Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Jun 2014

Reported Crimes

   
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 03-06-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-10 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಫಿರ್ಯಾದಿ  ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ದಿ.ಶಂಕರ  ವಯಾ 32 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಚಲುವಾದಿ  ಉ: ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ: ಧಿನ್ನಿ gÀªÀgÀÄ  ಮತ್ತು ಮಗಳು ಜ್ಯೊತಿ  ಕೂಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ssಸಂಡಾಸಿಗೆಂದು  ಊರಿನ ಕುರ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ  ಜಾಲಿಯ ಮೇರೆಲ್ಲಿ  ºÉÆÃದಾಗ  ಪೀರ್ಯಾದಿದಾರರು  ಮತ್ತು  ಮಗಳು ಜ್ಯೋತಿ ಸಲ್ಪ ದೂರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಊರಿನ ರಸ್ತೆಕಡೆಯಿಂದ  ಒಂದು ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ, ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ  ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಕಿದ್ದು , ಧಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ   ಚಂದ್ರು ತಂದೆ ದಿ.ಈರೇಶ 19 ವರ್ಷ ಈತನು  ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಯಿನ್ನು  ಕೈಯಿಂದ  ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು  ಎತ್ತಿ  ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೊಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನೆಡಸುವವನು ಮಾರೆಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು  ‘’ನಿಲ್ಲಿರಿ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಚಿರಾಡಿದರು  ಅವರು  ಹಾಗೆಯೆ ಕುರ್ಡಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟು ºÉÆÃಗಿದ್ದು   ಆಗ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ 7-30 ಗಂಟೆಯಾಗಿದ್ದು  ಕೂಡಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು  ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಮ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು , ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ  ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು  ಹುಡುಕಾಡುಲು ಸಿಗಲಾರದ ಕಾರಣ ತಡವಾಗಿ  ಬಂದು ದೂರು ನಿಡಿದ್ದು ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 96/2014 ಕಲಂ 366(ಎ) ರೆ/ವಿ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ 
J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ:28-05-2014 gÀAzÀÄ 15-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀAzÀ°ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ ²æà CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀA¢¯É¥Àà, 35ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ªÀA¢°ºÉƸÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£À  ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉUÉ DgÉÆæ £ÀA 1 )    w¥ÀàAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀtÚ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ E°èAiÀiÁPÉ ªÀÄÆvÀæªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀiÁ E¯Éè¯Áè ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ wgÀÄUÁqÁÛgÁ zÀÆgÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀåªÀÄå ElÄÖPÉÆAqÀÄ  J¯Éà ¨ÁåqÀgï ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà UÉÆÃqÉUÉ J°è ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊAiÀÄÄåzÁUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ eÁw JwÛAiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛAiÀiÁ ¹ÃzÁ  ªÀiÁvÁqÀÄ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ G½zÀ 5 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  J®ègÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA 4 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, zËdð£ÀåªÉ¸ÀV eÁw¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ,PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 92/2014 PÀ®A: 143,147,323,324,504, s¸À»vÀ 149  L¦¹ PÁAiÉÄÝ. ºÁUÀÆ 3 (1) (X) J¸ï¹/ J¹Ö PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2014 gÀAzÀÄ 74 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,800/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.