Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Jun 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-
ಪೊಲೀಸ್ ದಾಳ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
     ದಿನಾಂಕ 02-06-2017 ರಂದು ಬ್ಯಾಗವಾಟ್ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೆಯ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜೂಜಾಟ ನೆಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ  ಸಿಪಿಐ ಮಾನವಿರವರು ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 6 ಜನರ ಮೇಲೆ  ದಾಳಿ ಮಾಡಿ  ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರಿಂದ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 5340/- ರೂ ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪಿಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಸೆರೆಸಿಕ್ಕ 6 ಜನ  ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ  18-45 ಗಂಟೆಗೆ  ವಾಪಾಸ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ  ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 176/2017 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹತಿ.
     ದಿನಾಂಕ 31-05-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿ ಅಂಬ್ರೇಶತಂದೆ ದುರಗಪ್ಪ ವಯಾ-47 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕುರಬರು, ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಡೋಣಮರಡಿ ತಾ:ಮಾನವಿ ಗಾಯಾಳು ಇತನು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ತನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರಿಗೆ ನೊಂದಣಿ ಇರುವ HERO HONDA HF ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ನಂKA-36 EJ-8179 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 12-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿತೆ ಹಟ್ಟಿ-ಸಿರವಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೇ ಕಸನದೊಡ್ಡಿ ಸಮೀಪ ದುರಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಸ್ಕಿಡ್ಡಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ತಲೆಯ ಬಲ ಮಲಕಿಗೆ, ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಗೆ ತೆರೆಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಂತ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಂಬ್ರೇಶ ವಯಾ-27 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಕುರಬರು,ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಡೋಣಮರಡಿ ತಾ:ಮಾನವಿ ರವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 130/2017 ಕಲಂ 279,338 .ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಕಣ ಧಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸಿ/ಎಸ್.ಎಸ್.ಟಿ. ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ.
     EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-06-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀªÀÄmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ gÁeÉÃAzÀæ UÀAd£À°ègÀĪÀ ¸ÀPÀÌgÉ UÉÆÃzÁ«Ä£À ºÀwÛgÀ ¨ÉÆüÀ§Ar vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà, vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA.PÉ.J-36,©-2373 EzÀgÀ°è CQÌ aî ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ wgÀĪÀįÉñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà,  ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄPÁ¥ÀÄ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É UÀAeï£À°è ªÀÄ£À¹ìUÉ §AzÀAvÉ ¯Áj ¤°è¹ ¨ÉÃPÁ©nÖ ¯ÉÆÃrAUï ªÀÄvÀÄÛ C£ï ¯ÉÆÃrAUï ªÀiÁqÀÄwÛÃj ¤ªÀÄUÉ ºÉüÀĪÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉüÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ E®è CAzÀªÀ£É C¯Éè ©¢ÝzÀÝ, MAzÀÄ »r UÁvÀæzÀ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁè¹UÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ C¯Éè EzÀÝ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ FgÀ¥Àà, CAf£ÉÃAiÀÄå, £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ SÁ° aî ºÉÆ°AiÀÄÄwÛzÀÝ wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄPÀ zÁgÀ EzÀÝ qÀ§âtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä°èUÉ §AzÀ£ÀÄ. DUÀ J®ègÀÆ wgÀĪÀįÉñÀ¤UÉ »ÃUɯÁè ¨Á¬Ä ªÀiÁr ¯Áj UÁè¸À ºÉÆqÉAiÀĨÁgÀzÀÄ CA¢zÀÝPÉÌ wgÀĪÀįÉñÀ ¥ÀÄ£ÀB CzÉà PÀ°è¤AzÀ £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À E£ÉÆßAzÀÄ UÁè¹UÉ ºÉÆqÉzÁUÀ wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄPÀ wgÀĪÀįÉñÀ¤UÉ ¤£ÀUÉ ºÉýzÀgÀÆ ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý, CA¢zÀÝPÉÌ wgÀĪÀįÉñÀ M«ÄäUÉ ¹nÖUÉzÀÄÝ, ¯Éà ¨ÁåqÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁªÀ£À¯Éà £À£ÀUÉ PÉüÀ°PÉÌ CAvÁ ºÉý CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ, wªÀÄä¥Àà¤UÉ »rzÀÄ, J¼ÉzÁr £ÀÆQzÀ£ÀÄ. DUÀ C°è EzÀݪÀgÉ®è wªÀÄä¥Àà£À£ÀÄß wgÀĪÀįÉñÀ¤AzÀ ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ wgÀĪÀįÉñÀ£ÀÄ F ¨ÁåqÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ £À£ÀUÉ ºÉüÀªÀªÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ EªÀ¤UÉ ©qÀĪÀÅ¢®è, ¸Á¬Ä¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄPÀ¤UÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ qÀ§âtªÀ£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ªÀÄUÀ£É EªÀvÀÄÛ ¸Á¬Ä¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ qÀ§ât¢AzÀ eÉÆÃgÁV wªÀÄä¥Àà£À JzÉUÉ 3 ¸À® ZÀÄaÑzÀ£ÀÄ. £ÁªÉ®ègÀÆ ºÁdjzÀݪÀgÀÄ wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£À£ÀÄß wgÀĪÀįÉñÀ¤AzÀ ಬಿr¹PÉÆAqɪÀÅ. DUÀ wgÀĪÀįÉñÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £À£Àß ¸À«ÄÃ¥À §AzÀgÉ ¤ªÀÄUÀÆ ¸ÀºÀ EzÉà UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ C¯Éè ¤AwzÀÝ ªÀÄ®è¥Àà ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-36, ©-2490 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¹UÀÆ ¸ÀºÀ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ »r UÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ Nr ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. ನಂತರ aQvÉì ಕುರಿತು D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÊzsÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉýzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉUÉ vÀA¢zÀÄÝ, E°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ªÉÊzsÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2017, PÀ®A. 302, 504, 506, 427 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 3(1), (10), 3(2), (5) J¸ï.¹/J¸ï.n PÁAiÉÄÝ-1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.
ದೊಂಬಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹತಿ.
     ದಿನಾಂಕ:02.06.2017 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.40  ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ±ÉÃRºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥ï ¤ªÀÈwÛ £ËPÀgÀ ¸Á: CAzÉÆæãÀ Q¯Áè ªÀÄÄzÀUÀ®è ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಮುದಗಲ್ ಸೀಮಾಂತರದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 06 ರಲ್ಲಿ 04 ಎಕರೆ 07 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹೋದರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ:31.05.2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಖಾಸಿಂ ಬೇಗ ತಂದೆ ಮೀರ್ಜಾಬೇಗ  ಇತನ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿತರಾದ 1) AiÀÄPÀ¨Á¯ï vÀAzÉ £ÀªÁ§ 2) C¸ÀèA vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¨ÉÃUÀ 3) C£ÀégÀ vÀAzÉ «ÄÃeÁð¨ÉÃUÀ 4) ºÀ¸À£ï ¨ÉÃUÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ ¨ÉÃUÀ 5) gÀ¦üÃPÀ PÉÆvÀªÁ¯ï ¸Á: J®ègÀÆ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ರವರು ಸೇರಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತೀಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಇದನ್ನು ಕೇಳಲು ಹೋದ ಪಿರ್ಯಾದಿ  ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಂತಾ  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ  ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಲು ತಡವಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುದಗಲ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 110/2017 PÀ®A 143, 147, 341, 447, 506 gÉ/« 34 L¦¹  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ                                ¢£ÁAPÀ :03.06.2017 gÀAzÀÄ 104 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.