Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Dec 2018

Reported Crimes
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:
ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ದ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ  05-12-2018 ರಂದು 1530 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರು ಗುರುಸಂಗಪ್ಪ ಎಎಸ್ಐ  ರವರು ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ   ಠಾಣೆಗೆ  ಹಾಜರಾಗಿ  ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಿನಾಂಕ:- 05-12-2018 ರಂದು  1500 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಸವನಭಾವಿ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಫರ್ಟಿಲೈರ್ಸ ಅಂಗಡಿ  ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ  ಈ ವೃತ್ತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ವೃತ್ತವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆರೋಪಿತರು  1) BAJAJ AUTO  NO KA36/B-4243 2] COMMANDER JEEP NO AP04/U-3992 3] ALFA PASSENGER AUTO NO KA36/A-7502 4] TOOFAN JEEP  NO AP22/X-6462 5] TOOFAN JEEP  NO KA36/A-5056  6] MAHINDRA GOODS AUTO NO KA34/B-6791 ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡೆತಡೆ ಉಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರಾದ 1) ಎನ್.ಸಂದೀಪ್ ತಂದೆ ನಂದೀಶಪ್ಪ , ವಯ 24 ವರ್ಷ, ನಾಯಕ, ಆಟೋ ಚಾಲಕ, ಸಾ|| ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಅವತಿ ಪೋಸ್ಟ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕ ಜಿ|| ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹಾ|| || ಪಲದಿನ್ನಿ ತಾ||ಜಿ||ರಾಯಚೂರು  2)ಮೆಹಬೂಬ್  ತಂದೆ ಬಾಬು , ವಯ 30 ವರ್ಷ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಜೀಪ್  ಚಾಲಕ, ಸಾ|| ಕಡ್ಲೂರು ತಾ||ಜಿ||  ರಾಯಚೂರು 3) ರಾಮುಲು ತಂದೆ ಹನುಮಂತ, ವಯ 24 ವರ್ಷ, ನಾಯಕ, ಆಟೋ ಚಾಲಕ, ಸಾ|| ಚಂದ್ರಬಂಡಾ ,  ತಾ||ಜಿ||ರಾಯಚೂರು  4) ಜನಾರ್ಧನ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾಮುಲು, ವಯ 44ವರ್ಷ, ಯಾದವ್, ಜೀಪ್ ಚಾಲಕ, ಸಾ|| ಮೈಲಗಡ್ಡ      K.T.ದೊಡ್ಡಿ ಮಂಡಲಂ ತಾ|| ಜಿ|| ಗದ್ವಾಲ 5) ಸೂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ, ವಯ 32 ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ್, ಜೀಪ್  ಚಾಲಕ, ಸಾ|| ಸಿಂಗನೋಡಿ ತಾ||ಜಿ||ರಾಯಚೂರು 6) ವಿರೇಶ ಗೌಡ ತಂದೆ ನಾಗನಗೌಡ,ವಯ 33 ವರ್ಷ,ಲಿಂಗಾಯತ್, ಸಾ|| ಮೈಲಾಪೂರು ತಾ|| ಸಿರಗುಪ್ಪ ಜಿ|| ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವರುಗಳ ವಿರುದ್ದ  ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ  ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ 98/2018 ಕಲಂ 283  IPC ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುರ್ತಾರೆ.

ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ G¥Àà¼À¥Àà, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: 5 £Éà ªÁqÀð, d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¥ÉÆvÁß¼À, vÁ: ªÀiÁ£À« FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ G¥Àà¼À¥Àà FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆvÁß¼ï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ 03 JPÀgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ °ÃfUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, PÀ¼ÉzÀ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ¨É¼ÉzÀ ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁgÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ C®è°è PÉÊ ¸Á®ªÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ®PÀë gÀÆ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ G¥Àà¼À¥Àà£ÀÄ ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁgÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ C®è°è ªÀiÁrzÀ ¸Á® wÃj¸À¯ÁUÀzÉ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 05.12.2018 gÀAzÀÄ 12-00 ¦.JªÀiï 12-30 ¦.JªÀiï ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ Dgï.f.JªÀiï ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄzsÁåºÀä 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ zÀÆgÀÄ, ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 09/2018, PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.