Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Oct 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢£ÁAPÀ 12-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉUÉ Pɦ¹AiÀÄ 2 £Éà WÀlPÀzÀ ©.JA.1 gÀ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À E.E, D£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgÀ J.E.E, «ÃgÀ¥Àà J.E.E( ¸É¦üÖ EAf¤ÃAiÀÄgï), PÁ²£ÁxÀ eÉ.E, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄUÉ vÀÄvÀð PÉ®¸ÀPÉÌ ºÁdgÁUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ d«Äògï C° vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï, ªÀÄvÀÄÛ fAzÀªÀ°, £ÀgÀ¸À¥Àà, D±ÀèA¥Á±À, JA.r.gÀ¦üPï, UÀÆqï¸Á¨ï, ªÀÄ®è¥Àà, ©üêÀÄ¥Àà PÀÆr Pɦ¹ ¥ÁèAmï£À°è 2 £Éà WÀlPÀzÀ ¨ÉÊ®gï ªÉÄAmɣɣïì PÉ®¸ÀPÉÌ ºÁdgÁV ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ vÁªÀÅ eÁªÀiï DzÀ §Æ¢ QèAiÀÄgï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ©.JA:1 gÀ ¨ÁlªÀiï AiÀiÁ±ï J¯ÉQæöÖPÀ¯ï qÉÆÃgï vÉUÉzÀ vÀPÀët ¨ÉÊ®gï M¼ÀUÀqɬÄAzÀ ¨ÉAQAiÀÄ §Æ¢ MªÉÄä¯É ºÉÆgÀUÉ ¹r¢zÀÝjAzÀ fAzÀªÀ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ ¨sÁj ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÆqï¸Á¨ï, D¸ÀèA¥Á±À, JA.r gÀ¦üÃPï, ªÀÄ®è¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄ¥Àà, EªÀjUÉ ¸ÁzÁ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. Pɦ¹AiÀÄ ©.JA: 1 gÀ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À J.E.E, D£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgÀ J.E.E, «ÃgÀ¥Àà J.E.E, ( ¸É¦üÖ EAf¤ÃAiÀÄgï), PÁ²£ÁxÀ eÉ.E EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©.JA. 1 gÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁdgï EgÀ¯ÁgÀzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ vÀªÉÄä®èjUÉ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÉåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÉà , AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁgÀzÉà gÀPÀë PÀªÀZÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁgÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÀaÑzÀÝjAzÀ F WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ d«Äògï C° vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï, 45 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: mÉQßñÀ£ï ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: mÉÊ¥ï-6/72 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2011 PÀ®A: 287, 337, 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.

²æêÀÄw §AUÁgÀªÀÄä UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà §£ÀÆßgÀ ªÀAiÀiÁ: 32. eÁw: ºÀjd£À G: PÀÆ° ¸Á: ¹gÀªÁgÀ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ gÀAUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ FUÉÎ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁV C°è°è aQvÉìªÀiÁr¹zÀgÀÆ UÀÄtªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 10-10-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£À ºÉAqÀw §AUÁgÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ §¸ÀªÀgÁd¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁV Hl«®èzÉà ¤vÁætªÁV PÀĹzÀÄ ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 13.10.2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 40/11 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.10.2011 gÀAzÀÄ 76 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,700 /- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.