Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Sep 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

            ¢£ÁAPÀ: 29-09-13 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁåA¦£À°ègÀĪÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£À ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà 27ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¥ÉÆÃqÀð JAqÁªÀgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå. J¦ 31 J« 9999 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ¥sÉÆÃqÀð JAqÁªÀgÀ ªÁºÀ£À £ÀA. J¦ 31 J« 9999 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA. PÉJ 36 qÀ§Æèöå 8346 £ÉzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ, CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl mÁæPÀÖgÀ £ÀA.PÉJ 36 nJ 4338 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA. PÉJ 36 – 3142 £ÉzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃzÉë ºÁUÀÆ mÁæ°AiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ UÀAUÀªÀÄä,, UÀAUÀgÁd, ¸ÀĤÃvÁ 7 ªÀµÀð, mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ºÀ¸Éä C®èzÉà DgÉÆæ PÀȵÀÚªÀÄÆwð EªÀjUÉ ªÉÄÊ PÉÊ, UÉ , vÀ¯ÉUÉ, JzÉUÉ, wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV, J¯Áè ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dPÀAUÉÆArgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 261/2013 PÀ®A. 279, 337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ; 30-09-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 jAzÀ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ: ªÀÄ®è¥Àà, 55ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: eÉÆüÀzÀqÀV vÁ: zÉêÀzÀÄUÀÀð FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ EAzÀÄ PÀÆqÁ zÀ£ÀUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ ªÉÄêÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 15gÀ°è£À ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£ÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃVzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°è£À GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀÀðPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄßwÛzÁÝUÀ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:  17/2013 PÀ®A 174 ¹Dg惡. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:30.09.2013 gÀAzÀÄ 281 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 37,500/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.