Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

11 Sep 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ ¥ÀæPÀluÉ:

             £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ºÀ«ÄäPÉƼÀî¯ÁUÀÄwÛzÀÄÝ, 15 ¢£ÀUÀ¼À §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. D¸ÀPÀÛ f¯ÉèAiÀÄ°è£À ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ, 21-50ªÀµÀð ªÀAiÉÆêÀiÁ£ÀªÀżÀîªÀgÀÄ, PÀ¤µÀÖ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. «zÁåºÀðvɪÀżÀî D¸ÀPÀÛgÀÄ Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 14.09.2014jAzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß «vÀj¸À¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30.09.2014. CfðAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï G¥Á¢üPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj DªÀgÀt, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ E°è ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. CfðAiÀÄ£ÀÄß EzÉà «¼Á¸ÀPÉÌ ¸À°è¸À¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. D¸ÀPÀÛ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ¸ÀºÀ vÀgÀ¨ÉÃwUÁV Cfð ¸À°è¸À §ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, r.J.Dgï. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÉÆ.¸ÀASÉå: 9480803806 CxÀªÁ 9480803814£ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸À §ºÀÄzÁVgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀÄ»w:-
       DgÉÆævÀgÁzÀ 1)gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ, ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À.2)zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ZɼÀV, ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ºÀªÀiÁ°PÉ®¸À, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄ®UÀ®¢¤ß UÁæªÀÄ vÁ;°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ CAzÀgï §ºÁgï JAzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ r.J¸ï.¦, ¹.¦.L, °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ  ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr 2 d£À DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1200/-gÀÆ  ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼À£ÀÄß d¥sÀÄÛªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ zÁ½  ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ   °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 264/14 PÀ®A .87 PÉ.¦ AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ಫಿರ್ಯಾದಿ r. ªÉÆãÀ¥Àà vÀAzÉ wæêÀÄÆvÀð¥ÁàZÁgï ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw:«±ÀéPÀªÀÄð, G: ¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA. 4-11-40/41 dªÁj UÀ°è ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FvÀ£À ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮ ಅಶೋಕ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ 11-4-22/26 ನೇದ್ದು ಜಂಟಿ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು 01.01.2001 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ 2,400/- ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ ನೊಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗೇಣಿ ಪತ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ತದ ನಂತರ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ ZÀAzï eÉÊ£ï vÀAzsÉ ¢|| »ÃgÁ¯Á¯ï eÉÊ£ï ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: eÉÊ£ï, G: §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| ªÉÆzÀ®£É ªÀĺÀr gÀªÉÄñÀ ªÉÄ£ïì ªÉÃgï, ±ÁAw ¹éÃmï ºË¸ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ಸದರಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡದೇ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಿನಾಂಕ:-05.08.2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಚೆಕ್ ನಂ. 000072, 000080 ಮತ್ತು 000081 ಮುಖಾಂತರ ರೂ 6,700/- ಗಳ ಮೂರು ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆರೋಪಿತನು ತಾನು ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ:-18.08.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತನ್ನ ಮಳಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿಯು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಿಡಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ``'' ನಿನಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಚೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ''  ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ PÉÆlÖ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 181/2014 ಕಲಂ 420, 406, 426, 403, 504, 506(2) ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

             
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.09.2014 gÀAzÀÄ  102  ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   12,300/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.