Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

26 Jul 2018

Reported Crimes


                                                                                      
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
          ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
ದಿನಾಂಕ.25-07-2018 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà DUÀ¸Àgï, 45 ªÀµÀð,G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á-UÁd®¢¤ß UÁæªÀÄ ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ.22-07-2018 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆಗೆ ವಿನಃಕಾರಣ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ £ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ ಲೇ ಸೂಳೆ ಬೋಸುಡಿ ಅಂತಾ ಬೈದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ, ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಾದ ತಾಯಮ್ಮಳಿಗೆ ಹುಲುಗಪ್ಪನು ಬಕೇಟ್ ನಿಂದ ಬಲಗೈ ತೋಳಿಗೆ, ತಲೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಬೋಸೂಡಿ ಕತ್ತೆ ಅಂತಾ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಹಾಗು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಇವರ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ನರಸಪ್ಪನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಸ್ಕಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ 182/2018 PÀ®A:323,324,354,498(J),504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ 21-07-18 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ UÀzÉÝ¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ 33 ªÀµÀð eÁw ®A¨ÁtÂ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ vÁ:°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É £À£Àß eÉÆvÉ ªÀÄ®UÀÄ ¨Á ¯Éà ®A¨Át ¸ÀƼÉà CAvÁ eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ ºÁUÀÆ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢ aÃgÁr Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤Ã£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÉà ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ DPÉAiÀÄ ¥À¸Àð£À°èzÀÝ CzsÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.5,000/- UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 122/18 PÀ®A 448,504,354(J),506,379 L¦¹ & 3(1)(Dgï) (J¸ï) (qÀ§Æèöå) 3(2)(«-J) J¸ï¹/J¸ïn zËdð£Àå wzÀÄÝ¥Àr PÁAiÉÄÝ-2015 zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.