Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

8 Aug 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
.  
ದಿನಾಂಕ: 07/08/2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ: ¹zÀÝ¥Àà ¸ÀA±Áä, 40ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÀªÀUÀ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ.  FvÀ£ÀÄ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಈತನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.. 03  ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್. 4057 ನೇದ್ದರ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಟಿ.ವಿ ಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸು ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುವಂತ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಸಹ ಹಾಗೇಯೇ ಅತಿಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದುವಂದಲಿ ಮತ್ತು ಪಲಕನಮರಡಿ ರಸ್ತೆಯ ವಂದಲಿ ದಾಟಿ  2 ಕಿ.ಮೀ. ನಂತರ, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪರ ಬಂದಿದ್ದು, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಸೈಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿ, ರೋಡಿನ ಬಾಜು ಇದ್ದ ಬಾಂಡಗಲ್ಲಿಗೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಹಾSಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಳಲು ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಎದೆಗೆ, ತಲೆಗೆ ಗಾಯವಾಗಿ  ಬಾಯಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಕುಳತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎಡಗೈ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಬಲಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದುಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2014 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

           ¢£ÁAPÀ: 07-08-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á-G¥Áæ¼À FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß eÉÆvÉUÁgÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ,J-36/E¹-5577 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¹zÉÆrØ¢AzÀ °AUÀ£ÀSÁ£ÀzÉÆrØ ªÀiÁUÀðªÁV G¥Áæ¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ¸ïzÉÆrØ PÁæ¸ï zÁn §gÀĪÀ PÁ®PÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¸À«Ä vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ¸À«ÄÃzï ªÀAiÀÄ:21 eÁ-ªÀÄĹèA, G- ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgï PÉJ-36/JªÀiï- 1922 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á- gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgï £ÀA PÉJ-36/JªÀiï- 1922 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄð£À ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¸Á̦ðAiÉÆà PÁgï ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÉÄð£ÀAvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ   PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2014 PÀ®A 279, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿನಾಂಕ 07.08.2014 ರಂದು 2030 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಗಂಗಣ್ಣ, 24 ವರ್ಷ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ, ಮಾದಿಗ ಸಾ: ಫತ್ತೇಪೂರ FvÀ£ÀÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು  ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 2000 ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರವು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಶಿವಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಗಂಜಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 153/2 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ 4 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ನೀಡಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ. 4-8-2014 ರಂದು 0800 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ 1] ಸೂಗಪ್ಪ ವಯ 60 ವರ್ಷ, ಕುರುಬರ ಸಾ: ಗಂಜಳ್ಳಿ.2] ರಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಸೂಗಪ್ಪ ವಯ 33 ವರ್ಷ, ಕುರುಬರ ಸಾ: ಗಂಜಳ್ಳಿ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಸದರಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ತಾನು ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸುವಾಗ ಸದರಿ ಅಪಾದಿತರು ಯಾಕಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಹೊಲ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಬದುಕಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಆಕೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮುಗಿತು ಅಂತಾ ವಗೈರೆ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅಪಾದಿತ ನಂ.2 ಇತನು ತನ್ನ ಎದೆ ಮೇಲಿನ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೊಲದ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಸಹಿತ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 220/2014 PÀ®A 447, 504, 323, 506 ಸಹಿತ 34 ಭಾ.ದಂ.ಸಂ. ಮತ್ತು 3(I) (X) ಹರಿಜನ/ಗಿರಿಜನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ 1989 CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

    ದಿನಾಂಕ;-07/08/2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 6-50 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ  ¹§âªÀÄ¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ಪುಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದPÉÌ ºÉÆÃV C°è ಶರಣಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮರೆಯಾಗಿ ಜೀಪನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಸದರಿ ಗುಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 1-ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/-ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 7-45 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1).ಗಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗನಗೌಡ ರಾಗಲಪರ್ವಿ 40 ವರ್ಷ,ಜಾ:-ನಾಯಕFvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ  CvÀ¤AzÀ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 400/-ರೂ.1-ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು, ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಚೀಟಿ,1-ನೋಕಿಯಾ ಮೋಬೈಲ್ ಅಂ.ಕಿ.300.ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ತಾಬಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ «ZÁj¸À®Ä  ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಲು ಮಹ್ಮದ ತಂದೆ ಮೋದೀನಸಾಬ ಕಟಗರ್ ಈತನಿಗೆ  ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.£ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾದ ಸಂಖ್ಯೆ 145/2014.ಕಲಂ.78(3).ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯಿದೆ  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ತಂದೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ವಯಾ 33 ವರ್ಷ,ಜಾ;-ಜಂಗಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ,
FvÀ£À ಅಕ್ಕ ಗಂಗಮ್ಮ ಈಕೆಯನ್ನು ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜವಳಗೇರದ ಮಹೇಶಶಾಸ್ತ್ರಿ ಈತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು,ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೈಕಾಲು ಹರಿಯುವದು, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸುಸ್ತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ನಾವು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.ರಾಯಚೂರು ಮುಂತಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ್ಯೂ ಕಡೆಮೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲಾ.. ದಿನಾಂಕ;-07/08/2014 ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜವಳಗೇರ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣ ಮೈಮೇಲೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ, ಮೃತ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಗಂಗಮ್ಮಳ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಂಶಯ ವಗೈ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಯು.ಡಿ.ಆರ್.ನಂ.14/2014.ಕಲಂ.174.ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.08.2014 gÀAzÀÄ    80  ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   13,200 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.