Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Feb 2015

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-
 
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ದಿನಾಂಕ 27.02.2015 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ  ಅಂತಾ ಮಂಜುಳ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ರವರಿಗೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ2 ರವರು ಉಳಿದ 4 d£À ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಕರದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯದಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಗಂಡನನ್ನು ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ, ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ಸುಮಂಗಲ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಸಾ.ಬುದ್ದಿನ್ನಿ FPÉAiÀÄ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳೀಗೆ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ  ಮೇಲಿಂದ   ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2015, PÀ®A 143, 147, 341, 447, 324, 354,  ¸Àಹಿತ PÀ®A 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
              ¢£ÁAPÀ:26-02-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: ©.J¹ì 4 £Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð, ¸Á: CgÉÀl£ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ºÁªÀ: CA¨ÉÃqÀÌgï ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt§¸ÀªÀ, PÀÄgÀħgÀÄ, ©.PÁA 1 £Éà ªÀµÀð, 2) £ÁUÀ¨sÀƵÀt, dAUÀªÀÄ, ©.PÁA 2 £Éà ªÀµÀð, 3) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, PÀÄgÀħgÀÄ, £ÁåµÀ£À¯ï PÁ¯ÉÃeï, 4) ¸À«ÄÃgï, ªÀÄĹèA, ©.PÁA 2 £Éà ªÀµÀð, 5) §¸ÀªÀgÁeï ±Á¹Ûç, PÀÄgÀħgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: dªÀ¼ÀUÉÃgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr QæPÉÃmï Dl Dr ¦üAiÀiÁð¢ PÀqÉ EzÀݪÀgÀÄ UÉ¢ÝzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ £ÁªÉà UÉ¢ÝgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ vÉÆAr £ÁåAiÀÄ vÉUÉzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ºÁ¸ÉÖïï zÀ°èzÀÝ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, ¢£ÁAPÀ 27-02-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ ¥ÀÄ£ÀB dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸Áéw D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄgÁzÀ gÀÄzÀæUËqÀ, ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀÄzÀæUËqÀ, ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄUÀÆr DPÀæªÀÄ PÀÆlPÀnÖPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, DgÉÆæ £ÁUÀ¨sÀƵÀt£ÀÄ ElÖAV¬ÄAzÀ gÀÄzÀæUËqÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EªÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, zËdð£Àå ªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2015 PÀ®A: 143, 147, 148, 504, 323, 324, 506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ & PÀ®A. 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J PÁAiÉÄÝ-1989 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

                 ¢£ÁAPÀ:26-02-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: ©.J¹ì 4 £Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð, ¸Á: CgÉÀl£ÀÆgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. ºÁªÀ: CA¨ÉÃqÀÌgï ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævgÁzÀ 1) ±ÀgÀt§¸ÀªÀ, PÀÄgÀħgÀÄ, ©.PÁA 1 £Éà ªÀµÀð, 2) £ÁUÀ¨sÀƵÀt, dAUÀªÀÄ, ©.PÁA 2 £Éà ªÀµÀð, 3) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, PÀÄgÀħgÀÄ, £ÁåµÀ£À¯ï PÁ¯ÉÃeï, 4) ¸À«ÄÃgï, ªÀÄĹèA, ©.PÁA 2 £Éà ªÀµÀð, 5) §¸ÀªÀgÁeï ±Á¹Ûç, PÀÄgÀħgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: dªÀ¼ÀUÉÃgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr QæPÉÃmï Dl Dr ¦üAiÀiÁð¢ PÀqÉ EzÀݪÀgÀÄ UÉ¢ÝzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ £ÁªÉà UÉ¢ÝgÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ vÉÆAr £ÁåAiÀÄ vÉUÉzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ºÁ¸ÉÖïï zÀ°èzÀÝ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, ¢£ÁAPÀ 27-02-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁ¸ÉÖÃ¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ ¥ÀÄ£ÀB dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸Áéw D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄgÁzÀ gÀÄzÀæUËqÀ, ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀÄzÀæUËqÀ, ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀgÀÄ MAzÀÄUÀÆr DPÀæªÀÄ PÀÆlPÀnÖPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, DgÉÆæ £ÁUÀ¨sÀƵÀt£ÀÄ ElÖAV¬ÄAzÀ gÀÄzÀæUËqÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EªÀjUÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, zËdð£Àå ªÉ¸ÀVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.   UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2015 PÀ®A: 143, 147, 148, 504, 323, 324, 506, ¸À»vÀ 149 L¦¹ & PÀ®A. 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J PÁAiÉÄÝ-1989 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .   
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-        
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2015 gÀAzÀÄ           146 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.