Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Feb 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð±À£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- (zÀgÉÆÃqÉ)

 
 

               ¢£ÁAPÀ 24-01-2013 gÀAzÀÄ 11-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1) ¥sÁwêÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ CfäÃgÀ¸Á§ 45ªÀµÀð, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À2) ±ÉPÁëªÀ° vÀAzÉ CfäÃgÀ¸Á§ 27ªÀµÀð, 3) ±Á±ÁªÀ° vÀAzÉ CfäÃgÀ¸Á§ 26ªÀµÀð, 4) EµÁðzÀ vÀAzÉ CfäÃgÀ¸Á§ 24ªÀµÀð 5) ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®è 50ªÀµÀð, 6) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ®è 45ªÀµÀð C.£ÀA.1 jAzÀ 4 £ÉzÀݪÀgÀÄ ¸ÁB PÁn¨ÉøÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ C.£ÀA.5 ªÀÄvÀÄÛ 6 £ÉzÀݪÀgÀÄ ¸ÁB gÉÊvÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸À¯Áä UÀAqÀ ±ÉÃR CfäÃgÀ ¸Á§ 42ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À. vÁ:  ªÀÄ»§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ  PÀ¨ÁÓzÀ°ègÀĪÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 244£ÉzÀÝgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁªÉð¸ÀÖgÀ «Ä±À£ï ªÀÄvÀÄÛ 2 mÁæöåPÀÖgÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀÄ ¤AvÀ ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß  600 aîUÀ¼À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.  CAvÁ EzÀÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀASÉå.46/2013£ÉzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2013 PÀ®A. 323, 504, 395, 506 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                  ¢£ÁAPÀ: 19.02.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ªÉÄîÌAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀÄPÁì£Á UÀAqÀ E£ÁAiÀÄvï PÉÆPÀl£ÀÆgÀÄ, 32 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÉÄ£À PÉ®¸À, ¸Á: E¨Áæ»A¥ÀÆgÀÄ gÉʯÉé UÉÃmï ºÀwÛgÀ ©eÁ¥ÀÆgÀÄ. ºÁ:ªÀ: ªÀÄ.£ÀA: 2262 gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ.FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ  C¥ÀjavÀ£ÀÄ M§â£ÀÄ   ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ  " ¨ÉºÀ£ï fà ºÀªÀiÁgÁ ¥Á¸ï   ZÁA¢ ¸Á¥sï PÀgÀ£É PÁ ¥ËqÀgï ºÉÊ " CAvÀ ºÉý vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ZÁA¢ wQÌ QèÃ£ï ªÀiÁr  ±ÁåA¥sÀ¯ï vÉÆÃj¹zÀ£ÀÄ.  DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÆ  CªÀ¤UÉ £ÀPÉÆà eÁªÉÇà CAvÀ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹zÀ. ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ CAzÀgÉ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ   E§âgÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É CªÀgÀ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À  PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ " vÀĪÀiÁgÁ ¥ÀÆgÁ ¸ÉÆãÁ ¤PÁ¯ï PÉà zÉêÉÇà " CAvÁ   ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ/ AiÀÄÄ.¦  vÀgÀºÀ »A¢AiÀÄ°è ªÀiÁvÁ£Ár   ºÉzÀj¹ ¦üAiÀiÁzsÀ¢zÁgÀ¼À  PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ vÁ½ ZÉÊ£ï C.Q. 12.000/-gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ  Q«AiÀÄ°èAiÀÄ CzsÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ jAUï C.Q 6000/-gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©aÑPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ M§â£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ  UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ E£ÉÆߧâ£ÀÄ  D ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ C®ªÀiÁgÁ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ CzsÀð vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ZÉÊ£ï C.Q 6000/-gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß CAzÀgÉ MlÄÖ 24,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2013 PÀ®A: 392 L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

 ¦gÁå¢ ²æêÀÄw ¨ÉÃUÁA©Ã UÀAqÀ ZÁAzÀ¸Á§ 60 ªÀµÀð, eÁ:-ªÀÄĹèA.G:-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À. ¸Á;-PÉ.ºÀAa£Á¼À ºÁ.ªÀ. ªÀÄ»§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ ºÉUÉÎÃj ªÀiÁgÀÄw £ÀUÀgÀ ºÀħâ½î. FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ¸À£À¸Á§ FvÀ¤UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ±Á«ÄÃzÀ¨ÉÃUÁA FPÉAiÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ FUÉÎ 2-ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ±Á«ÄÃzÁ¨ÉÃUÁA FPÉUÉ n© ¨ÉÃ£É EzÀÄÝzÀÝjAzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀݼÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄUÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ,CªÁV¤AzÀ CªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ ¸Àj EgÀ°¯Áè. ¢£ÁAPÀ:-18/02/2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ ºÀ¸À£À¸Á§ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß QjAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ»§Æ§C° FvÀ£À ®UÀßzÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ 1).C§ÄÝ®£À©Ã¸Á§ 2).¥sÁvÀªÀÄä UÀAqÀ C§ÄÝ® £À©Ã¸Á§ 3).±Á«ÄÃzÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ºÀ¸À£À¸Á§ 4).ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ C§ÄÝ® £À©Ã¸Á§ 5).SÁ¹ÃA¸Á§ vÀAzÉ gÁeÁ¸Á§ 6).C§ÄÝ®¸Á§ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ 7).ªÀÄ»§Æ§C° vÀAzÉ C§ÄÝ®¸Á§ 8).¯Á®¸Á§ J®ègÀÆ eÁ;-ªÀÄĹèA,¸Á;-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà ''¯Éà ¸ÀƼÉà FUÁåPÉ §A¢¢Ý, £À£ÀUÉ ©nÖ¢ÝAiÀįÁè'' CAvÁ PÀÆzÀ®Æ »rzÀÄ dUÁÎr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ ZÉ¥Àà°¬ÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ. ºÀ¸À£À¸Á§ FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÀ vÀÄnUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ PÀ°è¤AzÀ ªÉÆtPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ DgÉÆæ ¯Á®¸Á§ FvÀ£ÀÄ ''¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£Àß ¸ÉÆ¸É FUÀ £É£À¥ÁzÀ¼ÉãÀÄ'' CAvÁ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¸À£À¸Á§ E§âgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ aQvÉì¬ÄAzÀ ©qÀÄUÀqÉUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.02.2013 gÀAzÀÄ oÁuÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ  ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2013.PÀ®A. 143, 147, 504, 323, 324, 354, 355, 341 ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                   ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAVÃvÁ @ ¸ÀAVÃvÁ ¨ÉÊgÁV UÀAqÀ ¤RÄAd ©±Áé¸ï , ªÀAiÀÄ: 22ªÀ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:§¸ÀªÀgÁeÉñÀéj PÁåA¥ï £ÀA.2 , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ §¸ÀªÀgÁeÉñÀéj PÁåA¥ï £ÀA.2 ¤ªÁ¹¬ÄzÀÄÝ , 2010 £Éà ¸Á°£À°è D PÁåA¥ï£À CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð ºÀÄzÉÝUÉ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ , AiÀiÁªÀ UÁæªÀÄPÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉAiÉÆà C¨sÀåyð CzÉà UÁæªÀÄzÀªÀgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¤AiÀĪÀÄ«zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ¹ 1) £ÁUÀ£ÀUËqÀ G: ¤PÀl ¥ÀƪÀð ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀåPÀëgÀÄ/G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð £ÉêÀÄPÁw ¸À«Äw ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjAzÀ ®AZÀ ¥ÀqÉzÀÄ vÀ¥ÀÄà zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ D PÁåA¥ï CAUÀ£ÀªÁrUÉ D PÁåA¦£À ¤ªÁ¹AiÀÄ®èzÀ E£ÉÆߧâgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:12-08-10 gÀAzÀÄ £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ C£ÁåAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ , EzÀ£ÀÄß ¥Àæ²ß¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è jmï Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ , £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀzÀj PÁåA¦£À ¤ªÁ¹AiÀÄ®è CAvÁ w½zÀħAzÁUÀÆå AiÀiÁªÀÅzÉà PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArgÀĪÀ¢®è £ÀAvÀgÀ ¢:28-01-2013 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¹r¦N D¦ü¸ÀUÉ ºÉÆÃV ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà N¯ÉÃPÁgï, G: ºÁ° ²±ÀÄ C©üªÀÈ¢Ý C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀåPÀëgÀÄ/G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ . CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð £ÉêÀÄPÁw ¸À«Äw ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt E¯ÁSÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀjUÉ vÁ£ÀÄ PÉÆlÖ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ£ÀéAiÀÄ £ÉêÀÄPÁw dgÀÄV¸À®Ä PÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ®AZÀ PÉý fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀA.71/2013 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2013 PÀ®A: 166, 167, 168 , 466 & 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

               ¢£ÁAPÀ 17/02/2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄÃWÀ¥Àà ®ªÀiÁt 55 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| AiÀÄgÀzÉÆrØ vÁAqÁ. FvÀ£ÀÄ  AiÀÄgÀzÉÆrØ vÁAqÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À CAUÀr ªÀÄÄAzÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä ªÁºÀ£ÀPÁÌV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ 1] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ®ªÀiÁt 27 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À 2] ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ®ªÀiÁt 25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À 3] AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ®ªÀiÁt 30 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| J®ègÀÄ AiÀÄgÀzÉÆrØ vÁAqÁ.  EªÀgÀ£ÀÄß ©qÀ®Ä MAzÀÄ PÀæ±Àgï ªÁºÀ£À §AzÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß  ©lÄÖ ªÁ¥À¸ï ºÉÆUÀĪÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÀvÀÛ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà £ÁªÀÅ ªÀÄÄUÀĹPÉÆAqÀÄ §AzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ ºÀvÀÄÛwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 23/2013 PÀ®A. 341.504,324,323,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

            CªÀÄgÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄzÁÝAUÀÄrØ UÁæªÀÄ vÁ : ªÀiÁ£À«.¢£ÁAPÀ: 18.02.2013 gÀªÀÄzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ PÀ£Àå ¤«ÄvÀå ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 19.02.2013 gÀªÀÄzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj¤AzÀ ªÀiÁ£À«UÉ  §¸ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §AzÀÄ ªÀiÁ£À« PÀgÀrUÀÄqÀØ PÁæ¸ï £À°è §¸ÀÄì E½zÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9.30 UÀAmÉUÉ qÁ: ¥Àæ¨sÁPÀgï D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀiÁ£À«ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ£À« PÀqÉUÉ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36 Dgï-7309 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 Dgï-7309 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: aÃPÀ®¥À«ð PÁåA¥ï vÁ: ªÀiÁ£À«. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/13 PÀ®A 279, 337 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

               ¢£ÁAPÀ :18-02-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¹r¦N D¦ü¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀdgÀvï vÀAzÉ SÁeÁ¸Á¨ï , aPÀ£ï ªÁå¥ÁgÀ , ªÀAiÀÄ:22ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á:¥ÀUÀqÀ¢¤ß PÁåA¥ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ  DmÉÆà ZÉ¹ì £ÀA.J¥sïPÉPÉ753322 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ZÀ£ÀߪÀÄä ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ §ÆvÀ®¢¤ß PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ , ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ , JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ , ¸ÉÆAlPÉÌ , ªÀÄÆVUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.27/2013 PÀ®A.279 ,338 L¦¹ & 187 JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ: 17-12-2012 gÀAzÀÄ 10-00 ¦.JA.¢AzÀ 18-12-2012 gÀAzÀÄ 06-00 J.JA. £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¦£À°èègÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢ü ²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÉrØ ¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁ: PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  gÀªÀgÀÄ  vÀ£Àß zÀ£À PÀlÄÖªÀ eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ vÀªÀÄä mÁæöå° £ÀA JA.ªÉÊ.Cgï.4480 C.Q.gÀÆ.45,000-00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀÄ®èAiÀÄå ¸Á; zÉëPÁåA¥ï PÁgÀlV 2)¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¸Á; eÉ.¦.£ÀUÀgÀ PÁgÀlV.EªÀgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ:19.02.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  42/2012 PÀ®A. 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

 
 

               FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀÄzÀå PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ : 18/02/13 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄzsÀå PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ NµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀiÁ£À«UÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢: 19/02/13 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 02/2013 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

 
 

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.02.2013 gÀAzÀÄ    205 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  40,200/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.