Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

10 Feb 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ©¹ HlPÉÌ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁrzÀ 1-¹°AqÀgï UÁå¸À CA.Q.2000/-EzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:-03/02/2012 gÀ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢ü¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:-04/02/2012 gÀ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, J¯Áè PÀqÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîvÀ£À §UÉÎ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ «µÀAiÀÄ w½¹ D ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÀzÁåAiÀÄgÁzÀ ²æÃ.ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð. gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.02.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ಂ§¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2012.PÀ®A.457,380 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.
¢£ÁAPÀ:09/02/2012 gÀAzÀÄ 13-00 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ oÁuÉUÉ f.EgÀ§UÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è, UÀ¯ÁmÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©Ãmï ¦.¹.517 gÀªÀgÀÄ f.EgÀ§UÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV «ZÁj¹ £ÉÆÃqÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ: ªÀiÁ£À±ÉÃAiÀÄå EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀÄ®èªÀÄä zÉêÀgÀÄ ªÀiÁrzÁÝUÀ HlPÉÌ PÀgÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è, 1) ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ; ªÀiÁ£À±ÉAiÀÄå, 30ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á: f.EgÀ§UÉÃgÁ. 2) ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ: UÀqÉØ¥Àà, 50ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á: f.EgÀ§UÉÃgÀ. 3)ªÀiÁ£À±ÀAiÀÄå vÀAzÉ: UÀqÉØ¥Àà, 55ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: f.EgÀ§UÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: gÀAUÀAiÀÄå, 45ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: f.EgÀ§UÉÃgÁ. gÀªÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ PÉÊ PÉÊ «Ä¯Á¬Ä¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: gÀAUÀAiÀÄå, 45ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: f.EgÀ§UÉÃgÁ. FvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ 15-00 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 16/2012 PÀ®A: 160 L.¦.¹ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ:09.02.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09.30 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ Pɦ¹AiÀÄ ¥ÁèAmï ºÀwÛgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è J.¹.¹. ªÉÄ£ÀUÉÃmï ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä fÃ¥ï £ÀA§gï PÉ,J.36/ JA-1738 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÉñÀ ZÀAzï FvÀ£ÀÄ fÃ¥ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ §eÁeï PÁå°¨Ágï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36/ eÉ-3590 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ fÃ¥ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ, §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ, §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ FvÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥ï ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄUÀĸÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ:10.02.2012 gÀAzÀÄ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2012 PÀ®A: 279,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ : 9.02.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ²æêÀÄw dAiÀĪÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ ¸Á: §®èlV FPÉAiÀÄÄ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸ï §gÀĪÁUÀ Nt zÁjAiÀÄ°è PÀqÀ§ÆgÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ F±À¥Àà vÀAzÀ DzÉ¥Àà ¸Á: §®èlV FvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 10.02.2012 gÀAzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2012 PÀ®A: 341, 354 L.¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 10.02.2012 gÀAzÀÄ 114 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,800/-UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.