ËzÀwÛ f.¨É¼ÀUÁ«. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨Á¢UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV EAf£ï ºÁUÀÆ ¨Áålj ªÉÊgÀÄUÀ¼À ±Álð ¸ÀPÀÆåðl¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀzÀj ¯Áj ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrzÀ 3 J.n.JA. ªÀIJ£ïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄzÀå vÀÄA§ÄªÀ SÁ° gÀnÖ£À ¥ÁåPÉmïUÀ¼ÀÄ M.C.Q.gÀÆ.25,28,637/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ï DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÝjAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA: 08/2012 gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ²æêÀÄw £ÁUÀgÀvÀß UÀAqÀ ªÀiÁzÉÃUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀ: 32, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀiÁzÉÃUËqÀ FvÀ¤UÉ CwAiÀiÁV ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀl«zÀÄÝ CzÀjAzÁV ªÀÄ£ÉÆùÜw ¸Àj EgÀ°¯Áè. ªÀiÁ£À¹PÀ ¹Üw ¸Àj¥Àr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀ£Àß fêÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛUÉÆArzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-28-9-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 03-15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÀ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 23/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt 

zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                ¢£ÁAPÀ 27-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß PÉAUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ ²ªÀgÁd£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀtÚ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÀgÁd¤UÉ zÀ£ÀUÀ½UÉ PÀlÄÖªÀ ¸ÉƼÉî ¥ÀgÀzÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÀlÖ®Ä §gÀĪÀ¢®è CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-09-2012 gÀAzÀÄ 6-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀ£À PÀlÄÖªÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ   AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 32/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 
    
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.09.2012 gÀAzÀÄ 10  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   2000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

27 Sep 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                   ¢£ÁAPÀ 26-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀÄ¹Ì ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Àà GzÁâ¼À °AUÁAiÀÄvÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| ªÀÄ¹Ì E§âgÀÄ ªÁAiÀÄÄ «ºÁgÀ¢AzÀ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ªÀÄ¹Ì - ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É «dAiÀÄ ®Qëöäà gÉÊ¸ï «Ä®è ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉ,J 36 ªÁAiÀiï 5918 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt UÉƽ¸À¯ÁUÀzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ §gÀÄwÛzÀÝ  §¸ÀªÀgÁd gÀªÀjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, Q«UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ ºÁUÀÄ EvÀgÉà PÀqÉUÀ¼À°è M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀæeÁÕ»£À ¸ÀÜwAiÀÄ°ègÀÄvÁÛ£É. WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 104/2012 PÀ®A 279, 338.L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« AiÀiÁPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ¢£ÁAPÀ 25-09-2012 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è «gÉñÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA.PÉJ 36 PÀÆå 6606 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ¸ÁB ¸ÉÆêÀįÁ¥ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.ºÀAa£Á¼ÀPÁåA¦£À°ègÀĪÀ J¦JA¹ ZÉPï ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ SÁ¹ÃªÀĸÁ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ SÁ¹A¸Á§¤UÉ JqÀUÁ® ZÀ¥Éà ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV, JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÀªÀÄä½UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 279/2012 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ: 26.09.2012 gÀAzÀÄ 8.40 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ±À²ªÀĺÀ¯ï nÌøï gÉÆÃqÀ ªÉÆÃaªÁqÀ PÁæ¸ï ²æà CAd£ÉÃAiÀÄå UÀÄr JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ±À²ªÀĺÀ® mÁQøï PÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n JA.¹. £ÀA: PÉJ 36/J¯ï-9533 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀzÀj PÁæ¸ÀzÀ°è JqÀ§® £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÁ£Àð ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤zsÁ£ÀªÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ ªÉÆÃaªÀqÀ Nt gÀ¸ÉÛ §AUÁgÀ §eÁgÀ PÀqɬÄAzÀ CgÉÆæªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 36/8367 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀ°UÉ eÉÆÃgÀV lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝzÀjAzÀ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÁzsÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£ÀÄ lPÀÌgÀ ªÀiÁr ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:111/2012 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄ°£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄ»w:_

                 FUÉÎ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄAdªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà 22 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.²æäªÁ¸ÀPÁåA¥À ºÁ.ªÀ.DªÀÄ¢ºÁ¼À. FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ²æäªÁ¸ÀPÁåA¦£À°è dgÀÄVzÀÄÝ CPÉUÉ M§â ªÀÄUÀ½gÀÄvÁÛ¼É. DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ  PÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAUÀ¸ÀgÀ ¸ÀºÀªÁ¸ÀPÉÌ ©zÀÄÝ DPÉUÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÀgÀ®Ä G½zÀ 6 d£À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ   ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÀA¥Àæw ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ DPÉAiÀÄÄ DªÀÄ¢ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¥Á®PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ.02-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J¯ÁègÀÄ PÀÆr CPÉUÉ  vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀ°®èªÉAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.      CAvÁ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:   113/12 PÀ®A.498(J), 323, 506(2) L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  
.


PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ZÉ£ÀßgÉrØ vÀAzÉ ¸ÀtÚ CAiÀiÁå¼À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ, G:MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FvÀ£ÀÄ PÀĮĸÀA© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è£À ¸ÀªÉð £ÀA: 1476/2 «¹ÛÃtð 4.36 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ F £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è ¥ÁèlÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä mÁæöåPÀÖgï ºÁUÀÆ CzÀgÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÁzÀ næ®ègï PÀÄAn ¯ÉêÀ¯ï ¨ÉèÃqï ªÀÄvÀÄÛ DgÉ (UÁqÀgï ) ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ 20 n£ï UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ EnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2345 UÀAmÉUÉ ZÉ£ÀßgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÉÆA¢UÉ  JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ mÁæöåPÀÖgï  ºÁUÀÆ CzÀPÉÌ ¸ÀA¨sÀ¢¹zÀ ªÉÄîÌAqÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè CzÀÝjAzÀ F ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß 1) ¸ÉÊAiÀÄzï ªÉÆâ£ï 2) ¸ÉÊAiÀÄzï ªÉÆâ£ï £À ªÀÄUÀ 3) ¸ÉÊAiÀÄzï °AiÀiÁPÀvï 4) E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ 5) ¥sÁgÀÄPï J®ègÀÆ ¸Á:PÀÄ®¸ÀÄA© PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ F eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÝ zÉéõÀ¢AzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2012 PÀ®A:379 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

26 Sep 2012

Reported Crimes


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                            ¢£ÁAPÀ: 25/9/12gÀAzÀÄ 09-30UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ ºÀ¼Éî¥Àà, ¥ÀÆeÁj, eÁ:G¥ÁàgÀ, ¸Á:ºÀĸÉãÀ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ PÉJ-33,2508gÀ CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ PÀ«vÁ¼À-73PÁåA¥ï gÀ¸ÉÛÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÉÆøïÖ gÁªÀÄtÚ£ÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽwzÀÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ zÉêÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ, eÁ:¨sÉÆë,11ªÀµÀð, 5£Éà vÀgÀUÀw «zÁåyð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀjUÉ   wêÀæ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà , eÁ:ªÀqÀØgÀ, 45ªÀµÀð, G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:ºÀĸÉãÀ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: : 93/2012 PÀ®A: 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                   ¢£ÁAPÀ:25.09.2012 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉÉUÉ 1 £Éà Pɦ¹ ªÉÄãï gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀÀæ gÀ¸ÉÛ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  C¤Ã¯ï ¥ÀmÉïï vÀAzÉ ¸ÀĨsÀ£ÁxÀ ¥ÁmÉïï, G: ¯Áj qÉæöʪÀgï, ¸Á: ¥ÀAZÀPÀgÀÄ f: ¹¢ gÁdå: ªÀÄzÉå ¥ÀæzÉñÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA: ¹.f.N-7 JA.©-3775 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ Pɦ¹ ªÉÄãï UÉÃmï ºÀwÛgÀ   ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà, 28 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: AiÀiÁzÀªÀ £ÀUÀgÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/AiÀÄÄ-7691 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß lPÀÌgï PÉÆlÖzÀÄÝ C®èzÉà CzÉà jÃw E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-36/Dgï-7287 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉmÁÖVvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  73/2012 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

                                                       
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

         FgÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 30 ªÀµÀð eÁB §rUÉÃgÀ GB PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸ÁB ¹gÀªÁgÀ [UÀAqÀ] ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢UÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ ²æêÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀtÚ 25 ªÀµÀð eÁB §rUÉÃgÀ GB ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸ÁB ¹gÀªÁgÀ  FPÉUÉ  CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÉ®¸ÀUÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ  CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2012 PÀ®AB 498[A], 323,504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ; 25.09.2012 gÀAzÀÄ 11.45¬ÄAzÀ  12.45 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è                                                                  ºÀ¼É d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ zÀ°è    ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà, 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: PÀÆ°,     ¸Á: ºÀ¼É d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV DAzsÀæ¢AzÀ JgÀqÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è MlÄÖ 30 °Ã. ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆj£À ºÀ¼É d£ÀvÁ PÁÀ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ C.Q.gÀÆ: 300/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2012 PÀ®A: 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 273,284 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ «ÃgÀÄ¥ÀtÚ ¸ÀAUÀ£Á¼À ªÀ: 23, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®äAV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ PÀqÉ zÁj »rzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀ:35, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀ: 34, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À E§âgÀÄ ¸Á: PÀ®äAV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ DvÀ¤UÉ  ¤£Àß vÀAzÉ fêÀAvÀ EgÀĪÁUÀ ¤ªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ ªÀiÁjzÁÝ£ÉAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ DvÀ£À  ºÉUÀ® ªÉÄð£À ¨ÁgÀPÉÆî£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆtPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA: 124/2012 PÀ®A 341, 323, 324, gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


                 CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 55 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ 1]¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 53 2) ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 423) ²ªÀ§¸Àì£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 55 4) ²ªÀ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ: 24 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£À J¯ÁègÀÆ ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À EªÀjUÉ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA¨sÀA¢UÀ¼ÁVzÀÄÝ ¦vÁæfðvÀ D¹ÛAiÀÄ ¥Á®Ä ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. EzÉà «µÀAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzÀ M§âjUÉƧâgÀÄ zÉéõÀ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 32 gÀ°è mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 36 n.J 9629 £ÉÃzÀÝjAzÀ ©vÀÛ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ PÀÆr ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ £ÁåAiÀÄzÀ ºÉÆ® £ÁåAiÀÄ §UÉ ºÀjAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ ©vÀÛ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj  ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛAiÀįÉà CAvÁ CAiÀÄå£ÀUËqÀ¤UÉ PÉÆqÀ°  gÁqÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¤ßUÉ, JqÀQUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À vÀªÀÄä CªÀÄgÉÃUËqÀ¤UÉ  CªÀgÀÄ  ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆ® ©vÀÛ¨ÉÃqÀj CAvÁ mÁæPÀÖgïUÉ CqÀØ ºÉÆÃzÁUÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánïï FvÀ£ÀÄ  mÁæPÀÖgï¢AzÀ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ E§âjUÉ ºÁ¬Ä¸À®Ä §AzÁUÀ C°èUÉ §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä £ÁUÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ GªÉÄñÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ mÁæPÀÖgï ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ £ÁUÀ£ÀUËqÀ¤UÉÀ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ GªÉÄñÀ¤UÉ JzÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌrUÉ ºÁ¬Ä¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ J¯ÁègÀÆ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 123/2012 PÀ®A 504. 323. 324. 326. gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                                                                                                                                                                                             ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.09.2012 gÀAzÀÄ 161  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   24,700 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

25 Sep 2012

Reported Crimes


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                          ¢£ÁAPÀ: 24.09.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAlAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄPÀÛA ¸Á§ fÃ¥ï £ÀA PÉ.J.36/JA.5353 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á|| £ÀªÀ®PÀ¯ïFvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥ï £ÀA: PÉJ 36 J5353 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄoÀgɪÀÄä PÁåA¦£À ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ JqÀ¨ÁUÀzÀ°è ¤zsÁ£ÀªÁV §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ J.¹.£ÀA: PÉJ 36/J1844 ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ fæ£À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ°è fæ£À ªÀÄzsÀå ¨ÁUÀzÀ ¹Ãn£À §®¨sÁUÀPÉÌ PÀĽvÀ Cad£ÀAiÀÄå vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¸Á: gÁªÀPÉÆAqÀ zsÀ£ÀªÁqÀ ªÀÄAqrÃvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj CEPÉAiÀÄ §®vÉÆqÉAiÀÄ°è ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ°£À PɼÀUÉ vÀgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ  ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ .CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2012 PÀ®A: 279,3337,338, L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                   ¢£ÁAPÀ 24-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 04-50 UÀAmÉUÉ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÁUÀgÁd vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀÄB 12 ªÀµÀð eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ «zsÁåyð ¸ÁB ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-36 ªÉÊ-8787 £ÉÃzÀÝgÀÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß  CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁUÀgÁd¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ¤UÉ §®UÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ §®ºÀuÉUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2012 PÀ®A 279,337 L¦¹ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
zÉÆ©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 24-09-2012 gÀAzÀÄ ) ªÉAPÀlgÉrØ, ¸Á: M¼À§¼Áîj2) gÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ¸Á: M¼À§¼Áîj
3) «ÃgÁgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ¸Á: M¼À§¼Áîj4) zÀ±ÀgÀxÀgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ ¸Á: M¼À§¼Áîj5) ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ºÉqÀV£Á¼À
EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉêÀÄgÀrØ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÉrØ, 35 ªÀµÀð, gÀrØ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: M¼À§¼Áîj vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À ºÉAqÀw ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ M¼À§¼Áîj ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð 177 gÀ°è EgÀĪÀ 8 JPÀgÉ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 JPÀgÉAiÀÄ 2 wAUÀ¼ÀzÀ ºÀwÛ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀ¤AzÀ ºÀgÀV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀgÉ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¼É¨Á¼ÀĪÀ ºÀwÛ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß ®ÄPÁì£À ªÀiÁr EzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DvÀ¤UÉ ºÉÆ®zÀ°è §gÀ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 277/2012 PÀ®A.143,147,447,427,341,504,506 gÉ/«149 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                                                                                                                                                                                                        .            ¢£ÁAPÀ:-23-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è UÀuÉñÀ «¸Àdð£ÉAiÀÄ ¸ÀAzsÀ§ðzÀ°è, 1) ¸Àa£ï zÉÆnºÁ¼À 2) ¯ÉÆPÉñÀ vÀAzÉ FgÀtÚ 3) UÉÆÃ¥Á® @ UÉÆ¥Áå 4) £ÁUÀÄ vÀAzÉ ¸Á§tÚ 5) ¤gÀAd£À @ ¥Á¥ÀÄ 6) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ 7) ºÀ£ÀĪÉÄñÀ zÉÆgÉ vÀAzÉ ©üªÀÄ¥Àà 8) ¸ÀÄgÉñÀ J¯ÁègÀÆ ¸Á-zÉêÀzÀÄUÀð  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉݱÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æà C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉÀ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-¨sÀUÀvÀ¹ÀAUï MtÂ, zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉʬÄåAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ, ¦ügÁå¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉà ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀjUÉ ¥ÀÄ£ÀB ºÉÆqÉzÀÄ DvÀ£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-36 J¯ï-5929 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀ°è¤AzÀ dfÓ dRAUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2012 PÀ®A,143,147,448,427,506 gÉ/« 149 L¦¹  £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ :24-09-2012 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄå¼À¥Àà ªÀ:30 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¤ÃgÀ®PÉÃj vÁ:°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ü ªÀÄvÀÄÛ §¸À°AUÀ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À  ºÉÆ®zÀ°è n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ 1)zÉêÀ¥Àà ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï 2)²ªÀ£À¥Àà ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï 3)£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ£À¥Àà ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï4)§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà ¸Á:ªÉÄâ£Á¥ÀÆFgÀÄ 5)gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà 6)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà J®ègÀÆ eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á:¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ DvÀ¤UÉ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉà n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À  ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr   PÉʬÄAzÀ,   PÉÆrè PÁ«¤AzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  127/2012 PÀ®A. : 143,147,323,324,447,504, ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ:-22-09-2012 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀģɬÄAzÀ ²æà C§Äݯï SÁzÀgï vÀAzÉ CºÀäzï ºÀĸÉÃ£ï ªÀ:52 eÁ:ªÀÄĹèA G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ n £ÀA:2450 ¸Á:eÉ.¦.PÁ¯ÉÆä 1/19 ºÀnÖ PÁåA¥ï  FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀ¹äêÀiÁ vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgï ªÀ:18 EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ §mÉÖ ºÉƼÉAiÀÄĪÀ «ÄµÀ£ï PÀ°AiÀÄ°PÉÌ CAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è J¯Áè ¸ÀA§A¢PÀ HjUÀ½UɯÁè ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV J°èAiÀÄÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è.   CAvÁ ü PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2012 PÀ®A . ºÀÄrV PÁuÉ .£ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

             .
ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß  ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ :24-09-2012 gÀAzÀÄ 15-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è  ²æêÀÄw «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀ:28 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ G:PÀÆ° ¸Á:ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ ü ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ®ÄUÀªÀÄä E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ «dAiÀÄ®Qëöä EªÀgÀ  ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À Dj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CAiÀÄå¼À¥ÀÝ ªÀ:30 eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á:¤ÃgÀ®PÉÃj vÁ:°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï¤AzÀ «dAiÀÄ®QëöäAiÀÄ vÉÆUÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ºÀjV DPÉUÉ  J¯Éà ¸ÀƼÉà ¤ªÀÄä ºÉƪÀ£ÀÄß ºÀjV¢Ýä K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj ªÀiÁrPÉÆÃj CAvÁ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV DPÉAiÀÄ ü ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ DPÉUÉ  ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ  °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2012 PÀ®A. :447,323,354, ,504, L¦¹.¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w:-
                 ¢:24-09-2012 gÀAzÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, ¸Á:gÁªÀÄtÚ EªÀgÀÄ UÉÆÃ¥À£ÀzÉêÀgÀ ºÀ½îUÉ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£À  ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà ¸Á:CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß vÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, ºÁUÀÄ EvÀgÉ 3 d£À J®ègÀÄ ¸Á:gÁªÀÄzÀÄUÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ d£ÀvÁ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ºÁUÀÄ zËdð£Àå¢AzÀ MAzÀÄ PÀæµÀgï ªÁºÀ£ÀzÀ°è C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/2012 PÀ®A: 366 gÉ/« 34 L¦¹.CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.09.2012 gÀAzÀÄ 117 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    22800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

24 Sep 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

          ¢£ÁAPÀ :22-09-2012 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ D£Àéj UÁæªÀÄzÀ ²æúÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ¼ÀzÀ¥Àà ªÀ: 45 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ° ¸Á:D£Àéj FÃvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ 1)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ¼ÀzÀ¥Àà ªÀ:382)ZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀ:25 E§âgÀÆ eÁ:£ÁAiÀÄPÀ  §AzÀÄ  zsÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©qÀ¨ÁåqÀ CAvÁ CAwAiÉÄãÀ¯Éà CªÀÅ K£ÀÄ ªÀiÁrzÁªÀ¯Éà ¤£ÀUÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ zÀ©â PÀ°è¤AzÀ §®zÀªÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ,   EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ   ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 122/2012 PÀ®A. : 323,324,504,506,¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                  ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ CNªÀįɥÀà ªÀAiÀiÁ- 55 eÁw-®ªÀiÁtÂ, G- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á||UÉÆÃgɨÁ¼À vÁAqÁ -2 FvÀ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¨ÉÃgɨÉÃgÉAiÀiÁV ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¢: 21-09-2012 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆÃgɨÁ¼À vÁAqÁ £ÀA-2 gÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ CNªÀįɥÀà£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ C°èUÉ DvÀ£À ªÀÄUÀ ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ,®ZÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀįɥÀà , PÀȵÀÚ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà J®ègÀÆ eÁw- ®ªÀiÁt ¸Á- UÉÆÃgɨÁ¼À vÁAqÁ -2 J®ègÀÆ §AzÀªÀgÉà £ÁªÀÅ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£ÀªÉÄìĹzÉÝªÉ CAvÁ ¤£Àß ºÉAqÀw ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ¼É ºÉüÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè K£À¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀªÀgÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁrzÀÄÝ EªÀ¤AzÀ¯Éà dUÀ¼À EªÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 206/2012 PÀ®A 504, , 324, 506 s¸À»vÀ 34 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                    ¢£ÁAPÀ: 23.09.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 35 ªÀµÀð ¸Á: PÀ¸Éâ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉJ 36/n©1715 ªÀÄvÀÄÛ mÁæöå° £ÉzÀÝ£ÀÄß °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è K¼ÀÄ ªÉÄ樀 PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ qÁ§ ªÀÄÄAzÉ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ  ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß PÀAmÉÆæÃ¯ï ªÀiÁqÀzÉà gÉÆÃr£À GvÀÛgÀzÀ §¢AiÀÄ°è E½¹ C°èzÀÝ eɸÀ̪ÀÄ «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁdÄ mÁæ£ïì ¥sÁªÀÄðgï UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÉÆgÉzÀ UÁAiÀĪÁV vÀ¯ÉAiÀÄ°è wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®è°è ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.C®èzÉà mÁæöå£ïì ¥sÁªÀÄðgï £À JgÀqÀÄ PÀA§UÀ¼ÀÄ dRA DVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà dƤAiÀÄgï ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ï  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:195/2012 PÀ®A: 279,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.    

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

                  ¢£ÁAPÀ ¢: 23-09-2012 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA.PÉÌ ¸Á¯ÁUÀÄAzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ ZÉPï qÁå«Ä£À°è PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀ vÀgÀ¯ÉAzÀÄ ºÉÆÃV ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ªÀAiÀiÁ: 13 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ «zÁåyð ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ EªÀ£ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄAaPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©¢ÝzÀÝjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß ªÉÄÃ¯É J¼ÉzÀÄPÉƼÀÄî®Ä ºÉÆÃzÀ UÀuÉñÀ vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà «zÁåyð ªÀAiÀiÁ: 12 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj qÁå«Ä£À°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ²æÃ.£ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ zÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ.AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 31/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

    zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ:-24-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ @ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà AiÀÄ®èzÉÆrØ 25ªÀµÀð,£ÁAiÀÄPÀ,G-J¯ÉQÖçPÀ¯ï PÉ®¸À ¸Á-vÀ¥ÀàUÀÄAqÀ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀð  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß J¯ÉÃQÖçÃPÀ¯ï CAUÀrAiÀÄ°è EzÁÝUÀ gÀ¦üPï vÀAzÉ UÀ¥sÀÆgï¸Á§ 2) ªÀĺɧƧ 3) eÁ¤AiÀÄ E§âgÀÆ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 10 jAzÀ 15 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á-zÉêÀzÀÄUÀð  PÀÆr ¸ÀªÀiÁ£À GzÉݱÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ @ ¸ÀÄgÉñÀ FvÀ£À  vÀªÀÄä UÉÆÃ¥Á®£ÀÄ UÀÀuÉñÀ£À ªÉÄgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ CªÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉÃ¯É CAvÁ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ¤UÉ  ''®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÉÃ'' CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß M¼ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆUÉzÀÄ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁr J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ ºÉAUÉ §eÁgÀzÀ°è ¨Á¼ÀÄ« ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ gÀ¦üÃPï FvÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÉÊ£À¢AzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ gÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ J¯ÉÃQÖçÃPÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆèÉʯï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/- gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2012 PÀ®A,143,147,148,448,323,324,504,427, 506(2) gÉ/« 149 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

               ¢£ÁAPÀ:-24-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ªÉÄÃ£ï §eÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ²æà ªÀĺÀªÀÄzï PÀªÀÄÄgÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄzï d»gÀÄ¢Ýãï 35ªÀµÀð,ªÀÄĹèA G- n.« ¸À«ð¸ï ¸Á- ¸ÀgÉÆÃf¤ Nt zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀi˯Á£Á n.« ¸À«ð¸ï CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 jAzÀ 20 d£À Dgï.J¸ï.J¸ï. PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄ ²æà ªÀĺÀªÀÄzï PÀªÀÄÄgÀÄ¢ÝÃ£ï  FvÀ£À CAUÀrAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ CAUÀr KPÉ vÉUÉ¢gÀÄªÉ ¤£Àß CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄZÀѨÉÃPÀÄ CAvÁ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:R¥ÁvÀUÉƽ¹gÀĪÀÅzÀ®èzÉ n.« UÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQ ®ÄPÁì£ÀÄ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉzÀgÉ fêÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀUÉÊgÉ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2012 PÀ®A,143,147,148,448,323,324,504,427, 506(2) gÉ/« 149 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 
    
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 24.09.2012 gÀAzÀÄ 86 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  13,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.