Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Apr 2016

Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                                                                           
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ£Àß PÀ¼ÀĪÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 3/4/16 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉƣɪÀģɠ   40 ªÀµÀð G:MPÀÌ®vÀ£À eÁw »AzÀÄ ªÀiÁ¢UÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: UÁtzÁ ¼À EªÀgÀÄ  ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQ ªÀÄ£É ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 4/4/16 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃrzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ  MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ CA.Q.gÀÆ. 32,000/- MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÀļÀ ¸ÀgÀ ºÀ¼ÉÃAiÀÄ vÀÆPÀ CA.Q.gÀÆ. 16,000/- MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ fÃgÀªÀÄt ¸ÀgÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ vÀÆPÀ CA.Q.gÀÆ. 16,000/-  £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.25,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 87,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®UÀ¼À Rjâ ¥ÀvÀæ, ¸ÉÊmï gÀf¸ÀÖgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ, ªÉÄÃj FPÉAiÀÄ 6 ªÀµÀð zÀ ¨sÁUÀå®Qëöäà ¨ÁAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À 10, 12 £Éà vÀgÀUÀw CAPÀ ¥ÀnÖUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄîªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/16 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ 4/4/16 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ PÀÄ¥ÀàtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 8 ªÀµÀð ¸Á:PÀÄgÀÄPÀÄA¢ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CfÓ eÉÆvÉ PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ DPÀ¼ÀPÀÄA¦ gÀ¸ÉÛ PÀÄgÀÄPÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ §¸Àì£ÀUËqÀ  ¸Á:PÀÄgÀÄPÀÄA¢ vÁ:ªÀiÁ£À«. FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36 Ef.5236 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀÄ¥ÀàtÚ¤UÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÀÄ¥ÀàtÚ£À vÀ¯ÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 4./4/16 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¨ÉÊAiÀÄ° 45 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw PÀÄgÀħgÀ ¸Á:PÀÄgÀÄPÀÄAzÀ vÁ:ªÀiÁ£À«. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/16 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಂಜಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ, ವಯಾ: 26 ವರ್ಷ, ಜಾ:ಹಡಪದ, ಉ:ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ:ಗಿಣಿವಾರ ತಾ:ಸಿಂಧನೂರು FPÉಯ ತವರೂರು ಚನ್ನಳ್ಳಿ ಇದ್ದು 6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಿಣಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಪಿ ನಾಗರಾಜನೊಂದಿಗೆ ಲಗ್ನವಾಗಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ 3 ವರ್ಷದ ಜನಾರ್ಧನ, ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡ ಆರೋಪಿತನು ಕುಡಿಯುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ವಿನಾಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನಪಡುತ್ತಾ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾನಸಿಕ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತನ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಾಳಲಾರದೇ ದಿನಾಂಕ 04-04-2016 ರಂದು 5 ಪಿಎಂ ದಲ್ಲಿ ಗಿಣಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ವಾಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಮೇಲೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸುರುವಿಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೈಯಲ್ಲಾ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನು ಆರಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಆರೋಪಿತನ ಕೈಗಳು ಸಹ ಸುಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 65/2016 ಕಲಂ 498 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
, ದಿನಾಂಕ.03-04-2016 ರಂದು ಸಂಜೆ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå, 23 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á-¨ÉÆÃVgÁªÀÄ£À UÀÄAqÀ FvÀನು ತನ್ನ ಹೊಲದಿಂದ ಭತ್ತ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ 1)²ªÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀAiÀÄå ºÁUÀÄ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ ¸Á-© Dgï.UÀÄAqÁ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಾ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ,ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ  ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದು, ಆಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇವರು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡಾ ಕಲ್ಲು ಹಾಗು ಬಡಿಗೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ವಾಹನದ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA.50/2016 PÀ®A-143,147,148,323,324,504,506 gÉ/« 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ಆರೋಪಿ ನಂ. 2) ಮಹಿಂದ್ರ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ. ಕೆಎ-36-ಟಿಸಿ-3235 ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರಾಲಿಯ ಮಾಲೀಕ ಈತನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಲಿಯ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿ ನಂ.1 ಮಹಿಂದ್ರ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ. ಕೆಎ-36-ಟಿಸಿ-3235 ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದ ಟ್ರಾಲಿಯ ಚಾಲಕಈತನು ಸೋಮಲಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಚಾಲಕನು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 64/2016 ಕಲಂ 43 KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE 1994 & 379 IPC ರಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಶ್ರೀ.ಯಮನೂರಪ್ಪ ತಂದೆ ದಿ..ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ 30 ವರ್ಷ, ಜಾ;-ವಡ್ಡರ,ಉ;-ಮೇಷನ್ ಕೆಲಸ,ಸಾ;-ಜಂಗಮರಹಟ್ಟಿ ತಾ;-ಸಿಂಧನೂರು £ÀÀ£Àß ತಾಯಿ ಮೃತ ದ್ಯಾವಮ್ಮಳಿಗೆ ನಾವು 4-ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು,ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮದುವೆ ಯಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕೊನೆಯ ಮಗನಿರುತ್ತೇನೆ, ಮೃತ ನನ್ನ ತಾಯಿ ದ್ಯಾವಮ್ಮಳು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು. ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಗುಣನಮುಖಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲಾ.ದಿನಾಂಕ;-01/04/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಲದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು.ನನ್ನ ತಾಯಿ ದ್ಯಾವಮ್ಮಳು ಒಬ್ಬಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸಲು ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಒಲೆಯಲ್ಲಿಯ ಬೆಂಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಮೈಯಲ್ಲಾ ಸುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು,ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು.ಇಂದು ದಿನಾಂಕ;-05/04/2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-45 ಗಂಟೆ  ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ತನಗಾದ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಂದ ಗುಣಮುಖಳಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃತ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಂಶಯ ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯುಡಿಆರ್ ನಂ.05/2016.ಕಲಂ.174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:05.04.2016 gÀAzÀÄ  148 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.