Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Dec 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 09-12 12-2015 ರಂದು 09-00 am ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ªÀgÀnÖ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-DqÀÄPÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á-ªÀgÀlUÉÃgÁ Nt eÁ®ºÀ½î. ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯದಂತೆ ದಿನಾಂಕ 02-12-2015 ರಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ 1 ಆಡು 4 ಓತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದಂತೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ರಾಯಪ್ಪ ತಂದೆ ಮುದುರಂಗಪ್ಪ ಸಾ-ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಇವನ 5 ಆಡುಗಳು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 02-12-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದಿನಾಂಕ 02/03-12-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 12-00 ಗಂಟೆಯಿಂದ 02-00 ಗಂಟೆಯ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಆಡುಗಳು ಮತ್ತು 4 ಓತುಗಳು ಎಲ್ಲಾವುಗಳ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 40,000 ಸಾವಿರ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನವುಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.154/15 PÀ®A. 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¢£ÁAPÀ 8/12/15 gÀAzÀÄ1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà eÁw PÀÄgÀħgÀÄ 20ªÀµÀð  G: «zÁåyð ¸Á:±ÁªÀAvÀUÀ¯ï vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 E-6552 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÉÆî¢¤ß PÀqɬÄAzÀ ±ÁªÀAvÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄ ªÁUÀ ¹gÀªÁgÀ PÀ«vÁ¼À  ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÉÆî¢¤ß §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¹gÀªÁgÀ PÀqɬÄAzÀ PÉJ¸ïDgïn¹§¸ï £ÀA. PÉJ-36 J¥sï-988 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ r¥ÉÆà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA. PÉJ-36 J¥sï-988 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ  ªÀÄ®èAiÀÄå£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà eÁw PÀÄgÀħgÀÄ    38 ªÀµÀð G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ  ¸Á: ±ÁªÀAvÀUÀ¯ï vÁ: zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.248/15 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                  ¢£ÁAPÀ 8/12/15 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ/DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ PÀgÉæ¥Àà 30ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¸ÀzÀPÀ®UÀÄqÀØ vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-35/ AiÀÄÄ-4910 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀA¢¯É¥Àà 45 ªÀµÀð    eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á:PÀ¸À£ÀzÉÆrØ, vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £Àqɹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ  UÀ§ÆâgÀÄ-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è UÀ§ÆâgÀÄ ªÉÄʯÁgÀ °AUÉñÀégÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ±Á» zÁ¨Á ¸À«ÄÃ¥À ¥ÀÆ¯ï ºÀwÛgÀ ¹ÌÃqÁV PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃtPÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® mÉÆAPÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀĤUÉ ªÀÄÆV£À°è & Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀ zÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.  CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.155/15 PÀ®A 279, 337,304(J) L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

               ¢£ÁAPÀ 7/12/15 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ 2300 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÄzÀUÀ¯ï °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ J¦JA¹ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ/DgÉÆæ ZËgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÉÛãÀ¥Àà gÁgÁ« eÁw Qæ²ÑAiÀÄ£ï 27 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀjUÀgÀ Nt ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 Ef-9052 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ EgÀĪÀ PÀ°èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ, §®PÁ®Ä vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/15 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                  ದಿನಾಂಕ;-09/12/2015 ರಂದು ಮೃತ ಹುಲುಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ 25 ವರ್ಷ, ಜಾ;-ಚಲುವಾದಿ,;-ಒಕ್ಕಲುತನ.                ಸಾ;-ಗೌಡನಭಾವಿ ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು.FvÀ£À ಅಣ್ಣನಾದ  ಹುಲಗಪ್ಪ ಈತನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಬೇನೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸಲು ಸರರಿಯಾಗಿ ಬಾರದೆ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕನಾದ ಬಸವರಾಜ ಈತನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕೆ..36-ಈಡಿ-4902 ನೇದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮೂರಿನಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಮುಖಾಂತರ ನಾರಾಯಣನಗರ  ಕ್ಯಾಂಪ್ ದಿಂದ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾರಾಯಣ ನಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ ಮುದುಕಪ್ಪ ಬಾರಿಕೇರಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಜಗಾರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊ0ಡು ಹೋಗುವಾಗ್ಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಜಗಧೀಶ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ್ ಕೆ..36-ಈಡಿ-4740 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಜಗಾರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊ0ಡು ಬಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕರುಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜನಿಗೂ ಸಹ ತಲೆಗೆ,ಹಣೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಜಗಧೀಶ ಈತನಿಗೂ ಸಹ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಗಾಯಾಳು ಹುಲುಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ ಇವರನ್ನು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಸಿರಗುಪ್ಪ ನಗರ ದಾಟುವಾಗ್ಗೆ  ಹುಲುಗಪ್ಪ ಈತನು ತನಗಾದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-15 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಈ ಅಪಘಾತ ಇಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕರುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಜಗಾರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ.ಸದರಿ ಎರಡೂ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಚಾಲಕರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 184/2015.ಕಲಂ.279,337,304()ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ¢£ÁAPÀ 7/12/15 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmɬÄAzÀ 8/12/15 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ¹Ì °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ¼É §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ºÁqÀðªÉÃgï CAUÀrAiÀÄ ªÉÄð£À vÀUÀqÀ£ÀÄß  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ©aÑ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1,50,000/- ªÀÄvÀÄÛ 57,000/- QªÀÄäwÛ£À ¸ÁåªÀĸÀAUÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉʯï J¯Áè ¸ÉÃj CA.Q. gÀÆ. 2,07,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ ¤AUÀgÉrØ vÀAzÉ UÀÄgÀ£ÀUËqÀ 28 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀĹÌ. vÁ; °AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/15 PÀ®A 457, 380 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .  
       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.12.2015 gÀAzÀÄ 63 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,500/- gÀÆ. .UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.