Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

21 Sep 2014

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

      ¦üAiÀiÁð¢ü  ¸À«ÄÃgÀ ªÀÄAqÀ¯ï vÀAzÉ ºÀj¥ÁzÉÆà ªÀÄAqÀ¯ï, 20ªÀµÀð, PÀëwæÃAiÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA 2 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ UÉÊ£ï vÀAzÉ ¸ÀwñÀ UÉÊ£ï, PÀëwæÃAiÀÄ2) ¤ªÀiÁ¬Ä UÉÊ£ï vÀAzÉ ¸ÀwñÀ UÉÊ£ï, PÀëwæÃAiÀÄ 3) ¥ÉƸÁ UÉÊ£ï vÀAzÉ ¸ÀwñÀ UÉÊ£ï, PÀëwæÃAiÀÄ 4 ¸ÀwñÀ UÉÊ£ï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀÄ UÉÊ£ï, PÀëwæÃAiÀÄ 5)VÃvÁ UÉÊ£ï UÀAqÀ ¸ÀwñÀ UÉÊ£ï, PÀëwæÃAiÀÄ J®ègÀÆ, ¸Á: Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA 2 EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§A¢PÀjzÀÄÝ Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA 2gÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ü CvÉÛAiÀiÁzsÀ £À«ÄÃvÀ ªÀÄAqÀ¯ï EªÀgÀ ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ® EzÀÄÝ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀzÀj d«Ää£À ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è ªÁådå EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20-09-14 gÀAzÀÄ 03-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤ÃªÀÅ F ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉà §A¢j CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÀ°è¤AzÀ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀÄ ¥ÀÄgÀ¢¥ï ¤vÁAiÀiï,¸À«vÁ, £À«ÄÃvÁ EªÀjUÉ PÉʬÄAzÀ zÀ©â PɼÀUÉ PÉqÀ« E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® F ºÉÆ®zÀ°è §AzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA .219/2014 PÀ®A143,147,148,504,324,323,506 gÉ/« 149 L¦¹CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ಫಿರ್ಯಾಧಿ ¦.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ «ÃgÀgÁWÀªÀ®Ä, 50ªÀµÀð, PÁ¥ÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄ®èzÀUÀÄqÀØ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀನ ತಂದೆಯಾದ ವೀರರಾಘವಲು ತಂದೆ ಪಾಪಯ್ಯ,80ವರ್ಷ ಸಾ:ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಈತನು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 14-09-14 ರಂದು 10-00 ಎ.ಎಂ ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿದರು ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ ಕಾಣೆಯಾದ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ  PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 221/2014 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.09.2014 gÀAzÀÄ  71 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.