Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Sep 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:     

 °AUÀÆUÀÆgÀÄ PÁ¯ÉdÄ «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiË£ÉñÀ , gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉñÀ, AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ,AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà , ±ÀgÀ¨sÀ°AUÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÁUÀÆ E£ÀÆß 10-15 «zÁåyðUÀ¼ÀÄ¢: 02-09-11 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝt °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl¢AzÀ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ºÀnÖ PÀqÉ gÀÆnUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï - ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ §¸ï ©qÀ¨ÉÃPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á¸ï£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ CzÀÄ ªÉÃUÀzÀÆvÀ §¸ï EzÀÄÝ ¨ÉÃgÉ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀĪÀzÁV w½¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj §¸ï£À ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà PÀAmÉÆæîgï gÀªÀgÁzÀ ªÉÃAPÉƧ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹.§¸ï ¤¯ÁÝt °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀjUÉ DªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÀAmÉÆæîgï ªÉAPÉÆç gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ.01/09/11 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À PÀ£À¸Á« UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà ¯ÉQ̺Á¼À FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄUÀ PÀÆr JvÀÄÛ PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄPÀÌtÚ£À MAzÀÄ PÀgÀÄ ªÀÄUÀ먀 §¸À¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄìÄwÛzÁÝUÀ, CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà & EvÀgÉà 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É PÀgÀ ºÉÆ®zÁUÀ ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÉ ¸ÀĪÀÄä£É ¤AwÃgÀ¯Áè ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ªÀÄÄPÀÌtÚ£ÀÄ AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ÝÃj £ÁªÀÅ PÀgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÁrÛÃgÉãÀ¯Éà CAvÁ CAzÀªÀgÉà E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ, §rUÉ, ZÀr¬ÄAzÀ ªÀÄÄPÀÌtÚ£À vÀ¯ÉUÉ §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà ¤AUÀ¥Àà¤UÉ JzÉUÉ, ¨É¤ßUÉ §rzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ ZÀAzÀªÀÄä½UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 2.09.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄPÀÌtÚ ¯ÉQ̺Á¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À PÀ£À¸Á« UÁæªÀÄzÀ §¸ÀtÚ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ¯ÉQ̺Á¼À PÀÄgÀħgÀ & CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¯ÉQ̺Á¼À PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ, ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ DdĨsÁdÄ EgÀÄvÀÛªÉ. ¢£ÁAPÀ.01/09/2011 ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄPÀÌtÚ ºÁUÀÆ DvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §¸À¥Àà ¯ÉQ̺Á¼À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ªÉÄìÄÝzÀÝPÉÌ, ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉà zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©qÀÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ §¸ÀtÚ£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀÄ£ÀB §¸ÀtÚ£ÀÄ vÀªÀÄä PÀÄjºÀnÖ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ ªÀÄÄPÀÌtÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ CzÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è ©lÖ «µÀAiÀÄzÀ°è PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ, §rUÉ, PÉÆrè PÁªÀÅ ºÁUÀÆ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀtÚ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 2.09.2011 gÀAzÀÄ §¸ÀtÚ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À:-

¢£ÁAPÀ:- 03-09-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1000 UÀAmÉUÉ «ÄnÖ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L AiÀÄgÀUÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀlÄ ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ «ÄnÖ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ®Ä¦ MAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §AiÀÄ®Ä eÁUÉAiÀÄ°è 2 d£À ¸ÉÃj 2 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è PÀ®¨ÉgÉPÉ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥Áè¹ÖPï vÀA©UÉUÀ¼À°è d£ÀjUÉ ªÀiÁgÀÄwÛzÀÄÝ CªÀgÀ ¸ÀÄvÀÛ®Ä 4-5 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃA¢ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ¤AwzÀÄÝ, ¨É½UÉÎ 1045 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÃA¢ PÀÄrAiÀÄ®Ä §AzÀÄ ¤AvÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÀĪÀ
¸ÁA¥ÀÆgÀ FgÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀ E§âgÀÆ ¸Á:- «ÄnÖ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 2 ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀUÀ¼À°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÉÆAzÀÄ PÉÆqÀzÀ°è CAzÁdÄ 15 °Ãlgï£ÀAvÉ MlÄÖ 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢ CA. Q. gÀÆ. 150/- EzÀÄÝ ºÁUÀÆ 2 ¥Áèöå¹ÖPï SÁ° vÀA©UÉUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉù£À ¥ÀÄgÁªÉ PÀÄjvÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAzÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:03.09.2011 gÀAzÀÄ -153--- ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 26,400-/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.