Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
           ¢£ÁAPÀ:29/8/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ «gÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà GlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄt vÉÆÃqÀĪÀ ¥Á½AiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è (1) ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ 22 eÁw ZÀ®ÄªÁ¢ (2) §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà eÁwB ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB20 (3) AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà eÁwB ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB 45 ¸ÁB GlPÀ£ÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:121/2013 PÀ®A:341,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
          ¢£ÁAPÀ:29/8/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà E§âgÀÆ GlPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄt vÉÆÃqÀĪÀ ¥Á½AiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è 1) «gÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà eÁwB ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB 26 (2) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà, eÁwB ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB 23 (3) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà eÁwB ZɮĪÁ¢ ªÀAiÀÄB 22 J®ègÀÆ ¸ÁB GlPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:120/2013 PÀ®A:341,323,504,506 gÉ/« 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ 29-08-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj CPÀëvÁ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 13 ªÀµÀð eÁw ªÀÄrªÁ¼ï G: PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á: ªÀÄ¹Ì FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ §mÉÖ MUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ªÀÄ¹Ì UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÀjzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ ªÉÄãï PÉãÁ¯ïUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ §mÉÖ MUÉAiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Æ eÁj ©zÀÄÝ ¤ÃjUÉ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ 66 £Éà vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ±ÀªÀªÁV ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÀĪÀiÁj CPÀëvÁ FPÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÉãÁ®zÀ°è PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁw ªÀÄrªÁ¼ï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÀªÀ®PÀ¯ï vÁ : ªÀiÁ£À«  gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 13/2013 PÀ®ªÀÄ: 174 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 

                 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:31.08.2013 gÀAzÀÄ 268 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   40,800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

30 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ªÀÄ»§Æ¨ï FvÀ£ÀÄ UÀÄdj ªÀå¥ÁgÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁPÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. NtÂAiÀÄ°è zÁjAiÀÄ°è ºÁPÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉýÃzÀÝPÉ ªÀÄ»§Æ¨ï FvÀ£ÀÄ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.08.2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÀ® 6.30 UÀAmÉUÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁAiÀÄ, 40 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹, ¸Á: 1 £Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà dÄUÀj ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁPÀ¨ÉÃqÀ CAwAiÀiÁ CAvÁ CAzÀÄ MAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj eÁ° PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ G©â£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2013 PÀ®A: 324, 504 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw dAiÀIJæà UÀAqÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà UÉÆÃr£Á¼À ªÀ: 30, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: D±Á PÁAiÀÄðPÀvÉð ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ  D±Á PÁAiÀÄðPÀvÉð PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀtÚ azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà UÉÆÃr£Á¼À ªÀ: 55 ªÀµÀð,eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À vÀAzÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÁ¸À«zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆæ PÉÊAiÀÄ°è ªÀÄZÀÄÑ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr £É®èPÉÌ PÉqÀ«zÁUÀ DPÉAiÀÄÄ DvÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄaÑ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ JgÀqÀÄ PÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÉgɺÉÆgÉAiÀĪÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2013 PÀ®A 448, 504, 354, 324, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ.30/08/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæPÀÖgÀ EAf£ï £ÀA.PÉJ-36-nJ-8381 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ°.£ÀA.PÉJ-36-nJ-8382 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà PÀ£À¸Á« mÁæPÀÖgÀ.£ÀA.PÉJ-36-nJ-8381 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á.¦PÀ½ºÁ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß D²ºÁ¼À - SÉÊgÀªÁqÀV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©.f.£ÁAiÀÄÌ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ D²ºÁ¼À vÁAqÁ¢AzÀ SÉÊgÀªÁqÀV PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà mÁæPÀÖgï mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁæ°AiÀÄÀ°è SÉÊgÀªÁqÀV ±Á¯ÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ TÃgÉ¥Àà FvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ TÃgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝtÚ £ÁAiÀÄÌ ªÀAiÀÄ.32 ªÀµÀð, eÁw.®A¨Át GzÉÆåÃUÀ.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.D²ºÁ¼À vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/13 PÀ®A.279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 29-09-2013 gÀAzÀÄ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ CqÀ«¸Áé«Ä FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¼ÉªÀÅ vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ 5-30 ¦.JA.¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ CA§Æå¯É£Àì£À°è §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30-08-13 gÀAzÀÄ 2-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥ÀàzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA: 34/2013 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 

                 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29.08.2013 gÀAzÀÄ 154 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   20,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

29 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ.29/08/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DmÉÆÃ.£ÀA.PÉJ-36-9883 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ - ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀætUÉƽ¸ÀzÉà ªÀÄ¹Ì PÁæ¸ï E£ÀÆß 1 Q.«Äà CAvÀgÀzÀ°ègÀĪÁUÉÎ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ ºÁUÀÆ ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ zsÀjAiÀÄ¥Àà ®A¨Át FvÀ¤UÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉà E£ÀÄß½zÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ UÀzÉÝ¥Àà @ ¸ÀtÚUÀzÉÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀqÀPÀ®è, ªÀAiÀÄ.42 ªÀµÀð, eÁ.PÀÄgÀħgÀ, G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.dPÉÌÃgÀªÀÄqÀÄ UÁæªÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/13 PÀ®A.279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 
                 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:29.08.2013 gÀAzÀÄ 162 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   22,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

28 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ DgÉÆÃUÀå¥Àà ªÀAiÀiÁ: 21, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ºÁ:ªÀ: PÀ¸Áâ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ £ÀA 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ £Àqɹ MAzÀÄ ªÀµðzÀ £ÀAvÀgÀ UÀuÉñÀ CAvÁ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©zÀÄÝ, ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ZÉ£ÁßV¢Ýà £À£ÀßAvÀºÀªÀ¤UÉ KPÉ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆlÖgÀÄ CAvÁ ²Ã®zÀ §UÉÎ ±ÀAQ¹ 1) DgÉÆÃUÀå¥Àà vÀAzÉ ZËgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: PÀÆ° 2) ZËgÀ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 55, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À3) ZËgÀªÀÄä UÀAqÀ ZËgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 48, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ 4) D£ÀAzÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 27, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 5) §¸À¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 52, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ 6) PÀgÉ¥Àà vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 50, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj DPÉUÉ zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀ¼À ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÞUÀ ¸ÀzÀj CªÀ¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£É ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr DPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß ºÉt ©Ã½¸ÀĪÀzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPɺÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 246/2013 PÀ®A 143, 147, 504, 448, 354, 323, 506 498(J) ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
           ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw GªÀiÁ UÀAqÀ: ªÀiË£ÉñÀégÀ.JA. 43ªÀµÀð, «±ÀéPÀªÀÄð, G: SÁ¸ÀV ²PÀëQ qÁ£ï ¨Á¸ÉÆÌ ±Á¯É zÉêÀzÀÄUÀð ¸Á: ¥Éưøï PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀÀð. ªÉÆ.£ÀA. 9449549671 FPÉUÉ FUÉÎ 17 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀiË£ÉñÀégÀ.JA. vÀAzÉ: C¥ÀàAiÀÄå, G: ªÀQîgÀÄ ¸Á: zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ ¸À£ï 2008 gÀ ªÀgÀUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 2009 £Éà ¸Á°¤AzÀ zÉêÀzÀÄUÀÀðzÀ UÁ¬Äwæ ¥Ánïï J£ÀÄߪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉæêÀÄ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ CA¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̽UÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ®èzÉ. ¢£ÁAPÀ: 25-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚA¢gÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ  UÁ¬Äwæ ¥Ánïï vÀAzÉ: ZÀAzÀæAiÀÄå ªÀQïï zÉêÀzÀÄUÀÀð £ÉÃzÀݪÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ¤UÉ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, ¦üAiÀiÁð¢UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj UÁ¬Äwæ vÀAmÉUÉ ºÉÆzÀgÉ, ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/2013 PÀ®A. 498(J), 504, 323, 109, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ªÀÄÈvÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ wªÀÄä£ÀUËqÀ ªÀiÁ//¥Á// ªÀAiÀÄ.49 ªÀµÀð, eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÁZÁ¥ÀÆgÀ. FvÀ¤UÉ  FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À vÉÆAzÀgɬÄzÀÄÝ ªÀÄÄzÀUÀ°è£À°è SÁ¸ÀVAiÀiÁV vÉÆÃj¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ DUÁUÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ §ºÀ¼À ¸ÀAPÀl¥ÀqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 27.08.2013 gÀAzÀÄ  ¨É½UÉÎ ªÀÄÄzÀUÀ°èUÉ ºÉÆÃV UÉƧâgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß HjUÉ §AzÀÄ, zÀrØUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV, vÀ£ÀVzÀÝ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä ¸ÀeÉÓ ºÉÆ®zÀ°è ¸Éë¹ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè  CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀiÁ//¥Á// ªÀAiÀÄ.40 ªÀµÀð, eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ, G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.PÁZÁ¥ÀÆgÀ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 14/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ಫಿರ್ಯಾಧಿ  ಶ್ರೀ ಮತಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ @ ಗಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ವಯಾ 32 , :ಮನೆಕೆಲಸ , ಸಾ:ಚಿಕ್ಕದಿನ್ನಿ ಹಾ::ಆನ್ವರಿ ಗ್ರಾಮ gÀªÀgÀÄ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ನಂ:01 ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ ವಯಾ 36, :ಒಕ್ಕಲುತನ ನೇದ್ದವರು  ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾಧಿಯು ಆರೋಪಿ ನಂ:01 ನೇದ್ದವರ ವಿರುದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ದಿನಾಂಕ:21-08-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಇದ್ದ ಆನ್ವರಿ  ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿಗೆ  G½zÀ 4 d£À ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ, ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ  ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋರ್ಟ ಪಿಸಿ-16 ರವರು ಖಾಸಗೀ ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಸಂ 54/13 ನೇದ್ದನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ UÀÄ£Éß £ÀA: 181/2013 ಕಲಂ: 323,354,504,506 ¸ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದೆ
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
           vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ÁÖöåAqï ¸À«ÄÃ¥À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 30 eÁ: F½UÉÃgï ¥Á£ï±Á¥ï ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÁÌV gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ, ªÀiÁ£Àå ¦,J¸ï,L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 2250-00, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ 2 ¥ÀA¥Á¥Àw PÁgÀlV £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ §ÄQÌ DVzÀÄÝ, 1£Éà DgÉÆævÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ ªÀÄlPÁ aÃn ºÀt CªÀ¤UÉ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV CªÀ£ÉÆA¢UÉ ±Áå«ÄïÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹gÀÄvÁÛ£É.CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 151/2013 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 

                 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:28.08.2013 gÀAzÀÄ 114 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   15,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

27 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀgÀzÀPÀëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¦ügÁå¢ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ.25 ªÀµÀð, eÁ.¨sÀdAwæ CAUÀ£ÀªÁqÀ PÁAiÀÄðPÀvÉð ªÀÄÄzÉÆüÀ ¸Á.DªÀÄ¢ºÁ¼À FPÉUÉ  ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 7 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ, 6 ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ FUÉÎ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ,ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ Hl PÉÆqÀzÉà ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ ªÀÄvÀÄÛ  ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÉÄÊzÀÄ£À gÁeÁ FvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ 3 ®PÀë vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉüÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ.26/08/2013 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ, CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À EªÀgÀ ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼ÀzÉà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 26.08.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 76/13 PÀ®A.498(J) L¦¹ & 3, 4 r.¦.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¦gÁå¢ü ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà wªÀiÁä¥ÀÆgÀ 28 ªÀµÀð PÀÄgÀ§gÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄ EªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ¥Àà ¨ÉÃgÉAiÀiÁUÀĪÁUÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ CfÓUÉ 3 JPÀgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ©nÖzÀÄÝ DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ £ÀAvÀgÀ D ºÉÆ®zÀ ¸À®ÄªÁV ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ aPÀÌ¥Àà£ÀªÀjUÉ ªÉʱÀåªÀÄä GAmÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è «ZÁgÀ £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 26/08/2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ UÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ ªÀÄÄ¢gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤AwzÁÝUÀ 1) PÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÄ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° PÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ PÀ§âtzÀ ¥ÉÊ¥ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀAaPÉ «ZÁgÀzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À vÀªÀÄäA¢AiÀÄjUÉ PÉÆqÀ° PÁªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 77/13 PÀ®A.143,147,148,324,323,504,¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 

                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:27.08.2013 gÀAzÀÄ 119 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   18,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

26 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ 23-08-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, §gÀUÀÆgÀÄ , ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁªÀ: §Æ¢ªÁ¼ï PÁåA¥À ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À «gÀÄzÀÝ ºÁQzÀÝ fãÀªÁA±ÀzÀ PÉùUÉ ªÀÄÄzÀÝwÛUÁV ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄÄzÀÝvÀÄÛ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ HjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr J¯Éà ¸ÀƼÉà PÉÆlð £À°è PÉøÀÄ ºÁQ¢Ý ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛAiÀiÁ E¯Áè CAvÁ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ,  vÀÄqÀÄUÀÄ  ¸ÀƼÉà PÉÃ¸ï ªÁ¥À¸ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÉ ¸Àj E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ  ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/2013 PÀ®A: 504, 341, 323, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 

                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:26.08.2013 gÀAzÀÄ 96 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   16000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

25 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ: 24.08.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.50 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠠²æÃ. F±À¥Àà ¸ÀdÓ£ï vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¸ÀdÓ£ï, 59 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvï,  ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: mÉÊ¥ï-6/422 Pɦ¹ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.ªÀÄvÀÄÛ  vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ ªÀĺÁzÉêÀ ©üêÀÄgÁªï ¥ÀvÀAUÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ AiÀiÁåQÖªï UÁr £ÀA: PÉ.J-36/AiÀÄÄ-9102 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 2 £Éà PÁæ¸ï ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ UÁr £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß »AzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ©üêÀÄgÁªï ¥ÀvÀAUÉ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ JPÀììì÷Ìöå®Æfªï PÀè¨ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ PÁgï £ÀA: PÉ.J-36/J-3685 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä UÁrUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁ«§âgÀÄ  PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀĺÁzÉêÀ FvÀ£À §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2013 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

24 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢£ÁAPÀ: 20.08.2013 gÀAzÀÄ gÁvÀæ 8.00 UÀAmɬÄAzÀ 8.35 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è                       ²æÃ. C±ÀévÀÜ£ÁgÁAiÀÄt¥Àà.r. vÀAzÉ zÁ¼À¥Àà, 42 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPï, G: J.E.E   ¸Á: ªÀÄ.£ÀA: mÉÊ¥ï-5/200-© Dgï.n.¦.J¸ï. PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.EªÀgÀ J.n.JA. PÁqïð vÀ£Àß  ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà vÀªÀÄä SÁvɬÄAzÀ J.n.JA ªÀÄÆ®PÀ 10,000/-gÀÆ. 10,000/-gÀÆ. 5000/-gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 25,000/-gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß qÁæ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ vÀªÀÄä ªÉÆèÉʯï UÉ J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁ»w §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁgÀ£Éà ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 21.08.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAQ£À ±ÁSÉAiÀÄ  ªÀiÁå£ÉÃdgï gÀªÀjUÉ ¸ÀA¥ÀQð¹zÁUÀ vÀªÀÄä J.n.JA. ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä SÁvÉAiÀÄ°è EzÀÝ 25,000/-gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt qÁæ DVzÀÄÝ RavÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2013 PÀ®A: 420 L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ªÀiÁ»wzÁgÀ£ÁzÀ £ÁUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ »gÉç¸Àì£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ; 38 eÁ;UÁtÂUÉÃgï G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÉ, §¸Àì¥ÀÆgÀÄ vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀtªÀÄä FPÉUÉ 5-6 wAUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ, SÁ¸ÀV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®.è ¢£ÁAPÀ:-23-8-2013 gÀAzÀÄ 11;15 J,JªÀiï UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ ¨ÁzÉà vÁ¼À¯ÁgÀzÉà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr C¸ÀéªÀ¸ÀÛUÉÆArzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÀªÁw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉìÉ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 2;55 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 16/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 

                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:24.08.2013 gÀAzÀÄ  11 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   5700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

23 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ: 22.08.2013 gÀAzÀÄ azÁ£ÀAzÀ zÉÆgÉ vÀªÀÄzÉ ªÀiÁ£À¸ÀAiÀÄå 38 ªÀµÀð ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ CgÀ¨ï ªÉƺÀ¯ÁèzÀ°ègÀĪÀ »AzÀĽzÀ ºÁUÀÆ C®à ¸ÀASÁåvÀgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉÊ®eÁ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀ£Ár¸À®Ä §AzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ±ÉÊ®eÁ FPÉAiÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwÛzÁÝUÀ ±ÉÊ®eÁ FPÉAiÀÄÄ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ zÁjAiÀÄ°è §gÀÄwÛzÀÝ ¸À«ÄÃgï ªÀÄvÀÄÛ EªÀiÁæ£ï J£ÀÄߪÀªÀªÀgÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ CªÀgÀÄ vÁ£ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ §gÀĪÁUÀ vÀ£ÀUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6-45 UÀAmÉUÉ £À¹Ãgï ªÀÄvÀÄÛ E¤ßgÀgÉÆA¢UÉ  §AzÀÄ ¸À«ÄÃgï, £À¹Ãgï ªÀÄvÀÄÛ EªÀiÁæ£ï EªÀgÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CªÀÄvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 155/2013 PÀ®A: 341,324,355,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ZÀAzÀæªÀÄä @ «±Á¯ÁQë UÀAqÀ ±ÀAPÀæUËqÀ 35 ªÀµÀð,  eÁ;-°AUÁAiÀÄvÀ,G:-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á;-¸ÀĮۣÁ¥ÀÆgÀÄ.ªÉÆÃ.£ÀA.9901242588 FPÉAiÀÄ  UÀAqÀ ±ÀAPÀæUËqÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¥Á±ÀÑðªÁAiÀÄÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DV¤AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ;-04/06/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁæ¹ìUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀ£Àß UÀAqÀ ±ÀAPÀæUËqÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁtzÉ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀÄgÁªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁgÀzÀ Qð vÉUÉ¢zÀÄÝ C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ 5,500/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ±ÀAPÀæUËqÀ FvÀ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É,F §UÉÎ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ºÁUÀÆ §AzÀÄ §¼ÀUÀzÀ°è ºÉÆÃV ºÀÄqÀÄPÁr «ZÁj¸À¯ÁV E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. vÀ£Àß UÀAqÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖAiÀÄÄ ¸ÀzÀÈqÀ ªÉÄÊPÀlÄÖ, ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ, JvÀÛgÀ 5-10’’ ¦üÃmï, zÀÄAqÀĪÀÄÄR, UÉÆâü ªÉÄʪÀÄtÚªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©½®ÄAV ªÀÄvÀÄÛ ©½ CAV zÀgÀ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F ¢£À vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 160/2013.PÀ®A. ‘’ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ’’ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
SÉÆÃl £ÉÆÃlÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
J¸ï.©.L. ªÀiÁ£À« ¨ÁæAZï ¨ÁåAQ£À°è AiÀiÁgÉÆà CgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.07.2013 jAzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.07.2013  gÀªÀgÉUÉ SÉÆÃmÁ PÀgɤìAiÀÄ 1]500/- gÀÆ.AiÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃlÄ ¹jAiÀÄ¯ï  £ÀA: 2 J¥sï.¹. 677888 2]500/- gÀÆ.AiÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃqÀÄ ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA:6 Dgï.J¯ï.928449 3] 500/- gÀÆ.AiÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃlÄ ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA: 7 J¯ï.r.863002 4] 1000/- gÀÆ.AiÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃlÄ ¹jAiÀÄ¯ï £ÀA; 9©J¯ï.864688 UÀ¼À£ÀÄß ZÁ®¬Ä¹zÀÝ£ÀÄß  ºÁdgÀ ¥Àr¹ Dgï.©.L. gÀªÀgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄAvÉ  ²æà UÀAUÀ¥Àà vÉÆÃlzï vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀÄÄRå ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ J¸ï.©.L. ¨ÁåAPï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ .gÀªÀgÀÄ  ¢£ÁAPÀ: 23.08.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 156/2013 PÀ®A: 489 (©) L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 

                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:23.08.2013 gÀAzÀÄ  130 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   16,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

22 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦ügÁå¢ü ²æà PÉ.¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ  ªÀAiÀÄ-44ªÀµÀð,G:ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁB¹gÀªÁgÀ.EªÀgÀ ªÀÄUÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ-20ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢.17-08-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¹gÀªÁgÀzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄj£À°ègÀĪÀ §mÉÖ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2013 PÀ®AB ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄzÀæªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀPÀæ¥Àà ¨É£ÀPÀqÉÆÃt ªÀ: 35, eÁ: gÉrØ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì£ÀUËqÀ ¨É£ÀPÀqÉÆÃt ªÀ: 52, eÁ: gÉrØ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉ. §¸Áì¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À CtÚ¤zÀÄÝ, vÀ£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ UÀÄwÛUÉ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆnÖzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DPÉAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, vÀ¯ÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2013 PÀ®A 448, 504, 323, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:--
                 ¦ügÁå¢ azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀÄAvÀªÀé ªÀAiÀiÁ-52 eÁw- ªÀiÁ¢UÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-AiÀÄgÀqÉÆt FvÀ£À vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀ°è AiÀÄgÀqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 268/1 gÀ°è 3 JPÀgÉ 32 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ CªÀgÀ d«Ää£À ºÀwÛgÀ gÁA¥ÀÆgÀÄ KvÀ ¤ÃgÀªÀj PÁªÀÄUÁj £ÀqÉ¢zÀÄÝ PÁªÀÄUÁj UÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß D£ÀAzÀ mÉÆÃ¥ÀtÚ£ÀªÀgÀÄ PÁªÀÄUÁj £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ PÁªÀÄUÁjUÉ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¨ÁåAPÀ §PÀðUÉ ªÀÄtÄÚ ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ D£ÀAzÀ mÉÆÃ¥ÀtÚ¤UÉ ¢£ÁAPÀ 03-08-2013 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä 3 JPÀgÉ 32 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è ¢§Äâ ¢§Äâ DV ©zÀÝ ªÀÄtÚ£ÀÄß ªÉÄÃ¯É ¸Á¥sÁ ªÀiÁrgÀAvÉ w½¹zÉ£ÀÄ. DzÀgÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-08-2013 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä 3 JPÀgÉ 32 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è EgÀĪÀ ¨sÀÄ«ÄAiÀÄ£ÀÄß D£ÀAzÀ mÉÆÃ¥ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À PÉÊPɼÀUÉ PÁªÀÄUÁj UÀÄvÉÛzÁgÀgÁzÀ ºÁUÀÆ ¸ÉÊmï ªÀiÁå£ÉdgÁzÀ ªÉƺÀ£À ¥ÀvÀÛgÀ, ¸ÀÄgÉñÀ gÁV ¸ÀªÀÄÄzÀæ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉà vÀ£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà «µÀAiÀÄ w½¸ÀzÉà ¸ÀA¥ÀÆtð ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ d«ÄãÀ£ÀÄß DPÀæªÀĪÁV 10 ¦üÃmï M¼ÀUÉ DUÉzÀÄ £À£ÀUÉ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ªÀiÁrzÀÄÝ FV£À ¦ügÁå¢zÁgÀ£À d«ÄãÀÄ ¥Àæw JPÀgÉUÉ 4 ®PÀë ¨Á¼ÀĪÀ ¨sÀÆ«ÄAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀA¥ÀÆtð ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß CUÉzÀÄ ¦ügÁå¢UÉ £ÀµÀÖ ªÀiÁrzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ d«ÄãÀÄ G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ,¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀzÀAvÉ ¹Ã¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ PÀÄlÄA§ ©Ã¢ ¥Á¯ÁVzÀÄÝ FUÀ K£ÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ w½AiÀÄÄwÛ¯Áè PÁgÀt ¦ügÁå¢zÁgÀ£À 3 JPÀgÉ 32 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è DPÀæªÀĪÁV 10 ¦ümï ¨sÀÆ«Ä DUÉzÀÄ £ÀµÀÖ GAlÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉPÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ C¸ÀAeÉÕAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÁVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA:  244/2013 PÀ®A 427, L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
           ¢£ÁAPÀ: 21-08-13 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À aPÀ̺ÉÆ£ÀßPÀÄtÂAiÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è£À aPÀ̺ÉÆ£ÀßPÀÄt ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ºÀ¼ÀîPÉÌ §mÉÖ vÉÆüÉAiÀÄ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ §ÄUÉÆÃqÉØgï, 24ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ªÀAzÀ° ºÁ.ªÀ. aPÀ̺ÉÆ£ÀßPÀÄt  FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ EAzÁæ , 4ªÀµÀð, FPÉAiÉÆA¢UÉ gÉÆÃr JqÀ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀzÀÄUÀð PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ¦PÀ¥ï UÁr £ÀA. PÉ.J.36/7833 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr JqÀ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C®èzÉ UÀ®èPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà UÁrAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.238/2013 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖ .CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 

                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:22.08.2013 gÀAzÀÄ  208  ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   32,900  /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

21 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ: 20-08-2013 gÀAzÀÄ 20-15 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉçeÁgï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1]DzÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀ:42 eÁ:G¥ÁàgÀ G:CQ̪Áå¥ÁgÀ ¸Á:ºÉZï.©.ZËPï ºÀnÖ UÁæªÀÄ 2)«gÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀ:29 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:QgÁt CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:gÉÆÃqÀ®§AqÁ EªÀgÀÄ   ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 780/-2)JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ E¯Áè .3)MAzÀÄ PÁ§ð£ï ªÉÆèÉʯï C.Q 500/-4)MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯ÁèE ªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄlPÁ ¥nÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ £ÀA: 03 PÁåAnÃ£ï ªÀÄ»§Æ¨ï ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ (¥ÀgÁj) £ÉÃzÀݪÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ EzÉ JAzÀÄ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆæ £ÀA:01 ªÀÄvÀÄÛ 02 ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ mÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  176/2013 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:--
               ¢£ÁAPÀ: 20.08.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ªÀÄfÃzï. CgÀ¨ï ªÉƺÀ¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ vÀÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ C§Äݯï CfÃeï PÀÆrPÉÆAqÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ ¥ÀÄ£À: gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉJ-36-qÀ§Æè-1204 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ D ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß vÁ£Éà £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ n¥Ààgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2013  PÀ®A, 279.338.  L¦¹  187 LJA.« AiÀiÁåPïÖ  CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

             DgÉÆævÀ£ÁzÀ  CgÉÆÃd C° vÀAzÉ ¸ÉÊzÀįï gÀºÀªÀiÁ£ï, ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, ¸Á-gÁAiÀiï £ÀUÀgÀ f-ªÀiÁ®zÁ, ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À, mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-36-n-9124 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ£ÀÆð¯ï AiÀÄgÀUÉÃgÁ ªÀiÁUÀðzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÉÊ.ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀĪÀÅ E£ÀÆß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 Q.«Äà ªÀÄÄAavÀ EgÀĪÀ ©æeïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ©æeï ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ vÀVΣÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ CgÉÆÃd C° UÉ wêÀÈ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EvÀgÀjUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ 108 CA§Æå¯É£ïìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ CgÉÆÃd C° FvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ §ºÀzÀÆÝgÀ vÀAzÉ D¸ÀÌgÀ C°, ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-gÁAiÀiï £ÀUÀgÀ f-ªÀiÁ®zÁ, ¥À²ÑªÀÄ §AUÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2013 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::- 
                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:21.08.2013 gÀAzÀÄ 167 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   23,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

20 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ :19-08-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7.20 UÀAmÉUÉ UÀuÉñÀ PÉÃ¥sï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è DgÉÆæ ªÀÄ»§Æ¨ï vÀAzÉ gÁd¸Á¨ï §Äjè  EvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.950/- ºÁUÀÆ dÆeÁlzÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÁzÀ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï,MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¯ÁªÀ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV vÀ£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  73/13 PÀ®A.78 (111) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:20.08.2013 gÀAzÀÄ 43 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   6100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

19 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:19.08.2013 gÀAzÀÄ 73 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   8,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

18 Aug 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁ£É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          ¦üAiÀiÁ𢠥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà ºÀ®V , ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄgÀÄPÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À  CtÚ£ÁzÀ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà  ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-08-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CA¨Á zÉë UÀÄr ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¸ÀAvÉ aîªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆlÄÖ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2013 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ.16/08/2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ CAiÀÄå¥Àà PÀwÛ ªÀAiÀÄ.35 ªÀµÀð .PÀÄgÀħgÀ G.ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á.eÁAvÁ¥ÀÆgÀ. FPÉAiÀÄÄ  vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀëvÁ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀëvÁ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼ÀzÀ°è vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ.17/08/2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ G¥ÁàgÀ£ÀA¢ºÁ¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ eÁAvÁ¥ÀÆgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°ègÀĪÀ ªÀiÁ«£À VqÀPÉÌ vÁ£ÀÄ GlÄÖPÉÆAqÀ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÆ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2013 PÀ®A.174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ: 17/8/2013 gÀAzÀÄ  1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀAzÀ° UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÁzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¦ügÁå¢ ªÀiÁ»ªÀÄÆ©Ã UÀAqÀ ¸ÁºÉç ºÀĸÉãï 60 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-ªÀAzÀ° FPÀAiÀÄÄ  vÀªÀÄä »jAiÀÄgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA-144 gÀ ªÀAzÀ° UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è PÀ¸À vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ gÁzÀ 1] PÀjêÀÄ ¸Á§ vÀAzÉ ¯Á¯Á¸Á§ 25 ªÀµÀð2] ¯Á¯Á¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ 55 ªÀµÀð 3] ºÀ¸À£ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄAdÄgÀÄ¥ÁµÀ 25 ªÀµÀð J®ègÀÄ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-ªÀAzÀ° gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀÄj DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è ©lÄÖ ªÉÄìĹzÀÝPÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉ ºÉÆ®zÀ°è ©lÄÖ ªÉÄìĸÀÄwÛj CAvÁ «ZÁj¹zÀPÉÌ DgÉÆævÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ªÉÄÊ-PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÁzÁr PÀ®Äè ºÁUÀÆ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀ ªÉÆãÁPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉÃlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-112/2013 PÀ®A323.324.447.354.504.506 ¸À»vÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                  ದಿನಾಂಕ 17-08-13 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : AiÀÄrªÁ¼À UÁæªÀÄ vÁ: ªÀiÁ£À«. 9449907953 FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಪುನ: ಚಹ ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮೊರಿನ ಈರೇಶ ವೈಶ್ಯ ಈತನ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಹೋಟೆಲ್ ದಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಿರ್ಚಿ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಈರೇಶನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಿರ್ಚಿ ಕೊಡಲು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಮಿರ್ಚಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವು ಸಣ್ಣವು ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಿರ್ಚಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ರೊಕ್ಕ ಏನು ಸುಮ್ನೆ ಬರುತ್ತಾವ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಆತನು ತಿಂದರೆ ತಿನ್ನು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬಿಡಲೇ ಸೂಳೆಮಗನೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಆತನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಟೆಲ್ ದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಆರೋಪಿತನು ಎಲೇ ಸೂಳೆಮಗನೆ ಇನೊಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 175/2013 ಕಲಂ 324, 504, 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             vÁB17-08-13 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀÄgÀÄ ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ®ÆègÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ®PÀët vÀAzÉ CrªÉÃ¥Àà PÀ¼À¸ÀzÀ 35 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G:Pɸï.Dgï.n.¹ AiÀÄ°è ZÁ®PÀ © £ÀA-965 PÁgÀªÁgÀ r¥ÉÆà PÉ.J¸ï.Dgï.n.§¸ï£ÀA PÉJ-42/J¥sï 799 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ §¸À£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ²æà ²æñÉÊ® vÀAzÉ a£ÀߥÀà eÁw:ªÀiÁzÀgÀ 28 ªÀµÀð ¨ÁåqÀÓ £ÀA-1109 ¸Á: zÉêÀÇgÀÄ vÁ:¹A¢V PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ rÃ¥ÉÆà PÁgÀªÁgÀ 9845233142 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2013 PÀ®AB279, L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
                       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:18.08.2013 gÀAzÀÄ 67 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   9,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.